Miesiąc: czerwiec 2023

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 t.j.) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki.

Obwieszczenie PP.6730.12.2023.JM z dnia: 26 czerwca 2023 roku.

Tegoroczne Zawody Sportowo-Pożarnicze gminy Suwałki wygrali druhowie OSP z Turówki Nowej i będą reprezentować gminę na zawodach powiatowych. Drugie było Sobolewo, a trzecie Płociczno. Kolejne miejsca należały do druhów z Wychodnego, Potaszni i Nowej Wsi. Nagrody i wyróżnienia wręczył zwycięzcom Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. Zawody polegały na jak najszybszym rozwinięciu linii gaśniczej, co jest jednym z podstawowych zadań przy gaszeniu pożarów. Zwycięska drużyna wykonała zadanie w 50 sekund. Nie zabrakło tradycyjnego chrztu nowo przyjętych druhów. Osoby przyjęte do jednostek w ciągu roku od ostatnich zawodów zaliczyły obowiązkową kąpiel.

Zawody Sportowo – Pożarnicze gminy Suwałki

W dniach 20 – 21 czerwca 2023 r. przedstawiciele Gminy Suwałki spotkali się z delegacją Obwodu Zakarpackiego  i Iwanofrankowskiego z Ukrainy, w skład której weszli: Myroslava Lyvch    Radna Sejmiku Obwodu Zakarpackiego, Vasyl  Brudnyak Wójt Gminy  Nelypino z delegacją. Roksolana Martyniuk przedstawiciel Miasta Kosiv z Obwodu Iwanofrankowskiego, dołączyła do delegacji on-line i uczestniczyła w spotkaniach roboczych.

Spotkanie było inauguracją współpracy regionów, które wspólnie będą aplikować o środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie swoich samorządów w ramach Programu Współpracy INTERREG NEXT PL-UA 2021-2027. 

Oprócz spotkań roboczych, goście poznali gminę w terenie – odwiedzili Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, zwiedzili pokamedulski klasztor w Wigrach i inne miejsca na terenie gminy Suwałki.

Mamy nadzieję, że spotkanie to początek owocnej i długiej współpracy samorządów, której efekty przełożą się na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Suwałki i samorządów z Ukrainy.

Delegacja z Ukrainy w gminie Suwałki

W dniu 19 czerwca 2023 r. w szkole podstawowej w: Płocicznie-Tartak, Nowej Wsi, Przebrodzie i Starym Folwarku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie I etapu szkolnego konkursu plastycznego pn. ,,Odnawialne źródła energii – znam i popieram!”.
Konkurs skierowany był do uczestników warsztatów ekologicznych organizowanych przez Gminę Suwałki w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuje i popieram!”. Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody.
Zakończenie konkursu i podsumowanie II etapu gminnego nastąpi podczas Dożynek Gminy Suwałki.
Poniżej lista laureatów I etapu:
Szkoła Podstawowa w im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak:
Kategoria wiekowa: klasy I-IV
I miejsce – Oliwier Łepkowski
II miejsce – Oliwia Mikłaszewicz
III miejsce – Laura de Groot

Kategoria wiekowa: klasy V-VIII
I miejsce – Cezary Cichocki
II miejsce – Zuzanna Uljasz
III miejsce – Julia Gutkowska

Szkoła Podstawowa w im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi:
Kategoria wiekowa: klasy I-IV
I miejsce – Maria Mackiewicz
II miejsce – Grzegorz Owłasiuk
III miejsce – Magda Chomicz

Kategoria wiekowa: klasy V-VIII
I miejsce – Jakub Barako
II miejsce – Jan Butkiewicz
III miejsce – Patryk Hołubowicz

Szkoła Podstawowa w im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie:
Kategoria wiekowa: klasy I-IV
I miejsce – Oliwier Czerniecki
II miejsce – Wiktoria Krzywicka
III miejsce – Mikołaj Chomicz

Kategoria wiekowa: klasy V-VIII
I miejsce – Lena Sitko
II miejsce – Aleksandra Grygo
III miejsce – Nina Rukść

Szkoła Podstawowa w im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku:
Kategoria wiekowa: klasy I-IV
I miejsce – Weronika Kozłowska
II miejsce – Weronika Andruszkiewicz
III miejsce – Szymon Jachimowicz

Kategoria wiekowa: klasy V-VIII
I miejsce – Kacper Gołuch
II miejsce – Zuzanna Arasimowicz
III miejsce – Julia Krawczuk

 

Wyniki I etapu konkursu plastycznego pn. ,,Odnawialne źródła energii – znam i popieram!”

