Dofinansowanie wycieczek w ramach programu POZNAJ POLSKĘ.

Gmina Suwałki otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą  „Poznaj Polskę”.

Przyznane przez Ministra środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie dwóch wycieczek organizowanych przez Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Wycieczki szkolne mają pomóc w poznawaniu naszego dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz naukowego przez dotarcie do ciekawych miejsc, postaci oraz zabytków.

Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi łącznie 25 363,00 zł, w tym wkład własny w wysokości 10 363,00 zł pochodzi z wpłat rodziców uczniów.

W ramach programu POZNAJ POLSKĘ uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak wezmą udział w następujących wycieczkach:

 1. Klasy I-III wycieczka jednodniowa do Białegostoku, Białostocki Teatr Lalek
 2. Klasy IV-VIII wycieczka dwudniowa do Łodzi, Miasto Kultury w Łodzi.

Nabór uczestników do mieszkania wspomaganego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach ogłasza nabór uczestników – mieszkańców do mieszkania wspomaganego, w ramach realizacji  projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” .

Mieszkanie na terenie gminy Suwałki zlokalizowane jest w Białej Wodzie 63 A. W mieszkaniu tym testowany jest model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i z zespołem Downa. Mieszkanie jest w pełni dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i z zespołem Downa, poruszających się na wózkach inwalidzkich, które spełniają poniższe warunki:

 • są pełnoletnie mieszkają na terenie gminy Suwałki,
 • posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa,
 • poruszają się na wózkach inwalidzkich,
 • posiadają motywację do podjęcia prób usamodzielnienia,
 • wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego,
 • adekwatnego do potrzeb,
 • procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Białej Wodzie mogą być przyjęte 3 osoby, spełniające warunki rekrutacji. Osobom przyjętym zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie  wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz asystentów w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poprawy poziomu funkcjonowania oraz określenia rodzaju i zakresu wsparcia niezbędnego do prowadzenia samodzielnego, niezależnego życia na miarę możliwości kandydata. Proponowane wsparcie będzie miało charakter treningowy w naprzemiennych 5-dniowych cyklach bez weekendów, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 27.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych dla kandydatów spełniających warunki formalne odbywać się będą w terminie od 11.10.2022 r. – 18.10.2022 r.  Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).

3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu zostanie ogłoszona do dnia 20.10.2022r. (powiadomienie telefoniczne). Osoby kwalifikujące się, ale nie przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.

4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:

 • Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy 
 • Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciwskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych (obowiązkowo!)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki oraz w Biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71,  w godz. 8.00 – 15.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres mieszkalnictwosuwalki@gmail.com w terminie do 10 października 2022 roku.

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Hanna Borys-Maluchnik, tel. 666 503 203.

Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Ankieta badawcza – Gmina Suwałki za 10 lat, mój pomysł na Gminę

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety online „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” dotyczącej miejsca, w którym żyjemy,   potrzeb i pomysłów na rozwój Gminy Suwałki. Ankieta dotyczy Miasta Suwałki i Gminy Suwałki, które tworzą tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk – w skrócie MOF Suwałk. Państwa odpowiedzi pozwolą zbudować korzystniejsze warunki do życia i rozwoju Miasta i Gminy Suwałki.

Gmina Suwałki wspólnie z Miastem Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstanie strategia rozwoju ponadlokalnego obu samorządów, służąca realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych w perspektywie finansowej 2021-2027. Planując długoterminowy rozwój miasta i gminy niezwykle ważne są opinie mieszkańców.

W tym celu zespół doradczy Związku Miast Polskich zamierza przeprowadzić badanie ankietowe, które posłuży do przygotowania rzetelnej diagnozy i propozycji działań strategii ponadlokalnej.  Poznanie Państwa opinii będzie pomocne przy planowaniu i podejmowaniu decyzji  o najważniejszych inwestycjach i działaniach w Mieście i Gminie Suwałki. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb społeczności, szczególnie w zakresie usług publicznych.

