Gospodarka odpadami 2021

KONTAKT:

– deklaracje, zasady segregacji, harmonogram odbioru: 87 565-93-54
– wysokość opłat, zaległości w opłatach, upomnienia: 87 565-93-37

Z dniem 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Suwałki odbierać będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,
tel. 87 565-32-85

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami w związku podjętą uchwałę Nr XXIV/250/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 10.12.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty tj.:

20 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość,

17 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość i kompostującą bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Opłata za odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej przez Radę Gminy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej opłata od jednej osoby.

*należy w deklaracji w poz.E.1 zaznaczyć TAK

Opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów wynosi 60,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: ·opłata ryczałtowa, jednorazowa – 181, 00 zł, płatna do 15 września każdego roku.

Informujemy, że konto Urzędu Gminy Suwałki, na które należy uiszczać opłaty za odpady komunalne pozostaje bez zmian, tj.:

Bank PEKAO S.A. O/Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok

nr 88 1240 5211 1111 0010 9364 9178

Terminy opłat:

za styczeń, luty, marzec                     – do 15 marca

za kwiecień, maj, czerwiec                – do 15 czerwca

za lipiec, sierpień, wrzesień              – do 15 września

za październik, listopad, grudzień     – do 15 listopada

Istnieje możliwość płatności opłaty za gospodarowanie odpadami w ratach miesięcznych. 

Informujemy, że Gmina Suwałki obejmuje w gminnym systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.   Właściciele nieruchomości niezamieszkałych np.: przedsiębiorcy, szkoły itp. mają obowiązek zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Harmonogramy wywozu odpadów w 2021 roku

Informacja dla rolników

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKÓW ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POCHODZĄCYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMINO” Jerzy Wasilewski, ul. Sejneńska 63, 16-400 Suwałki – tel. 601 064 906,

2. Skup Sprzedaż Złomu Marcin Palanis – Mieruniszki 37, 16-424 Filipów, tel. 510-472-570,

3. „SEZAM” Skup Surowców Wtórnych Agnieszka Sokolik, Suwałki, ul. Północna 23, tel. kom. 509-199-868,

4. Odbiór Folii i Skup Złomu Iwona Rudziewicz, ul. Polna 12, 16-404 Jeleniewo, tel. 510-209-582.

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Nie można ich oddawać razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, ani bezpośrednio firmie odbierającej odpady z nieruchomości, ani zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ponadto odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny być przekazywane do placówek sprzedaży lub do innych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia na odbiór, czy zagospodarowanie tego rodzaju odpadów, w ramach indywidualnej umowy.

Potrzebujesz pomocy?

FAQ

Przewiń do góry
Skip to content