Miesiąc: wrzesień 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach informuje, że już przyjmuje wnioski  o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.Wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2022 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Komu przysługuje dodatek?

 • Gospodarstwu jednoosobowemu (osoba fizyczna samotnie gospodarująca i zamieszkująca),
 • Gospodarstwu wieloosobowemu (osoba fizyczna, która zamieszkuje wspólnie i gospodaruje z innymi osobami).

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy,
 • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piec kaflowy, pieco-kuchnia zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG,
 • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Gospodarstwo domowe może uzyskać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek będzie przyznany temu, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dla kilku gospodarstw zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem przysługuje JEDEN

dodatek.

UWAGA! Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy.

Realizatorem  ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  dla MIESZKAŃCÓW GMINY jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach – POKÓJ 40.

Link do wniosku wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000197401.pdf

Wnioski o wypłatę dodatku na opał inny niż węgiel

Losy Polaków z perspektywy matek, żon i córek zaprezentowała we 20 września 2022 roku w formie spektaklu pt. „Skarby historii” w Urzędzie Gminy Suwałki, młodzież skupiona w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Wszystko w słowno-muzycznej opowieści o uczuciach towarzyszących kobietom, których najbliżsi walczyli na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej. To historia wdów i sierot, ich spojrzenie na zabory, wojnę, okupację, ale też odzyskaną wolność.

Młodzi Artyści to podopieczni Zbigniewa Grzanki i Elżbiety Smokowskiej-Grzanki instruktorów z Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki. Partiotyczna wieczornica jest efektem ich pracy. Okazją do prezentacji była niedawna, 83. rocznica agresji ZSRR na Polskę.

Relacja ze spektaklu „Skarby historii”

Instalacja „RzeczyViste” zagości w Suwałkach
Niedziela, 25 września 2022 r., godz. 10.00 – 16.00, Plac im. Marii Konopnickiej

Przedmioty codziennego użytku, rodzinne fotografie, czy zabawki – między innymi takie rzeczy będzie można zobaczyć w niedzielę 25 września na Placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w ramach instalacji „RzeczyViste”, przygotowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru.

„RzeczyViste” to instalacja, która ma na celu zwrócenie uwagi na losy obywateli Polski deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941. Przez swoją niezwykłą formę ma odbiorców zaintrygować i zaskoczyć. Jest metaforą otwartej walizki. Przedstawione w niej przedmioty zostały tak dobrane, by odpowiadały tym, które towarzyszyły osobom deportowanym na Sybir. Przed każdym z przedmiotów znajduje się czarna lub biała płytka z krótkim opisem losów jego właściciela. Zawarto na niej podstawowe informacje o deportowanym: imię, wiek oraz miejsce zsyłki.

Autorką instalacji jest Karolina Mosiej–Zambrano. Opracowanie merytoryczne przygotował Paweł Kalisz.

Instalację można było do tej pory oglądać m.in. w Poznaniu, Lublinie, Białowieży, Supraślu czy Białymstoku.

Instalacja „RzeczyViste”

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym wchodzi w życie z dniem 20 września 2022. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy.

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 1692):

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, JEDEN dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako PIERWSZY. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.”

 Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, organ bierze pod uwagę w szczególności:

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

b) świadczenia wychowawczego

c) dodatku osłonowego

d) dodatku mieszkaniowego,

3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego, odnośnie samotnego zamieszkiwania w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych oraz wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą w przypadku gospodarstw domowych wieloosobowych.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Nowelizacja dodatku węglowego

25 września 2022 r. (niedziela), Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zaprasza na boisko przy Świetlicy w Potaszni na Piknik Historyczny. Będzie on podsumowaniem projektu „Moja Mała Historia”, który mieliśmy przyjemność realizować w tym roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie i programowi „Patriotyzm Jutra”.

W programie pikniku:

 • Zespół WIGRANIE ze Starego Folwarku – tradycyjne pieśni znad Wigier
 • Teatr ZAMANIONY z Krzywego – spektakl w gwarze suwalskiej
 • Grzegorz Kucharzewski – repertuar patriotyczny
 • Stanisław Mackiewicz – prelekcja „Suwalszczyzna – historyczny aspekt
  miejsca, ludzi, wydarzeń z pograniczem w tle”
 • na zakończenie – Potańcówka w Remizie

W trakcie: wystawa zdjęć z półkolonii historycznych, zabawy dla dzieci w
dawnym stylu, warsztaty oraz konkurs.

link:

https://krzywe.com.pl/piknik-historyczny-moja-mala-historia/

PIKNIK HISTORYCZNY MOJA MAŁA HISTORIA – Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Wydarzenie to jest jedną z inicjatyw lokalnych, które brały udział w konkursie w ramach realizowanego przez Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki projektu pt. „Spotkajmy się lokalnie – kulturalne aspiracje, czytelnicze inspiracje w Gminie Suwałki”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach inicjatywy lokalnej „Przydrożna pamięć”, realizowanej przez Goło Gospodyń Wiejskich „Wespół W Zespół” w Nowej Wsi.

Suwałki, dnia 02 września 2022 roku

BUM.6220.20.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na działkach obrębu Kuków – Folwark, gmina Suwałki, powiat suwalski realizowanego na działkach o nr geod. 8/1, 6/10, 6/6, 30/2, 30/3, 30/4, 7/3, 7/4, 7/6, 7/5, 1/52 w obrębie Kuków – Folwark”.    

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysom wsi na trasie inwestycji z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.

Jednocześnie udostępniam treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki na okres 14 dni.

Wskazuję dzień udostępnienia treści decyzji, tj. 08 września 2022 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.20.2022.SR z dnia: 02 września 2022 roku

Suwałki, dnia 13 września 2022 roku

BUM.6220.23.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasku ze żwirem Osowa III na działkach o nr ew. 175/6, 175/4, 176/2, 206/2 obręb geodezyjny Osowa, gmina Suwałki, powiat suwalski”.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie w tym między innymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 141A, tel. (87) 5659352 w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.23.2022.SR z dnia: 13 września 2022 roku

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zaprasza na prelekcje historyczne, pt. „Suwalszczyzna – historyczny aspekt miejsca, ludzi, wydarzeń z pograniczem w tle”. Spotkania realizowane są w ramach projektu „Moja Mała Historia”, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Harmonogram spotkań:

20.09.2022 r., godz. 18:00 (wtorek) – Świetlica w Sobolewie

21.09.2022 r., godz. 18:00 (środa) – Świetlica w Nowej Wsi

22.09.2022 r., godz. 16:00 (czwartek) – Świetlica w Zielonym Kamedulskim

23.09.2022 r., godz. 18:00 (piątek) – OCiKGS, Sala Kameralna

25.09.2022 r. godz. 13:00-18:00 – Piknik Historyczny w Potaszni

Suwalszczyzna – historyczny aspekt miejsca, ludzi, wydarzeń z pograniczem w tle – Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki
(krzywe.com.pl)
https://krzywe.com.pl/suwalszczyzna-historyczny-aspekt-miejsca-ludzi-wydarzen-z-pograniczem-w-tle/

Prelekcja historyczna organizowana przez Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w ramach realizacji projektu Moja Mała Historia.

Przewiń do góry
Skip to content