Miesiąc: październik 2022

Suwałki, 05 października 2022 roku

6721.3.2.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi obrębu geodezyjnego Osowa, Kuków-Folwark i Bród Nowy w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXVI/270/21 z dnia 8 lutego 2021r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/285/21 z dnia 9 marca 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa, Kuków-Folwark i Bród Nowy

w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 28 października 2022 roku (włącznie):

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 111,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

W związku z art. 13 dot. z realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gmina.suwalki.pl Dane są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji planistycznej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.              

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, dane mogą zostać wykorzystane w celach kontaktowych w prowadzonej sprawie, co może usprawnić jej realizację.

Obwieszczenie PP. 6721.3.2.2021 z dnia: 05 października 2022 roku

31 marca 2022 roku samorząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Suwałki dotację w wysokości 750 tysięcy złotych na zakup autobusu do przewozu dzieci z gminy. (Umowa nr DIT.-I.8031.60.2021).

Dzięki wsparciu Województwa 30 września 2022 roku Gmina Suwałki odebrała od producenta nowy, komfortowy autobus szkolny, który posłuży do transportu uczniów, głównie Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. Nowy pojazd marki MMI typu IVECO 72C URBY zastąpił stary, wyeksploatowany gminny autobus.

Wartość umowna zakupu: 689 753,25 złotych.

Informacja z uroczystego przekazania autobusu w dn. 26 października 2022 r.

Zakup autobusu do przewozu dzieci z gminy

Przewiń do góry
Skip to content