Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Suwałki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminy Suwalki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Suwałki.

https://gmina.suwalki.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

 • Brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć. • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). Niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. • Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Ignatowicz, adres poczty elektronicznej serwis@gmina.suwalki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875659300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Suwałki

Adres organu odwoławczego: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@gmina.suwalki.pl

Telefon organu odwoławczego: 875659300

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: pierwsze wejście główne oraz wejście boczne od ulicy Świerkowej.
 • Oba wejścia posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Biuro Obsługi Interesanta (BOI) znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.
 • W holu głównym po lewej stronie znajduję się winda.
 • W ciągach komunikacyjnych nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach.
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na dwóch kondygnacjach budynku bez ograniczeń architektonicznych.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze za BOI oraz na I piętrze.
 • Przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu, wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.
 • W przypadku osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, informacje o dostępności usług znajdują się pod linkiem:

http://www.old.gmina.suwalki.pl/kat/aktualnosci/informacja-dla-osob-doswiadczajacych-trwale-lub-okresowo-trudnosci-w-komunikowaniu-sie

Udogodnienia

Rozmiar czcionki zastosowanej w serwisie jest określony w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki w serwisie należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:
Internet Explorer: Menu „Widok” > „Rozmiar tekstu”
Firefox: Menu „Widok” > „Powiększenie” (Ctrl++)
Opera: Menu „Widok” > „Powiększenie”

Inne informacje i oświadczenia

https://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/cms/deklaracjaPrzewiń do góry
Skip to content