Miesiąc: październik 2022

Suwałki, dnia 10 października 2022 roku

BUM.6220.29.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o wszczęciu postępowania i wyłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000.) oraz art. 33 ust 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem „Kuków – Folwark XII”, posadowienie instalacji do przerobu wydobytej kopaliny oraz instalacji do naziemnego magazynowania  produktów naftowych (zbiornik na olej napędowy o pojemności do 30 m3), w granicach projektowanego obszaru górniczego Kuków – Folwark XII” realizowanego na działkach o nr geod. 20/3, 20/4, 20/6, 20/7, 20/11, 21/1 obręb Kuków – Folwark, gmina Suwałki.

Do wniosku o wydanie decyzji został dołączony „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem „Kuków – Folwark XII”, posadowienie instalacji do przerobu wydobytej kopaliny oraz instalacji do naziemnego magazynowania  produktów naftowych (zbiornik na olej napędowy o pojemności do 30 m3), w granicach projektowanego obszaru górniczego Kuków – Folwark XII”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, § 2 ust. 1 pkt 26 lit. a, § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których obligatoryjny jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem znak BUM.6220.29.2022.SR z dnia 10 października 2022 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w referacie ds. Bieżącego Utrzymania Mienia i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, które rozpatrzy Wójt Gminy Suwałki można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia 17.10.2022 r. do 16.11.2022 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.29.2022.SR z dnia: 10 października 2022 roku

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety online „Gmina Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Gminę” dotyczącej miejsca, w którym żyjemy,   potrzeb i pomysłów na rozwój Gminy Suwałki. Ankieta dotyczy Miasta Suwałki i Gminy Suwałki, które tworzą tzw. Miejski Obszar Funkcjonalny Suwałk – w skrócie MOF Suwałk. Państwa odpowiedzi pozwolą zbudować korzystniejsze warunki do życia i rozwoju Miasta i Gminy Suwałki.

Gmina Suwałki wspólnie z Miastem Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstanie strategia rozwoju ponadlokalnego obu samorządów, służąca realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych w perspektywie finansowej 2021-2027. Planując długoterminowy rozwój miasta i gminy niezwykle ważne są opinie mieszkańców.

W tym celu zespół doradczy Związku Miast Polskich zamierza przeprowadzić badanie ankietowe, które posłuży do przygotowania rzetelnej diagnozy i propozycji działań strategii ponadlokalnej.  Poznanie Państwa opinii będzie pomocne przy planowaniu i podejmowaniu decyzji  o najważniejszych inwestycjach i działaniach w Mieście i Gminie Suwałki. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb społeczności, szczególnie w zakresie usług publicznych.

Link do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZZ6ZEIjqLw5Kt4pksUOhnYJURFJERUlaS1FaVFJZWFZZODlJM1NVUkVPRy4u


Ankieta jest dobrowolna, a jej wyniki anonimowe. Wyniki po opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Wersja papierowa ankiety została zamieszczona przy urnach w następujących miejscach:

 • Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki (Biuro Obsługi Interesanta)
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowej Wsi
 • Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak
 • Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku
 • Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki


  Wypełnioną ankietę należy wypełnić w wersji elektronicznej bądź papierowej do dnia 7 października 2022 r.
  Zaplanujmy wspólnie naszą przyszłość!

Uwaga. Ostatnia szansa na wypełnienie ankiety badawczej – Gmina Suwałki za 10 lat, mój pomysł na Gminę

Suwałki, dnia 29 września 2022 roku

BUM.6220.8.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) informuję, iż Wójt Gminy Suwałki działając z urzędu wydał postanowienie z dnia 29 września 2022 roku prostujące oczywisty błąd pisarski zaistniały w decyzji Wójta Gminy Suwałki nr BUM.6220.8.2022.SR z dnia 02 czerwca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1153B Suwałki (ul. Kolejowa, Północna) – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 3+122 – 4+730”.

Z treścią wydanego postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, w referacie ds. Bieżącego utrzymania mienia
i ochrony środowiska, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Obwieszczenie BUM.6220.8.2022.SR z dnia: 29 września 2022 roku

Suwałki, dnia 28 września 2022 roku

BUM.6220.21.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przewoźnej kontenerowej stacji regazyfikacji gazu LNG o przepustowości Q=630 Nm3/h wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową o przepustowości Q=630 Nm3/h oraz infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działkach o nr geod. 192/5, 192/4 obręb 0032 Potasznia, gm. Suwałki.        

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysom wsi na trasie inwestycji z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.

Jednocześnie udostępniam treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki na okres 14 dni.

Wskazuję dzień udostępnienia treści decyzji, tj. 03 października 2022 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Obwieszczenie BUM.6220.21.2022.SR z dnia: 28 września 2022 roku

Suwałki, 05 października 2022 roku

6721.3.2.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi obrębu geodezyjnego Osowa, Kuków-Folwark i Bród Nowy w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr XXVI/270/21 z dnia 8 lutego 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXVII/285/21 z dnia 9 marca 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa, Kuków-Folwark i Bród Nowy

 w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie URZĘDU GMINY SUWAŁKI, 16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45, w terminie do dnia 28 października 2022 roku (włącznie).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

W związku z art. 13 dot. z realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gmina.suwalki.pl Dane są przetwarzane w celu prowadzenia dokumentacji planistycznej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 50 lat. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.              

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, dane mogą zostać wykorzystane w celach kontaktowych w prowadzonej sprawie, co może usprawnić jej realizację.

Obwieszczenie PP. 6721.3.2.2021 z dnia: 05 października 2022 roku

Przewiń do góry
Skip to content