Miesiąc: luty 2023

Złóż wniosek i skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie:

https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/fileadmin/Projekty_UE/Kompleksowa_rehabilitacja/Formularz_zgloszeniowy/FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download&fbclid=IwAR2BxxbEj0qFUz8eUnTVP5MgY0Kd3lxZD_FmQePTNha7qzmJYG9iPJLZFbg

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22) 50 55 600 oraz 85 733 87 11

ORK@PFRON.ORG.PL

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl 

Materiał prasowy: PFRON

To już ostatni dzwonek by złożyć wniosek!

16 lutego 2023 roku odbył się IX konkurs o puchar Wójta za najlepszego pączka w gminie Suwałki w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki.

I miejsce zajęła Justyna Kowalewska z Małej Huty, II miejsce Anna Wojciechowska z Krzywego,a III miejsce Bożenna Milewska z Gawrych Rudy. Upominki za udział otrzymały Weronika Borsa i Wiesława Rogucka. Nagrody zwycięzcom wręczył Krzysztof Andrzej Gwaj, zastępca wójta gminy Suwałki. Całą uroczystość uświetniły występy miejscowych, młodych muzyków.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za pyszną degustację.

IX Konkurs o puchar Wójta za najlepszego pączka w gminie Suwałki

Gmina Suwałki serdecznie zaprasza uczniów (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego):
1. Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
2. Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
3. Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
4. Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starym Folwark

do uczestnictwa w projekcie ,,Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach podstawowych Gminy Suwałki”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Celem głównym zadania jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka i korygowanie wad postawy, nauki utrzymywania prawidłowej postawy ciała i ogólnego wzmocnienia całego ciała.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 60 minut na terenie szkoły w okresie: 01 marzec – 15 grudzień 2023 r. (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej).

Uczestnicy zajęć będą wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz odpowiednie do korygowanych wad postawy. Program zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wskazań kwalifikujących ich do udziału w projekcie. Podczas zajęć uczestnicy nauczą się m. in. prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym oraz będą utrwalać prawidłowe nawyki w zachowaniu odpowiedniej postawy. Zajęcia prowadzone będą formie atrakcyjnej dla uczniów, z nastawieniem na gry i zabawy ruchowe, przestrzenno-orientacyjne kształtujące sprawność psychomotoryczną i motoryczną, wspomagające harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę ogólnej kondycji i sprawności fizycznej uczniów.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.Ilość miejsc jest ograniczona.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie Deklaracji uczestnictwa przez Rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2023 r.

Kryteria rekrutacji:
1) uczniowie ze wskazaniami lekarskimi, np. posiadający testy przesiewowe, aktualne badania lekarskie, z których wynika potrzeba uczestnictwa w zajęciach,
2) uczniowie z obniżoną sprawnością fizyczną wynikającą np. z zaburzeń lub dysharmonii rozwoju somatycznego lub motorycznego, przewlekłych zaburzeń stanu zdrowia, a także korzystający z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób i urazów;
3) pozostali uczniowie, dla których zajęcia będą profilaktyką i wzmocnieniem oraz poprawą rozwoju fizycznego.
Uwaga! Pierwszeństwo przysługuje uczniom spełniającym kryterium określone w pkt 1.

Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów

11 lutego 2023 roku odbył się XI Bal Charytatywny Wójta Gminy Suwałki oraz Polskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach.
Dochód z tegorocznego balu przeznaczony będzie na zakup autobusu do dowozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie.

Zebrano 87 tysięcy złotych podczas przeprowadzonych licytacji.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, osobom zaangażowanym w organizację balu oraz przybyłym Gościom za udział w zabawie i licytacjach.

XI Bal Charytatywny

Suwałki, dnia 13 lutego 2023 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suwałki ogłasza czwarty przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki, zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie określenia sposobu prowadzenia postępowania w celu sprzedaży drzew „na pniu” oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki oraz Zarządzeniem Nr 488/23 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającym Zarządzenie Nr 201/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia postępowania w celu sprzedaży drzew „na pniu” oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

1. Dane Sprzedającego:

Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

NIP: 844–214–60-35, REGON: 790670970

tel.: 87 565 93 00, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

2. Opis przedmiotu oferty:

2.1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki,

Lp.Nazwa gatunkowa drzewaMasa drewna pozyskanego z wycinki drzewa [m3 ]
1.Lipa drobnolistna20,45
2.Brzoza brodawkowata0,15
3.Klon zwyczajny1,78
Razem22,38

2.2. Miejsce składowania przedmiotu przetargu:

– działka nr 60/1 obręb Dubowo Drugie, gmina Suwałki,

– działka nr 78 obręb Okuniowiec, gmina Suwałki.