Link do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZZ6ZEIjqLw5Kt4pksUOhnYJURFJERUlaS1FaVFJZWFZZODlJM1NVUkVPRy4u


Ankieta jest dobrowolna, a jej wyniki anonimowe. Wyniki po opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Wersja papierowa ankiety została zamieszczona przy urnach w następujących miejscach:

 • Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki (Biuro Obsługi Interesanta)
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowej Wsi
 • Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak
 • Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
 • Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki


  Wypełnioną ankietę należy wypełnić w wersji elektronicznej bądź papierowej do dnia 7 października 2022 r.
  Zaplanujmy wspólnie naszą przyszłość!

Wnioski o wypłatę dodatku na opał inny niż węgiel

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach informuje, że już przyjmuje wnioski  o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.Wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komu przysługuje dodatek?

 • Gospodarstwu jednoosobowemu (osoba fizyczna samotnie gospodarująca i zamieszkująca),
 • Gospodarstwu wieloosobowemu (osoba fizyczna, która zamieszkuje wspólnie i gospodaruje z innymi osobami).

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy,
 • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piec kaflowy, pieco-kuchnia zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG,
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gospodarstwo domowe może uzyskać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek będzie przyznany temu, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dla kilku gospodarstw zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem przysługuje JEDEN

dodatek.

UWAGA! Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy.

Realizatorem  ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  dla MIESZKAŃCÓW GMINY jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach – POKÓJ 40.

Link do wniosku wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197401.pdf

Relacja ze spektaklu “Skarby historii”

Losy Polaków z perspektywy matek, żon i córek zaprezentowała we 20 września 2022 roku w formie spektaklu pt. “Skarby historii” w Urzędzie Gminy Suwałki, młodzież skupiona w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Wszystko w słowno-muzycznej opowieści o uczuciach towarzyszących kobietom, których najbliżsi walczyli na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej. To historia wdów i sierot, ich spojrzenie na zabory, wojnę, okupację, ale też odzyskaną wolność.

Młodzi Artyści to podopieczni Zbigniewa Grzanki i Elżbiety Smokowskiej-Grzanki instruktorów z Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Partiotyczna wieczornica jest efektem ich pracy. Okazją do prezentacji była niedawna, 83. rocznica agresji ZSRR na Polskę.

Instalacja „RzeczyViste”

Instalacja „RzeczyViste” zagości w Suwałkach
Niedziela, 25 września 2022 r., godz. 10.00 – 16.00, Plac im. Marii Konopnickiej

Przedmioty codziennego użytku, rodzinne fotografie, czy zabawki – między innymi takie rzeczy będzie można zobaczyć w niedzielę 25 września na Placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w ramach instalacji „RzeczyViste”, przygotowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru.

„RzeczyViste” to instalacja, która ma na celu zwrócenie uwagi na losy obywateli Polski deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941. Przez swoją niezwykłą formę ma odbiorców zaintrygować i zaskoczyć. Jest metaforą otwartej walizki. Przedstawione w niej przedmioty zostały tak dobrane, by odpowiadały tym, które towarzyszyły osobom deportowanym na Sybir. Przed każdym z przedmiotów znajduje się czarna lub biała płytka z krótkim opisem losów jego właściciela. Zawarto na niej podstawowe informacje o deportowanym: imię, wiek oraz miejsce zsyłki.

Autorką instalacji jest Karolina Mosiej–Zambrano. Opracowanie merytoryczne przygotował Paweł Kalisz.

Instalację można było do tej pory oglądać m.in. w Poznaniu, Lublinie, Białowieży, Supraślu czy Białymstoku.

Nowelizacja dodatku węglowego

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym wchodzi w życie z dniem 20 września 2022. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy.

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1692):

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, JEDEN dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako PIERWSZY. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”

 Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, organ bierze pod uwagę w szczególności:

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

b) świadczenia wychowawczego

c) dodatku osłonowego

d) dodatku mieszkaniowego,

3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Przewiń do góry
Skip to content