4 czerwca 2023 roku Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie świętowała dzień swojego patrona. Była msza święta, wizyta delegacji przy grobach ułanów i rodzinny festyn. Szkołę odwiedzili żołnierze 2. Batalionu Czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, spadkobiercy 2. Pułku i przedstawiciele Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich. Za kultywowanie ułańskich tradycji i pamięć o bohaterach dziękował żołnierzom, stowarzyszeniu oraz społeczności szkolnej Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki.
Dodajmy, że społeczność szkolna przykłada dużą wagę do pamięci o poległych ułanach. Co roku, 1 listopada uczniowie zapalają 243 zniczy przy pomniku poświęconym ułanom na cmentarzu parafialnym w Suwałkach.

Dzień patrona Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie

Przyłącz się!

Szanowni mieszkańcy !

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków.

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki  nr XV/163/20 z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków z budżetu Gminy Suwałki, zmienionej Uchwałą Nr L/523/23 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dotacją celową objęta jest:

 1. budowa przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych w celu podłączenia budynków zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Suwałki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
 2. budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków w celu podłączenia budynków zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Suwałki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
 3. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w celu odprowadzenia ścieków bytowych z budynków zamieszkałych położonych na terenie Gminy Suwałki, na którym nie istnieje możliwość podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego lub podłączenie jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Wysokość dotacji wynosić będzie do 50% poniesionych kosztów brutto na budowę powyższych zadań (przedsięwzięć), wynikających z przedłożonych faktur, rachunków lub dowodów zakupu, lecz nie więcej niż:

 1. W przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków):
 2. 180 zł za 1 mb przy długości do 5 m wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków), rozliczane obmiarowo, powykonawczo na podstawie inwentaryzacji powykonawczej oraz;
 3. 140 zł za 1 mb za każdy następny 1 m powyżej 5 m do 15 m wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków), rozliczne obmiarowo, powykonawczo na podstawie inwentaryzacji powykonawczej oraz;
 4. 120 zł za 1 mb za każdy następny 1 m powyżej 15 m wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków), rozliczane obmiarowo, powykonawczo na podstawie inwentaryzacji powykonawczej;
 5. 5 000zł w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
 6. 6 000 zł w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z indywidualną przepompownią ścieków.

Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji zadań inwestycyjnych, obejmujących zakup i montaż wyłącznie nowych urządzeń.

Wnioskodawcą o udzielenie dotacji może być tylko osoba fizyczna (w rozumieniu art. 403 ust.4 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska), będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o uregulowanym stanie prawnym, niebędąca przedsiębiorcą, zamieszkująca na terenie Gminy Suwałki.

Dotacji nie udziela się przedsiębiorcom. Uwaga: Osoba fizyczna staje się przedsiębiorcą z chwilą wpisu do CEIDG.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest niezaleganie przez wnioskodawcę z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Suwałki.

Dotacją mogą zostać objęte budynki, wyłącznie, które są zamieszkałe (użytkowane). W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Do wniosku należy dołączyć zezwolenie na użytkowanie budynku. W przypadku budynków, których zakończenie budowy nastąpiło przed 2010 rokiem dopuszcza się weryfikację czy budynek jest użytkowany, w oparciu o aktualną deklarację na całoroczny odbiór odpadów komunalnych.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji musi nastąpić przed rozpoczęciem przez wnioskodawcę budowy przyłączy/oczyszczalni.

Do wniosku o udzielenie dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego należy dołączyć:

 1. mapę poglądową z naniesioną lokalizacją przyłącza lub przyłącza z indywidualną przepompownią ścieków wraz z uzgodnieniem zarządcy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej;

Do wniosku o udzielenie dotacji na budowę oczyszczalni należy dołączyć:

 1. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych wraz z potwierdzeniem ze Starostwa o jego skutecznym przyjęciu;
 2. mapę poglądową z naniesioną lokalizacją obiektu.

