Gospodarka odpadami 2022

KONTAKT W SPRAWACH:

– deklaracji, zasad segregacji, harmonogramów, odbioru odpadów: 87 565-93-54
– wysokości opłat, zaległości w opłatach, upomnień: 87 565-93-37

Odpady od Mieszkańców Gminy Suwałki w 2022 roku odbierać będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,
tel. 87 565-32-85

W związku ze wzrostem ilości odpadów komunalnych i zwiększeniem kosztów ich odbioru, od 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podstawa prawna: Uchwała Rady Gminy w Suwałkach z dnia 30 listopada 2021 r. Nr XXXV/360/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 4909, poz. 5121)).

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r. wynoszą:

  1. 23,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, w przypadku, gdy mieszkańcy tej nieruchomości nie kompostują bioodpadów w kompostowniku;
  2. 20,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, w przypadku, gdy mieszkańcy tej nieruchomości kompostują bioodpady w kompostowniku;
  3. 191 zł rocznie za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Opłata za odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i w/w stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady i  dodatkowo popiół.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, Wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Opłata podwyższona zostanie naliczona w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej.

Informujemy, że konto Urzędu Gminy Suwałki, na które należy uiszczać opłaty za odpady komunalne pozostaje bez zmian, tj.:

Bank PEKAO S.A. O/Białystok, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok

nr 88 1240 5211 1111 0010 9364 9178

Terminy opłat:

za styczeń, luty, marzec                     – do 15 marca

za kwiecień, maj, czerwiec                – do 15 czerwca

za lipiec, sierpień, wrzesień              – do 15 września

za październik, listopad, grudzień     – do 15 listopada

Istnieje możliwość płatności opłaty za gospodarowanie odpadami w ratach miesięcznych. 

Opłatę za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno- wypoczynkową należy uiszczać do 15 września każdego roku.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych np.: przedsiębiorcy, szkoły itp. mają obowiązek zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Firmy wpisane do rejestru działalności  regulowanej na terenie Gminy Suwałki.

Lp.

Imię i nazwisko przedsiębiorcy, firma, oznaczenie i adres

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

tel. 87 565-32-85

2

KOMA Spółka z o.o. Sp. k.

ul. Krzemowa 8B

19-300 Ełk

tel. 87 610-55-27

3

KOMA Ełk Sp. z o.o.

ul. Krzemowa 8B

19-300 Ełk

tel. 87 610-55-27

4

MPO Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

tel. 85 676 83 00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Suwałki prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o., znajduje się w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 150A. Do PSZOK można dostarczać między innymi: odpady wielkogabarytowe (do 500 KG rocznie), budowlane i rozbiórkowe (do 1 000 Kg rocznie), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodów osobowych (do 4 szt. rocznie), chemikalia, przeterminowane leki, tworzywa sztuczne itp. Na miejscu należy okazać potwierdzenie opłaty za śmieci.

PSZOK czynny jest w następujących godzinach:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00,
2) w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

Pliki do pobrania

Deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Harmonogramy wywozu odpadów w 2022 roku

Rejestr działalności regulowanej.

Informacja dla rolników

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKÓW ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POCHODZĄCYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMINO” Jerzy Wasilewski, ul. Sejneńska 63, 16-400 Suwałki – tel. 601 064 906,

2. Skup Sprzedaż Złomu Marcin Palanis – Mieruniszki 37, 16-424 Filipów, tel. 510-472-570,

3. „SEZAM” Skup Surowców Wtórnych Agnieszka Sokolik, Suwałki, ul. Północna 23, tel. kom. 509-199-868,

4. Odbiór Folii i Skup Złomu Iwona Rudziewicz, ul. Polna 12, 16-404 Jeleniewo, tel. 510-209-582.

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Nie można ich oddawać razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, ani bezpośrednio firmie odbierającej odpady z nieruchomości, ani zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ponadto odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny być przekazywane do placówek sprzedaży lub do innych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia na odbiór, czy zagospodarowanie tego rodzaju odpadów, w ramach indywidualnej umowy.

Potrzebujesz pomocy?

FAQ

Przewiń do góry
Skip to content