Wycinka Drzew i Krzewów

1. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dokonuje właściciel nieruchomości na której one rosną, będący osobą fizyczną i tylko w przypadku usuwania drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Zgłoszenia należy dokonać tylko w przypadku zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wys. 5 cm od ziemi przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
3. Usuwanie drzew, o mniejszych parametrach pni, niezależnie od przyczyny, nie wymaga ani zgłoszenia, ani też zezwolenia.

4. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów m.in. rysunku lub mapy, na zgłaszającego zostanie nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie uzupełnione w terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

5. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin drzewa i sporządza stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że tut. Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.

6. Za usunięcie drzewa bez zachowania ww. procedury administracyjnej a także w przypadku sprzeciwu, naliczana będzie kara pieniężna.

7. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło drzewo, to, uwzględniając dane z oględzin, na właściciela nieruchomości, nałożony zostanie, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

8. Należy też zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa na posesjach graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki a drzewa rosną na terenie np. pasa drogowego.

9. Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. W naszym regionie drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) można usuwać od 1 września do 31 marca.

Kontakt w sprawie zgłoszeń:

Urząd Gminy Suwałki
pokój nr 137
tel. 87 565 93 54

Przewiń do góry
Skip to content