Gospodarka odpadami 2021

KONTAKT:

– deklaracje, zasady segregacji, harmonogram odbioru: 87 565-93-54
– wysokość opłat, zaległości w opłatach, upomnienia: 87 565-93-37

Z dniem 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Suwałki odbierać będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,
tel. 87 565-32-85

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami w związku podjętą uchwałę Nr XXIV/250/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 10.12.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty tj.:

20 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość,

17 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość i kompostującą bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Opłata za odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej przez Radę Gminy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej opłata od jednej osoby.

*należy w deklaracji w poz.E.1 zaznaczyć TAK

Opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów wynosi 60,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: ·opłata ryczałtowa, jednorazowa – 181, 00 zł, płatna do 15 września każdego roku.

Informujemy, że konto Urzędu Gminy Suwałki, na które należy uiszczać opłaty za odpady komunalne pozostaje bez zmian, tj.:

Bank PEKAO S.A. O/Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok

nr 88 1240 5211 1111 0010 9364 9178

Terminy opłat:

za styczeń, luty, marzec                     – do 15 marca

za kwiecień, maj, czerwiec                – do 15 czerwca

za lipiec, sierpień, wrzesień              – do 15 września

za październik, listopad, grudzień     – do 15 listopada

Istnieje możliwość płatności opłaty za gospodarowanie odpadami w ratach miesięcznych. 

Informujemy, że Gmina Suwałki obejmuje w gminnym systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.   Właściciele nieruchomości niezamieszkałych np.: przedsiębiorcy, szkoły itp. mają obowiązek zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Potrzebujesz pomocy?

FAQ

Przewiń do góry
Skip to content