Informacja o działalności Urzędu Gminy Suwałki (tekst ETR)

Informacja o działalności Urzędu

Urząd Gminy Suwałki jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt jako organ wykonawczy Gminy wykonuje swoje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawach szczególnych i aktach wydanych w celu wykonania tych ustaw.

Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz

Zastępca Wójta Gminy Suwałki – Krzysztof Andrzej Gwaj

Skarbnik Gminy – Ewa Sienkiewicz

Siedziba Urzędu

Budynek Urzędu Gminy Suwałki – ul. Świerkowa 45 w Suwałkach

Czym zajmuje się Urząd?

Do zadań Urzędu należy w szczególności:

1. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,

2. Opracowywanie projektów programów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,

3. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań Gminy.

4. Inicjowanie i zapewnianie realizacji zadań społeczno-gospodarczych, związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,

5. Realizacja dochodów budżetowych,

6. Dokonywanie wydatków budżetowych zgodnie z ustalonym planem i jego zmianami w ciągu roku, w tym podejmowanie zadań w celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania środków budżetowych.

7. Współdziałanie referatów urzędu gminy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań gminy i przebiegu informacji w Urzędzie,

8. Współdziałanie z innymi referatami oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań Gminy oraz informowanie osób decyzyjnych o podjętych rozstrzygnięciach i innych ustaleniach, mających związek z przedmiotem prowadzonych przez nich spraw lub jeżeli ich znajomość jest niezbędna do zharmonizowania działalności urzędu lub Gminy,

9. Nadzorowanie i kontrolowanie działalności jednostek organizacyjnych Gminy,

10. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi organizacjami pozarządowymi,

11. Przygotowywanie projektów umów i porozumień,

12. Przygotowywanie na potrzeby Wójta oraz w celu przedstawienia Radzie, jej komisjomi organom administracji rządowej sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań,

13. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji i interpelacje radnych oraz wystąpienia posłów i senatorów,

14. Przestrzeganie właściwych zasad obsługi interesantów, w tym rozpatrywanie skargi wniosków obywateli,

15. Stosowanie metod i systemów podnoszących jakość świadczonych usług,

16. Dbanie o stwarzanie przyjaznej atmosfery w pracy i obsługi interesantów,

17. Prowadzenie postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postępowania egzekucyjnego,

18. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących statystyki publicznej,

19. Realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej – zgodnie z zakresem działania określonym odrębnymi przepisami,

20. Wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych wynikających z obowiązujących przepisów,

21. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

22. Przestrzeganie przepisów dotyczących informacji niejawnych oraz innych tajemnic wynikających z przepisów prawa,

23. Przestrzeganie przepisów wynikających z zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Suwałki lub jej jednostkom podległym,

25. Przekazywanie spraw do załatwienia kompetentnemu organowi według właściwości,

26. Prowadzenie spraw w systemie elektronicznego zarządzania dokumentami,

Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

  1. Osobiście w godzinach pracy wybranego Referatu
  2. Pisemnie przez wysłanie korespondencji na adres: Urząd Gminy w Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
  3. Telefonicznie – 87 565 93 00
  4. BIP – znajdź sprawę oraz potrzebne formularze w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Wójt Gminy Suwałki realizując art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN w formie pisemnej:

1) pocztą elektroniczną – adres: sekretariat@gmina.suwalki.pl,

2) faksem na numer – 875659345,

3) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

Koordynator dostępności: Katarzyna Żuk  e-mail ork@gmina.suwalki.pl, tel. 875659355

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Suwałki

ul. Świerkowa 45,
16-400 Suwałki, woj. podlaskie
tel. sekretariat (87) 565-93-00
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:  /gminasuwalki/SkrytkaESP

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00
wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.30 Godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich (dowody osobiste):
poniedziałek w godz. 8.00 – 15.30
wtorek – piątek w godz. 7.30 – 15.00

Kasa czynna:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00-14.00

(przerwa 10.45 – 11.30)

Przewiń do góry
Skip to content