Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach – Janusz Bałtrukanis
Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach – Karol Radzewicz

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach
Adres:
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
Telefon:
87 565 93 42 lub 87 565 93 43
godziny otwarcia:
w godz. poniedziałek 8:00-16:00
wtorek – piątek 7:30-15:30

Zadania komisji:
Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
•    inicjowanie działań w zakresie zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
•    podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
•    opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy (limit  i lokalizacja punktów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe);
•    kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Brańsk);
•    podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Komisja zbiera się na posiedzeniach, związanych z rozpatrywaniem spraw dotyczących realizacji programu, w tym opiniowaniem postanowień dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych wniosków wpływających do Komisji.
Podstawą działalności Komisji jest uchwalany corocznie przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Procedura zobowiązania do leczenia
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
•    przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe założonego przez osoby prywatne lub instytucje,
•    zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcę,
•    wezwanie na rozmowę wyjaśniająco – motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,
•    skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
•    skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin
Punkt powstał z myślą o osobach, które mają problem z alkoholem i narkotykami i ich pochodnymi uzależnieniami bezpośrednio dotyczących osób oraz ich rodzin.

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:
– dostarczenie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
– motywowanie i kierowanie do leczenia,
– udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu i ich rodzinom,
– propagowanie zdrowego stylu życia
– rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownej informacji o możliwościach jej powstrzymywania,
– uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
– angażowanie poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów punktu.
Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny.
Pomoc udzielana w Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. Przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Suwałki.
Terminy należy ustalić telefonicznie pod nr tel.(87) 565 93 42 w godz. 8.00-14:30
Osoba udzielająca wsparcia – Terapeuta uzależnień

Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

Punkt powstał z myślą o osobach, które mają problem z alkoholem i narkotykami i ich pochodnymi uzależnieniami bezpośrednio dotyczących osób oraz ich rodzin.

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:

– dostarczenie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
– motywowanie i kierowanie do leczenia,
– udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu i ich rodzinom,
– propagowanie zdrowego stylu życia
– rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownej informacji o możliwościach jej powstrzymywania,
– uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
– angażowanie poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy w profesjonalną i systemową    pomoc dla klientów punktu.

Zapraszamy na konsultacje wszystkie osoby, które są zaniepokojone bądź dostrzegają problem z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych u siebie lub u innych członków rodziny.

Pomoc udzielana w Punkcie Konsultacyjnym jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. Przeznaczona jest dla mieszkańców Gminy Suwałki.

Terminy należy ustalić telefonicznie pod nr tel.(87) 565 93 42 w godz. 8.00-14:30
Osoba udzielająca wsparcia – Terapeuta uzależnień

Godziny dyżurów:

Miesiąc

Data 

Godzina 

Marzec

05.03.2024 r.

16:00 – 18:00

19.03.2024 r.

  9:00 – 11:00

Kwiecień

09.03.2024 r.

16:00 – 18:00

23.04.2024 r.

  9:00 – 11:00

Maj

07.05.2024 r.

16:00 – 18:00

21.05.2024 r.

  9:00 – 11:00

Czerwiec

04.06.2024 r.

16:00 – 18:00

18.06.2024 r.

  9:00 – 11:00

Lipiec

02.07.2024 r.

16:00 – 18:00

16.07.2024 r.

  9:00 – 11:00

Sierpień

06.08.2024 r.

16:00 – 18:00

20.08.2024 r.

  9:00 – 11:00

Wrzesień

03.09.2024 r.

16:00 – 18:00

17.09.2024 r.

  9:00 – 11:00

Październik

08.10.2024 r.

16:00 – 18:00

22.10.2024 r.

  9:00 – 11:00

Listopad

05.11.2024 r.

16:00 – 18:00

19.11.2024 r.

  9:00 – 11:00

Grudzień

03.12.2024 r.

16:00 – 18:00

17.12.2024 r.

  9:00 – 11:00

Przewiń do góry
Skip to content