Gospodarka Odpadami

KONTAKT W SPRAWACH:

deklaracji, zasad segregacji, harmonogramów, odbioru odpadów: 87 565-93-54
– wysokości opłat, zaległości w opłatach, upomnień: 
87 565-93-37

Odpady od Mieszkańców Gminy Suwałki w 2023 roku odbierać będzie:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.,
tel. 87 565-32-85

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. nastąpiła zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odstawa prawna: Uchwała Rady Gminy w Suwałkach z dnia 29 listopada 2022 r. Nr XLVII/484/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 5531).

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 r. wynoszą:

  1. 27,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, w przypadku, gdy mieszkańcy tej nieruchomości nie kompostują bioodpadów w kompostowniku;

  2. 22,50 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, w przypadku, gdy mieszkańcy tej nieruchomości kompostują bioodpady w kompostowniku;

Opłata za odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i w/w stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata roczna za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wynosi 206 zł.

Zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady i  dodatkowo popiół.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, Wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Opłata podwyższona zostanie naliczona w wysokości trzykrotności wartości stawki podstawowej.

Informujemy, że opłat za odpady komunalne należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy: przelewem, w kasie Urzędu Gminy lub w placówce Poczty Polskiej.

Jest to indywidualny rachunek przypisany dla podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków i opłat. Wpłaty są przyjmowane bez prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Suwałk.

Terminy opłat:

za styczeń, luty, marzec                     – do 15 marca

za kwiecień, maj, czerwiec                – do 15 czerwca

za lipiec, sierpień, wrzesień              – do 15 września

za październik, listopad, grudzień     – do 15 listopada

Istnieje możliwość płatności opłaty za gospodarowanie odpadami w ratach miesięcznych. 

Opłatę za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno- wypoczynkową należy uiszczać do 15 września każdego roku.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych np.: przedsiębiorcy, szkoły itp. mają obowiązek zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z Firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Firmy wpisane do rejestru działalności  regulowanej na terenie Gminy Suwałki.

Lp.

Imię i nazwisko przedsiębiorcy, firma, oznaczenie i adres

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

tel. 87 565-32-85

2

KOMA Spółka z o.o. Sp. k.

ul. Krzemowa 8B

19-300 Ełk

tel. 87 610-55-27

3

KOMA Ełk Sp. z o.o.

ul. Krzemowa 8B

19-300 Ełk

tel. 87 610-55-27

4

MPO Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

tel. 85 676 83 00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Suwałki prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach Sp. z o.o., znajduje się w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 150A. Do PSZOK można dostarczać między innymi: odpady wielkogabarytowe (do 500 KG rocznie), budowlane i rozbiórkowe (do 1 000 Kg rocznie), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodów osobowych (do 4 szt. rocznie), chemikalia, przeterminowane leki, tworzywa sztuczne itp. Na miejscu należy okazać potwierdzenie opłaty za śmieci.

PSZOK czynny jest w następujących godzinach:

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00,
2) w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

Co to są odpady wielkogabarytowe?

To odpady komunalne, które powstają w Twoim domu i których –  ze względu na duży rozmiar lub ciężar – nie wyrzucisz do pojemników na odpady.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy m.in.: stare meble (także rozłożone na części), wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów, krzesła, stoły, szafy, łóżka, meble ogrodowe, lustra, obrazy, dywany, wykładziny, wózki dziecięce, puste walizki, rowery, narty, sanki, karnisze.

Odpadami wielkogabarytowymi nie są:

  • sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (np.: stare pralki, lodówki),
  • materiały i odpady budowlane, remontowe, wanny, umywalki, grzejniki, muszle klozetowe, ramy okienne, drzwi, 
  • części samochodowe (opony, fotele samochodowe, części karoserii, lampy itp.),
  • choinki,
  • kartony.

 

Pliki do pobrania

Harmonogramy wywozu odpadów w 2024 roku

Deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Informacja dla rolników

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKÓW ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POCHODZĄCYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMINO” Jerzy Wasilewski, ul. Sejneńska 63, 16-400 Suwałki – tel. 601 064 906,

2. Skup Sprzedaż Złomu Marcin Palanis – Mieruniszki 37, 16-424 Filipów, tel. 510-472-570,

3. „SEZAM” Skup Surowców Wtórnych Agnieszka Sokolik, Suwałki, ul. Północna 23, tel. kom. 509-199-868,

4. Odbiór Folii i Skup Złomu Iwona Rudziewicz, ul. Polna 12, 16-404 Jeleniewo, tel. 510-209-582.

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Nie można ich oddawać razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, ani bezpośrednio firmie odbierającej odpady z nieruchomości, ani zawozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ponadto odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, skrzynki, opony ciągnikowe, opony od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny być przekazywane do placówek sprzedaży lub do innych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia na odbiór, czy zagospodarowanie tego rodzaju odpadów, w ramach indywidualnej umowy.

Potrzebujesz pomocy?

FAQ

Przewiń do góry
Skip to content