Miesiąc: maj 2023

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych o kodzie 12 01 05 i odpadów z tworzyw sztucznych o kodzie 07 02 13, w celu odzysku włókna i zastosowania go w mieszance betonowej, celem podniesienia parametrów technicznych betonu realizowanego na działkach nr ew. 195/1, 195/3 i 195/4 obręb Bród Nowy, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.1.2023.SR z dnia: 08 maja 2023 roku.

UWAGA STRAŻACY! KONKURS!

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

  • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
  • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
  • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej

II Ochrona środowiska i ekologia

III Edukacja

IV Sport, rekreacja i turystyka

V Kultura i tradycja

VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

VII Kategoria specjalna

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

ul. Oboźna 1,

00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

Może to Wasza straż zdobędzie prestiżową statuetkę FLORIANA?

KONKURS NA NAJLEPSZE INICJATYWY DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Z UDZIAŁEM OSP I SAMORZĄDÓW.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinaria (seminaria online) organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej:
Webinarium CEDUR Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, które odbędzie się 18 maja 2023 r. (10:00-14:10).
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18
Celem webinarium jest przybliżenie roli informacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego
i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zapoznanie z zasobami informacyjnymi strony internetowej KNF, przekazanie wskazówek dotyczących możliwości weryfikacji podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym, zapoznanie z wymogami dotyczącymi świadczenia usług na rynku finansowym.
Webinarium CEDUR Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, które odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (10:00-14:10).
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18
Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwienie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej
i edukacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
W celu uczestnictwa w webinariach niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniach uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości
z zaproszeniem na spotkanie. Formularz zgłoszeniowy na każde spotkanie będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
Udział w webinariach jest bezpłatny.

Zapraszamy seniorów na webinaria

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 64/2, 64/3 w obrębie Korobiec, gmina Suwałki.

Obwieszczenie BUM.6220.5.2023.SR z dnia: 27 kwietnia 2023 roku.

8 maja 2023 roku Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę z Województwem Podlaskim na dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego (umowa nr DIT- I.8031.3.2023). Pomoc finansowa z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w wysokości 200 tysięcy złotych jest przeznaczona na budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 1,1 km – 525 m w miejscowości Okuniowiec i  575 m w Nowej Wsi.

Inwestycje w obu miejscowościach realizowane od czerwca do listopada 2023 r. wyniosły 308.439,12 zł.

Budowa sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego oraz jego otulinie

W Kukowie przy drodze wojewódzkiej 653 na prośbę mieszkańców gminy oraz Polskiego Związku Działkowców OAZA ustawiliśmy wiatę przystankową. Dzięki temu użytkownicy, w tym wracający z ogródków działkowych w oczekiwaniu na autobus będą mogli schronić się przed słońcem lub deszczem.

Mamy nadzieję, że nowo zamontowana infrastruktura posłuży na lata. Prosimy o reagowanie na jakiekolwiek próby niszczenia.

Wiata przystankowa w Kukowie

W dniu 8 maja 2023 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki”.
W ramach projektu zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne plac gminny w msc. Sobolewo, zlokalizowany bezpośrednio przy rzece Czarna Hańcza. Działania projektowe obejmują zakup i montaż: zadaszonego ławostołu, ławek (6 szt.), lamp solarnych (3 szt.), budowę miejsca na ognisko tzw. palenisko oraz montaż skrzynki elektrycznej umożliwiającej m.in. organizację wydarzeń z użyciem sprzętu nagłośnieniowego/ scenicznego i oświetleniowego bez konieczności wynajmu agregatu prądotwórczego.

Z efektów realizacji projektu korzystać będzie głównie lokalna społeczność, zarówno dzieci jak i dorośli oraz turyści uczestniczący w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych, organizowanych na zagospodarowanym w ramach niniejszego zadania placu.

Całkowita wartość projektu: 68 500,00
Dofinansowanie: 30 000,00 zł
Środki własne gminy: 38 500,00 zł

Zadanie ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo”

Przewiń do góry
Skip to content