3. Dokumenty wymagane przy składaniu ofert:

Kupujący przystępując do niniejszego przetargu wypełnia i składa formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

4.1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4.2. Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.

4.3. Oferta winna być złożona w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16–400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki – nie otwierać przed dniem 20 lutego 2023 r.”.

4.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.

4.5. W postępowaniu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu przetargu.

5. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:

5.1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, bądź drogą pocztową na adres Sprzedającego w terminie do dnia 20 lutego 2023 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu dokumentów do urzędu.

5.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 r.

5.3. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Kryteria oceny ofert:

6.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.

6.2. Sprzedający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.

7. Informacje dodatkowe:

7.1. Kupującemu, który złoży najkorzystniejsza ofertę i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z oferty w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.

7.2. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.

7.3. Kupujący po zapłaceniu faktury jest zobowiązany do odbioru drewna z miejsca jego składowania w ciągu 7 dni.

7.4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni przez Kupującego, Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania kolejnego przetargu.

7.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7.6. Sprzedający nie odpowiada za faktyczny stan ilościowy drewna będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

8. Załącznik do ogłoszenia:

                                                                       ZASTĘPCA WÓJTA GMINY SUWAŁKI

/-/ Krzysztof Andrzej Gwaj

Sprzedaż drewna w Dubowie Drugim i Okuniowcu pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

Zarządzenie nr 490/23
Wójta Gminy Suwałki

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz na lokalną międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, z póź. zm), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) oraz Uchwały XLVII/496/22 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 5533) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
  1) ochrony i promocji zdrowia w zakresie:
  a. wspierania wielokierunkowych form walki ze skutkami schorzeń fizycznych i psychicznych m. in. poprzez tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego i inne formy wsparcia;
  b. wspierania działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych m. in. poprzez wsparcie rozwoju osób niepełnosprawnych, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i inne formy wsparcia;
  c. wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
 2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz na lokalną międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w tym realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w zakresie:
  a. zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin;
  b. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci młodzieży, w tym: organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zajęcia wspierające i sportowe, z elementami edukacji i profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
 3. upowszechniania kultury, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, w zakresie:
  a. organizacji występów, wydarzeń, koncertów;
  b. promocji kultury i dziedzictwa kulturowego;
  c. popularyzacji tzw. kultury wysokiej poprzez organizacje koncertów, spotkań, i innych wydarzeń kulturalnych;
  d. popularyzacji kultury i dziedzictwa kulturowego regionu poprzez organizację wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego na terenie gminy;
 4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie:
  a. organizacja szkoleń sportowych mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  b. wspieranie organizacji zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
  c. udział mieszkańców w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
  d. wspieranie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, między innymi organizowanie zawodów oraz sportowo-rekreacyjnych imprez integracyjnych.
 5. Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w ust.1 nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 6. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 7. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie upublicznione w terminie od dnia 10 lutego 2023 r. do dnia 6 marca 2023 r. poprzez zamieszczenie:
  a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki;
  b) na stronie internetowej Gminy Suwałki;
  c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki.
 8. Termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2023 r. o godz. 15.30.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Polityki Społeczno -Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Suwałki

Zbigniew Mackiewicz

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

8 lutego 2023 roku Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz przekazał wyprawkę pierwszemu narodzonemu dziecku w tym roku w gminie Suwałki. Antonina Andryszczyk otrzymała między innymi fotelik samochodowy, materac,pościel. Rodzice Joanna i Mariusz Andryszczyk z Żylin dostali pamiątkową statuetkę, a jej rodzeństwo – Miłosz i Zosia – upominki.
Antonina przyszła na świat 2 stycznia. Wójt gminy życzył Tosi, aby jak najczęściej była pierwsza, miała najlepsze oceny w szkole i osiągała wszystko, o czym zamarzy.

W gminie Suwałki w 2022 roku urodziło się 69 dzieci. Zgonów było więcej – 76, ale mieszkańców i tak przybyło, bo w gminie chętnie osiedlają się osoby z Suwałk i okolicznych gmin. W ubiegłym roku było ich 26, a we wcześniejszych latach nawet po 100. Wójt podejrzewa, że proces zahamowała pandemia i wojna. Zbigniew Mackiewicz liczy jednak, że w tym roku gmina osiągnie 7700 mieszkańców.

Antonina pierwszą mieszkanką Gminy urodzoną w 2023 roku

Przewiń do góry
Skip to content