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 t.j.), zawiadamia się, że na wniosekz dnia 19 czerwca 2023 roku Gminy Suwałki zostało podjęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr geod. 95, 96, 91/2, 103, 91/1, 92/1, 92/2, 94/1, 94/2, 94/3, 98, 93, 101, 51/2, 97, 52, 51/1, 49, 50, 47, 48, 45/2, 45/1, 46/3, 46/2, 46/1, 44/1, 44/2, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 36, 35, 34, 33, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 20/59, 20/58, 29/15, 29/14, 20/25, 20/24, 20/23, 20/22, 20/21, 20/20, 20/18, 20/17, 20/16, 20/15, 20/14, 20/13, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 29/8, 29/3, 29/2, 29/1, 22/5, 22/3, 29/7, 29/6, 22/2, 29/5, 22/1, 28, 27, 22/18, 26, 25, 24, 23, 100, 22/13, 22/10, 22/16, 22/17, 89, 90, 88, 98, 82/1, 82/2, 81, 79/9, 79/8, 79/7, 79/3, 79/2, 78, 69, 70, 63/2, 63/1, 62, 61, 56/2, 58/4, 58/5, 58/3, 22/4, 22/7, 22/8, 22/15, 29/17, 29/16, 20/38, 20/32, ½, 22/12, 22/18, 29/18, 29/19, 20/40, 43, 46/3, 68, 71, 72, 73, 99 położonych w miejscowości Piertanie oraz na działkach nr geod. 33/3, 102, 112/3, 112/4, 112/1, 265, 119, 24/3, 24/4, 24/1, 25/1, 26, 28, 120/3, 120/4, 120/2, 29, 30, 31 położonych w miejscowości Tartak w gminie Suwałki.

Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania (plik PDF, rozmiar 189 KB)

Obwieszczenie PP.6733.2.2023.JM z dnia: 19 czerwca 2023 roku

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775 t.j .) i w związku z art.53 ust. 4 pkt 7 i art. 60 ust.1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2023r. poz. 977 t.j.)

Postanowienie o odwieszeniu PP.6733.2.2023.JM (Plik PDF, rozmiar 191 KB)

Obwieszczenie postanowienia PP.6733.2.2023.JM z dnia: 19 czerwca 2023 roku

Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje, że od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie przyznawała świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Celem świadczenia jest uhonorowanie sołtysów za zaangażowanie w pracę społeczną i zasługi na rzecz społeczności lokalnej.

Świadczenie będzie wypłacane dla osób pełniących funkcję sołtysa, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego. Aby je otrzymać osoba uprawniona, będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które: 

  • pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

20 czerwca 2023 r odbyła się uroczysta X Jubileuszowa Gala konkursu filmowego: Prosto ze szkoły organizowana przez Komendę Miejską Policji w Suwałkach w sali kinowej Cinema Lumiere w Suwałkach.Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieli za zadanie przygotować materiał filmowy przedstawiający czyhające współcześnie zagrożenia m.in. w  sieci,  w świecie narkotyków, a także związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Wśród nagrodzonych znalazło się dwoje  uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak z klasy VIII.

Mateusz Zwierzyński – III miejsce

Amelia Gwiazdowska – I miejsce 

Serdecznie gratulujemy.

Zdjęcia: KMP Suwałki, Katarzyna Gałaszewska

X Jubileuszowa Gala konkursu filmowego Prosto ze szkoły

Przewiń do góry
Skip to content