Miesiąc: październik 2023

Szanowni Państwo 

w załączonym pliku znajduje się informacja na temat wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. dla poszczególnych obwodów na terenie Gminy Suwałki.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023r. od godz. 700 do godz. 2100

Gdzie głosować – granice obwodów głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych w Gminie Suwałki

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach zaprasza do składania ofert na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z „Renowacją zabytkowego drewnianego zespołu kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach, gmina Suwałki” – zadaniem dofinansowanym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (NR RPOZ/2022/5701/PolskiLad) na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Suwałki.

Zapytanie ofertowe nr 1/2023 z dn. 13.10.2023 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu wznowionym w dniu 05 października 2023 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji i termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową w budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak oraz rozbiórce dwóch budynków pod budowę utwardzonego placu parkingowego na działkach nr geod. 363/70 i 363/61 położonych w miejscowości Płocicznie-Tartak w gminie Suwałki.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6733.3.2023.JM z dnia: 12 października 2023 roku

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach zaprasza do składania ofert na inwestycję pn. ” Wykonanie robót budowlanych eremu tarasu dolnego (nr 1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu pokamedulskiego w Wigrach” dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/5661/PolskiLad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suwałki.

Informacja z 20.11.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach do realizacji zamówienia wybrała ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm:

Lider – Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Mariusz Truchan, ul. Leśna 5, 16-400 Suwałki
Członek Konsorcjum – Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan, ul. Leśna 5, 16-400 Suwałki

Cena brutto wybranej oferty: 3.661.000,00zł

Oferta spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego i jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów tam zawartych.

Pełna treść informacji na stronie Zamawiającego: www.parafia.wigry.pro

Zapytanie ofertowe nr 1/2023 z dn. 10.10.2023 r. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach

7 października 2023 r. Gmina Suwałki otrzymała decyzję o dofinansowaniu trzech inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja ósma. W ramach otrzymanych dotacji zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

I. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki

Realizacja inwestycji planowana jest  miejscowościach Krzywe i Osinki
Realizacja inwestycji planowana do realizacji w miejscowości. Krzywe przewidziana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie polegała na budowie drogi na odcinku o długości ok. 0,5 km (obecnie gruntowej z licznymi wybojami) o szerokości do 5 m wraz z niezbędnymi elementami.
Natomiast w msc. Osinki planowana do realizacji inwestycja będzie obejmowała  przebudowę drogi dojazdowej  obecnie gruntowo -żwirowej  na odcinku o długości 1,9 km.

Wartość inwestycji: 4.400.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polskie Ład: 4.180.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 220.000,00 zł

II. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki

Realizacja inwestycji planowana jest w dwóch miejscowościach gminy Suwałki – Starym Folwarku i Czarnakowiźnie.

Realizacja inwestycji w msc. Czarnakowizna zaplanowano wśród gęstej zabudowy jednorodzinnej.  Rozbudowywana droga składa się z  trzech odcinków o łącznej długości ok. 580,0 m, z których jeden o dł. 308,0m stanowi ciąg główny, a kolejne dwa o długości ok. 135,0 m każde stanowią połączenie do ciągu głównego, tworząc jednolitą sieć komunikacji osiedla mieszkaniowego.
Realizacja inwestycji planowana w msc. Stary Folwark polegać będzie na rozbudowie drogi o długosci ok. 400,0 m o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem i  infrastrukturą towarzyszącą. Parametry techniczne dostosowane będą do istniejącego natężenia ruchu i obciążenia na danym odcinku. Realizacja inwestycji odbywać się będzie w formule „zaprojektuj i buduj”.

Wartość inwestycji 2.000.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1.900.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 100.000,00 zł

III. Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Przedsięwzięcie zakłada instalację pierwszego wyposażenia nowo budowanej siedziby Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno – Osiedle ze szczególnym uwzględnieniem sali widowiskowej.
Obiekt budowany jest  w ramach Rządowego Funduszu  Polski ład – edycja I i jego planowe powstanie, zgodnie z umową z wykonawcą jest przewidziane na XII.2024 r.

Nowo powstający obiekt kubaturowy, szczególnie sala widowiskowa na ponad 100-osobową widownię będzie wymagał budowy niezbędnego wyposażenia technicznego jak np. oświetlenie, zapewnienie akustyki, nagłośnienie, organizacja sceny, w celu umożliwienia organizacji wydarzeń kulturalnych i innych statutowych obowiązków należących do gminnej instytucji kultury.

Przewidziane w ramach projektu instalacje będą pierwszym wyposażeniem obiektu i umożliwią realizację wydarzeń kulturalnych zaspokajających potrzeby społeczeństwa  gminy Suwałki w zakresie realizacji wydarzeń teatralnych czy koncertowo – widowiskowych w nowym standardzie.

Wartość inwestycji: 2.000.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1.800.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 200.000,00 zł.

Wyniki VIII naboru Rządowego Funduszu Polski Ład w Gminie Suwałki

6 października 2023 r. uczniowie klas 6-8 Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich wzięli udział w szkoleniu z terenoznawstwa i orientacji w terenie organizowanym prze Fundację Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki. Młodzież miała okazję pracować z mapą i kompasem. Zajęcia odbywały się w terenie otwartym oraz zalesionym w miejscowości Gawrych Ruda. Wyznaczanie azymutu, określanie swojej pozycji w terenie, rozpalanie ognia za pomocą krzesiwa – to tylko część atrakcji piątkowego szkolenia. Całość zakończyła się ogniskiem. A to wszystko w ramach realizacji zadnia publicznego pn. „Wspomnienie o białych ułanach- upamiętnienie 2 Pułku Ułanów Grochowskich na ścianie Szkoły Podstawowej w Przebrodzie ,patrona szkoły” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Mur, ale historia Wojska Polskiego”.

Szkolenie z terenoznawstwa i orientacji w terenie dla uczniów Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich

Zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) Wójt jest obowiązany prowadzić kontrolę posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

            Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.             

            Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwała Nr XLIX/518/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę nr XLVII/482/22 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniania nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a osady lub inne odpady ze zbiorników przydomowych oczyszczalni nie rzadziej niż raz na rok.         

            W związku z powyższym prosimy o dostarczenie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za wykonanie usługi do Urzędu Gminy Suwałki, pokój 138.

Plan kontroli – link: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/zarzadzenia_wojta_gm/zarzadzenie-nr-52223-wojta-gminy-suwalki-z-dnia-2023-04-14.html

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych – [ pobierz ]

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i  przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przewiń do góry
Skip to content