Przed zgłoszeniem budowy/wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym, należy złożyć w PGWWP (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) zgłoszenie wodno prawne, w przypadku oczyszczalni odprowadzającej ścieki do ziemi.

Po rozpatrzeniu wniosków i zakwalifikowaniu do udzielenia dotacji zostanie z Wnioskodawcą spisana stosowna umowa. Dopiero po podpisaniu umowy wnioskodawca będzie mógł przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.

Prosimy o podawanie nr telefonu we wnioskach. Ułatwi to nam kontakt z Państwem.

Wnioski można składać od 22 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r.

w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Suwałki, ul Świerkowa 45,  16 – 400 Suwałki w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Suwałki, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.

Druk wniosku oraz zasady udzielania i sposób rozliczania dotacji celowych dostępny jest na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.

O szczegółach można dowiedzieć się pod numerem telefonu 87 565 93 52.

Zachęcam do przyłączenia się!

Wójt Gminy Suwałki

/-/ Zbigniew Mackiewicz

Pliki do pobrania:

 • Zasady udzielania dotacji
 • Wniosek o udzielenie dotacji (*doc)
 • Wniosek o udzielenie dotacji (*pdf)
 • Zawiadomienie o zakończeniu zadania (przedsięwzięcia) (*doc)
 • Zawiadomienie o zakończeniu zadania (przedsięwzięcia) (*pdf)

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualną przepompownią ścieków.

24 maja 2023 roku odbyły się pilotażowe warsztaty tworzenia naturalnych syropów z pokrzyw i pędów sosny w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego w Sobolewie. Zajęcia przeprowadziła Małgorzata Dojnikowska, sołtys Sobolewa. Inicjatywa spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem, że jutro odbędzie się drugie takie spotkanie.

Dziękujemy uczestnikom za udział.

Pierwsze warsztaty w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego w Sobolewie

Rozpoczyna się kolejna X edycja profilaktycznego konkursu filmowego PROSTO ZE SZKOŁY, którego organizatorem jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach, a także Urząd Gminy Suwałki, Urząd Miasta Suwałki, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, Straż Miejska w Suwałkach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, Cinema Lumiere w Suwałkach oraz Plaza w Suwałkach.

Celem konkursu jest m.in. :

1. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, zdrowego stylu życia wolnego od środków uzależniających, atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu wolnego oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej.

2. Zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania. Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy.

3. Propagowanie zasad bezpiecznych zachowań.

4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez włączenie młodzieży do działań profilaktycznych.

5. Zachęcenie uczestników do odkrywania w sobie talentów i ciekawych zainteresowań – jako alternatywnego sposobu unikania patologicznych i ryzykownych zachowań.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych, którzy przygotują materiał filmowy, na temat określonych w regulaminie zagadnień.Poprzez udział w konkursie młodzież będzie mogła ukazać swoje spojrzenia na współczesne zagrożenia i właściwe podstawy wobec nich. Wrażliwość młodych ludzi pozwoli poznać ich stosunek do negatywnych zjawisk i ukazać punkt widzenia problemu oczami osób, których te zagrożenia mogą dotknąć.

Na zwycięzców i uczestników czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia! Proszę zwrócić uwagę na jakość zgłaszanych materiałów filmowych, szczególnie pod względem obrazu i dźwięku. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Regulamin i kwestionariusz zgłoszeniowy do konkursu w załączniku.

Wójt Gminy Suwałki

/-/

Zbigniew Mackiewicz

X edycja profilaktycznego konkursu filmowego „PROSTO ZE SZKOŁY”

UWAGA STRAŻACY! KONKURS!

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

 • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
 • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
 • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej

II Ochrona środowiska i ekologia

III Edukacja

IV Sport, rekreacja i turystyka

V Kultura i tradycja

VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

VII Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

ul. Oboźna 1,

00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA?

KONKURS NA NAJLEPSZE INICJATYWY DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Z UDZIAŁEM OSP I SAMORZĄDÓW.

Przewiń do góry
Skip to content