Suwałki, dnia 30 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suwałki ogłasza trzeci przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki, zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia postępowania w celu sprzedaży drzew „na pniu” oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

1. Dane Sprzedającego:

Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

NIP: 844–214–60-35, REGON: 790670970

tel.: 87 565 93 00, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

2. Opis przedmiotu oferty:

2.1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki,

Lp.Nazwa gatunkowa drzewaMasa drewna pozyskanego z wycinki drzewa [m3 ]
1.Lipa drobnolistna20,45
2.Brzoza brodawkowata0,15
3.Klon zwyczajny1,78
Razem22,38

2.2. Miejsce składowania przedmiotu przetargu:

– działka nr 60/1 obręb Dubowo Drugie, gmina Suwałki,

– działka nr 78 obręb Okuniowiec, gmina Suwałki.

2.3. Minimalna cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi – 625,00 zł brutto

3. Dokumenty wymagane przy składaniu ofert:

Kupujący przystępując do niniejszego przetargu wypełnia i składa formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

4.1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4.2. Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.

4.3. Oferta winna być złożona w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16–400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki – nie otwierać przed dniem 09 lutego 2023 r.”.

4.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.

4.5. W postępowaniu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu przetargu.

5. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:

5.1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, bądź drogą pocztową na adres Sprzedającego w terminie do dnia 09 lutego 2023 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu dokumentów do urzędu.

5.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 r.

5.3. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Kryteria oceny ofert:

6.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.

6.2. Sprzedający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.

7. Informacje dodatkowe:

7.1. Kupującemu, który złoży najkorzystniejsza ofertę i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z oferty w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.

7.2. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.

7.3. Kupujący po zapłaceniu faktury jest zobowiązany do odbioru drewna z miejsca jego składowania w ciągu 7 dni.

7.4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni przez Kupującego, Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania kolejnego przetargu.

7.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7.6. Sprzedający nie odpowiada za faktyczny stan ilościowy drewna będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

8. Załącznik do ogłoszenia:

– załącznik nr 1 – formularz ofertowy

                                                                       ZASTĘPCA WÓJTA GMINY SUWAŁKI

/-/ Krzysztof Andrzej Gwaj

Sprzedaż drewna w Dubowie Drugim i Okuniowcu pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

Amputacja zmieniła Twoje życie?
Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?
Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!
Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 857338711
E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?
Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 857338711
E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!
Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 857338711
E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Powrót do zdrowia- powrót do pracy

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach     podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2023/2024.

Podstawa prawna:

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);
  3. Uchwały Nr XIV/147/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 6207);
  4. Zarządzenia Nr 483/23 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2020/2021 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
    i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Szanowni Państwo!

   Przyjmowanie dzieci do  oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych  szkołach podstawowych  oraz punktów przedszkolnych odbywa się  zgodnie  z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2017-2020 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki.

Kandydaci  zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli  oddział przedszkolny   zorganizowany w publicznej   szkole podstawowej, czy też punkt przedszkolny dysponuje  wolnymi miejscami.  

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej szkole.    Od dnia 1 września 2023 r.  wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Suwałki będzie  realizowane w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki
na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082                           z późn. zm.);
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2431);
  3. Uchwały Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca  2017 r. w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w  postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki.
  4. Zarządzenia Nr 484/23 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2023/2024 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Sieć publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Suwałki.

Lp.NazwaSiedziba
1.Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak.
Płociczno-Tartak 16 16-402 Suwałki
2.Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Starym Folwarku.
Stary Folwark 49 16-402 Suwałki
3.Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich    w Przebrodzie.Przebród 15 16-402 Suwałki
4.Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Nowej Wsi
Nowa Wieś 40A 16-402 Suwałki
5.Szkoła Podstawowa w Poddubówku prowadzona przez Fundację Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół                        „ Edukacja Razem”Poddubówek 17 16-402 Suwałki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

24 stycznia odbyła się uroczysta sesja z okazji 50-lecia Gminy Suwałki w Archiwum Państwowym w Suwałkach. Spotkanie było okazją do podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój samorządu na przestrzeni ostatnich pięciu dekad.
To właśnie w 1973 roku, decyzją ówczesnych władz centralnych, tak jak ponad dwa tysiące innych gmin, powstała Gmina Suwałki. Nowe jednostki zastąpiły istniejące wówczas gromady. Samorządność jaką znamy zaczęła się jednak w 1990 roku, po przemianach ustrojowych. Społecznościom lokalnym przekazano nie tylko prawo wyboru władz, ale też część majątku, prawo do własnych finansów i własnej administracji. Samorządność stworzyła warunki dla rozwoju małych przedsiębiorstw. Rozbudziła poczucie tożsamości lokalnej i dumy z przynależności do małej ojczyzny. Zmiany, jakie reforma przyniosła, nie byłyby możliwe bez aktywności środowisk lokalnych, zaangażowanych mieszkańców. To właśnie aktywność społeczna stała się siłą napędową samorządu. Dziś owoce zmian widać na każdym roku – drogi, szkoły, obiekty kultury, remizy OSP.
Z okazji jubileuszu władze Gminy Suwałki na czele z wójtem Zbigniewem Mackiewiczem i przewodniczącym Rady Gminy Markiem Jerominem, zaprosiły byłych i obecnych radnych, byłych wójtów gminy Suwałki, zaprzyjaźnionych samorządowców i przedstawicieli władz rządowych, szefów współpracujących instytucji, sołtysów, osoby i jednostki zaangażowane w sprawy samorządu. Wszystko po to, aby podziękować za wspólne lata pracy.
Byli z nami między innymi Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Witold Kowalewski, starosta suwalski, Bogdan Dyjuk – radny województwa podlaskiego i wójtowie sąsiednich gmin.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, prelegentom, gospodarzom Archiwum Państwowego. Dodajmy, jak zapowiedział Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, uroczysta sesja to wstęp do obchodów. Samorząd będzie jeszcze nawiązywać do jubileuszu 50-lecia.

Relacje w mediach:

https://www.suwalki24.pl/article/1,gmina-suwalki-obchodzila-jubileusz-50-lecia-nalezy-do-najbogatszych-w-kraju-zdjecia

https://radio5.com.pl/2023/01/gmina-suwalki-obchodzi-50-lecie/

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/50-lecie-gminy-suwalki

https://podlaskie.eu/region/gmina-suwalki-swietowalo-swoje-50-lecie.html

Jubileusz 50-lecia Gminy Suwałki

Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

NABÓR nr V/EFRROW/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-vefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html#gsc.tab=0

a także w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Przedsięwzięcie I.1.5 – Likwidujemy bariery z PROW na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

NABÓR nr IV/EFRROW/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-ivefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-infrastruktura-spoleczna.html#gsc.tab=0

Termin składania wniosków: od 30.12.2022 od godz. 8.00 – do 27.01.2023 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biura przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.

Ogłoszenie o naborze

Przewiń do góry
Skip to content