Karta dużej rodziny

Karta Dużej Rodziny Gminy Suwałki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

ul. Świerkowa 45

godziny pracy urzędu: poniedziałek – 8:00 – 16:00, wtorek – piątek – 7.30 – 15.30

składanie wniosków – pokój nr 22, informacja tel. 87 565 93 47

Informacja o realizacji samorządowego programu Karta Dużej Rodziny Gminy Suwałki. 

 1. Gmina Suwałki informuje, iż członkom rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny Gminy Suwałki przysługują ulgi na bilety wstępu na basen rekreacyjno-sportowy w wysokości 30%, liczonej od cen biletów normalnych, w Aquaparku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach przy ul. Papieża Jana Pawła II 7.
  Z uprawnień do ulgi może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie członka rodziny wielodzietnej do korzystania z ulgi na basen w Aquaparku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach jest Karta Dużej Rodziny Gminy Suwałki wraz
z dokumentem tożsamości który należy każdorazowo okazać pracownikowi Aquaparku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach w celach ewidencyjnych.

 1. Gmina Suwałki informuje, iż chęć skorzystania z ulgi na bilety wstępu na basen rekreacyjno-sportowy przez osobę uprawnioną członka rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny Gminy Suwałki jest równoznaczna z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Miasto Suwałki w celu wykonania zawartej z Gminą Suwałki umowy
  AQ-2/25/USŁ/19/BK zawartej w dniu 3 stycznia 2019r. w zakresie dotyczącym tej osoby.

III. Gmina Suwałki informuje ponadto, że treść poniższej klauzuli informacyjnej jest dostępna na tablicy ogłoszeń w holu głównym Aquaparku w Suwałkach.

 1. Zgodnie z par. 13 ust. 1 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 16-400 Suwałki.
 2. Na podstawie w/w przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
 1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane
  w następujących celach:
 • z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 2. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 2. Okres przetwarzania Pani/Pana danych dane osobowe będą przechowywane jest obliczany
  w oparciu o następujące kryteria:
 • czasu obowiązywania umowy,
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
 1. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 2. Informujemy, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Gmina Suwałki informuje, iż  skorzystanie przez osobę uprawnioną z ulgi jest równoznaczne ze złożeniem przez tę osobę oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowy w tym z treścią klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy  ogłoszeń w holu głównym  Aquaparku w Suwałkach.

Przewiń do góry
Skip to content