Aktualności

Zgłaszanie awarii

Wszelkie awarie związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną można zgłaszać pod numerami telefonów:

 (87) 565 93 91 – poniedziałek – piątek  w godz. 7.00 – 15.00

 571 319 428 – po godz. 15.00  w dni robocze i całodobowo w dni wolne od pracy i święta

Wodociągi

Gmina Suwałki znalazła się wśród liderów tegorocznego Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Nasz samorząd zajął II miejsce w kategorii gmin wiejskich i zdobył tytuł lidera powiatu suwalskiego. Wyróżnienie za zajętą pozycję odebrał 7 grudnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy.

Ranking to inicjatywa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jego celem jest wyłonienie i promocja gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Miejsce w rankingu określane jest na podstawie kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych. Wskaźniki są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Przedsięwzięciu patronuje Wojewoda Podlaski.

Gmina Suwałki na podium Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Suwałki informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmienia się system zarządzania siecią wodno – kanalizacyjną w gminie.

Przedsiębiorstwo WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk w Suwałkach, które było zarządcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, kończy swoją działalność, w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy. W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków od 1 grudnia 2023 r. przejmuje Urząd Gminy Suwałki.

Urząd Gminy przejmuje następujące zadania:

  • zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

  • wystawianie faktur za dostawę wody i /lub odbiór ścieków,

  • windykacja należności za wodę i ścieki,

  • rozpatrywanie reklamacji dot. wystawionych faktur za dostawę wody i /lub odbiór ścieków,

  • zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną,

  • utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

  • wydawanie warunków technicznych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzór nad budową tychże przyłączy,

  • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

O sposobie realizacji usług m.in. zawieraniu umów, odczycie wodomierzy czy wystawianiu faktur będziemy informować Państwa w najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Numer telefonu do kontaktu: (87) 565 93 91 – w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie awarie związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną można zgłaszać całodobowo pod numerem tel. (87) 565 93 91, 667 676 787 .

Komunikat Wójta dotyczący gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Urząd Gminy Suwałki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”. 

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki.

Termin spotkania: 04.12.2023 r., godz. 10.30.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z zasadami i warunkami uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” na:

 • wymianę źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.                                                                                             

Spotkanie poprowadzi pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Przypominamy, że w  Gminie Suwałki został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze”  mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

 • osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki (I piętro), w wyznaczonych dniach i godzinach: 

                                                           Poniedziałek: 8.00-16.00

                                                           Środa: 8.00-16.00

 • telefonicznie – 451 165 706  w godzinach pracy punktu,
 • e-mail: oze@gmina.suwalki.pl

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Suwałki dotyczące programu „CZYSTE POWIETRZE”

Stosownie do Uchwały nr LVII/609/23 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Płociczno-Tartak na sołectwo Płociczno-Tartak i Płociczno-Osiedle zawiadamiam, iż konsultacje w przedmiotowej sprawie odbyły się na zebraniu wiejskim w dniu 20 listopada 2023 r. w formie pisemnej.

Celem konsultacji z mieszkańcami sołectwa było zebranie opinii i uwag odnośnie podziału sołectwa Płociczno-Tartak na sołectwo Płociczno-Tartak i Płociczno-Osiedle. Konsultacje miały zasięg lokalny i skierowane były do pełnoletnich mieszkańców sołectwa Płociczno-Tartak.

W konsultacjach dotyczących podziału sołectwa Płociczno-Tartak na sołectwo Płociczno-Tartak i Płociczno-Osiedle oddano 17 głosów, w tym:

 

  • Za podziałem oddano 16 głosów

  • Przeciw podziałowi oddano 1 głos.

Zbigniew Mackiewicz

Wójt Gminy Suwałki

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONSULTACJI

Drodzy mieszkańcy Gminy Suwałki .
Serdecznie zachęcamy do udziału w zbiórce elektrośmieci którą prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Turówce Nowej do 17 grudnia 2023r.

Elektrośmieci przyjmowane są przy Remizie OSP Adres:Turówka Nowa 3

Na zbiórkę można oddać sprzęt typu AGD/RTV zasilany na prąd lub baterie.

Całość elektrośmieci zostanie poddana recyklingowi a pozyskane środki zostaną przekazane na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla  jednostki.

Masz problem z transportem ? Skontaktuj się z OSP Turówka Nowa. Pomogą z przewozem elektrośmieci.

Serdecznie zapraszamy !

Zachęcamy do zbiórki elektrośmieci przy OSP w Turówce Nowej

9 listopada 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zawarło umowę z Gminą Suwałki przyznając tym samym dotację w wysokości 500.000,00 zł w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

Dzięki wsparciu Ministerstwa w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak” realizowanego przez Gminę Suwałki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II samorząd będzie mógł zrealizować następujące roboty dodatkowe, nie ujęte w pierwotnym zakresie inwestycji:

 • modernizacja boiska szkolnego,
 • częściowa wymiana ogrodzenia terenu szkoły,
 • wykonanie drogi dojazdowej do szkoły.

Wartość inwestycji: 6.336.474,00 zł, z tego finansowanie:

 • Budżet Państwa – Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.921.500,00 zł
 • Budżet Państwa – Ministerstwo Edukacji i Nauki – 500.000,00 zł
 • Gmina Suwałki –  914.974,00 zł

„Inwestycje w oświacie” – dotacja MEiN dla Gminy Suwałki

Przewiń do góry
Skip to content