Miesiąc: sierpień 2022

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
 2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Realizatorem  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym dla MIESZKAŃCÓW GMINY

jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach – POKÓJ 40.

Link do wniosku o dodatek węglowy

https://monitorpolski.gov.pl/D2022000171201.pdf#page=1&zoom=auto,-202,848

Pliki do pobrania:

Dodatek Węglowy

14 sierpnia odbyły się Dożynki Gminne w Żylinach. W korowodzie dożynkowym wzięło udział siedem sołectw z gminy Suwałki. Ze starostami dożynek – Państwem Bożeną i Wojciechem Michniewicz na czele, korowód wyruszył z kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach i przemaszerował pod scenę plenerową. Uczestników korowodu powitali Wójt – Zbigniew Mackiewicz i Przewodniczący Rady Gminy Suwałki – Marek Jeromin. Uczestnicy korowodu zaprezentowali się w mundurach Ochotniczych Straży Pożarnych, strojach Kół Gospodyń Wiejskich i przebraniach z dawnej epoki. Przemaszerowali niosąc wieńce dożynkowe oraz atrybuty charakteryzujące życie na wsi, takie jak grabie i kanki na mleko. Każde sołectwo biorące udział w korowodzie, w podziękowaniu od Pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki, otrzymało kosz upominkowy.

W konkursie na „Najładniejsze Stoisko Dożynkowe” wzięło udział pięć sołectw. Konkurs polegał na ocenie stoisk dożynkowych pod względem zgodności z tradycją – wykorzystania elementów dekoracyjnych związanych z tradycją żniwną, estetyki wykonania i wrażenia ogólnego oraz kreatywności i oryginalności pomysłu, a także sposobu prezentacji stoiska dożynkowego. Zasadą oceniania stoiska było przyznanie punków wśród biorących udział w konkursie z wyłączeniem przyznania punktów własnemu stoisku. W tej kategorii wygrało liczbą 27 punktów – stoisko z Małej Huty, zdobywając główną nagrodę w kwocie 4 000 zł. Pozostali uczestnicy rywalizacji, czyli: Krzywe, Osinki, Nowa Wieś i Sobolewo otrzymały bony o wartości 500 zł. Wszystkim w tej kategorii dziękujemy za zaangażowanie i kreatywność oraz gratulujemy odwagi.

Dożynki Gminne

13 sierpnia 2022 r., odbyła się XVII edycja Regat o Puchar Wójta Gminy Suwałki. Zawodnicy startowali z przystani jachtowej Klubu Wodnego PTTK w Starym Folwarku. Załogi rywalizowały w czterech biegach. Wyścigi odbywały się wokół klasztoru w Wigrach.

Żeglarze biorący udział w regatach, rywalizowali w klasach:
– Omega Standard,
– Micro,
– Cadet,
– Jachty kabinowe.

W klasie Cadet startowało sześć załóg. I miejsce – Pol 9436 – Paweł Brezgieł i Szymon Jachimowicz.
W klasie Micro popłynęło siedem drużyn. I miejsce – CELAFON – Maciej Kondracki.
W klasie Omega startowały cztery załogi. I miejsce – „16” -Maciej Krakowski.
W klasie Jachty kabinowe I miejsce zdobyła załoga jachtu Diamond – Romuald Sztabiński.

Puchary najlepszym drużynom wręczał Zbigniew Mackiewicz, wójt Gminy Suwałki. Imprezę zakończył koncert zespołu szantowego „Zmiana Wachty”.

Regaty o Puchar Wójta Gminy Suwałki

10 sierpnia w Urzędzie Gminy Suwałki dzieci i wnuki byłych pracowników PGR z terenu gminy odebrały sprzęt komputerowy. W przekazaniu sprzętu uczestniczyli Adam Andruszkiewicz – wiceminister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. Urządzenia, czyli 77 laptopów, 2 tablety i 8 jednostek centralnych wraz z ubezpieczeniem, kosztowały 216.559.58 złotych.

Pieniądze na zakup sprzętu pochodziły z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizowanego przez Gminę Suwałki projektu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Warto podkreślić fakt, iż pandemia COVID-19 pokazała jak jest to ważna i potrzebna pomoc. Podczas zdalnego nauczania w niejednym domu uczniom brakowało urządzeń. Nie wszystkie dzieci miały komputery, a bez tego taka forma nauki była niemożliwa.

Przekazano sprzęt komputery dzieciom z rodzin PPGR

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I

 

Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle”

Zakres inwestycji:
Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Budowa podpiwniczonego, dwu kondycyjnego budynku na potrzeby biblioteczne i działalność kulturalną, w tym: biblioteka wraz z czytelnią, sala widowiskowa z zapleczem, sale warsztatowe i edukacyjne, zaplecze administracyjne, toalety, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze i inne na potrzeby funkcjonowania ośrodka, wyposażenie obiektu. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu, w tym drogi wewnętrzne i parkingi, ogrodzenie, nasadzenia.
Inspektor nadzoru nad inwestycją, dokumentacja  techniczna.
Wartość inwestycji: 9 948 000,00 zł, z tego finansowanie:
Budżet Państwa: 8 100 000,00 zł
Gmina Suwałki: 1 848 000,00 zł
Wykonawca inwestycji: „REM-BUD” Sp. z o.o. , ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki
Podpisanie umowy z wykonawcą: 12.08.2022 r.
Termin zakończenia inwestycji: 12.10.2024 r.

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II

„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą w msc. Gawrych Ruda”

Zakres inwestycji:
Realizacja inwestycji planowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie budowy drogi gminnej nr 102031B do drogi powiatowej Nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno-Gawrych Ruda – Słupie o długości ok. 2,5 km.

Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano:

 • poprawę parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi gminnej oraz powiązanie przedsięwzięcia z sąsiadującymi drogami gminnymi w jeden ciąg komunikacyjny;
 • korektę geometryczną przebiegu istniejącej drogi poprzez nadanie jej właściwego profilu,
 • wykonanie nawierzchni utwardzonej,
 • wykonanie poboczy,
 •  budowę chodników/ciągów pieszo-rowerowych ,
 • przebudowę istniejących/budowa nowych zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą,
 • wykonanie niezbędnego oznakowania
 • oświetlenie drogi w miejscach gdzie jest to niezbędne dla bezpieczeństwa użytkowników.

Ogłoszenie postępowania przetargowego: 06.02.2023 r.

Wartość inwestycji: 4 736 500,00 zł, z tego finansowanie:

 • Budżet Państwa – 4 699 645,00 zł
 • Gmina Suwałki: 236  855,00 zł

„Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak”

Inwestycja przewidziana do realizacji w systemie „zaprojektuj i buduj” i dotyczy  budynku głównego oraz pomocniczego Szkoły Podstawowej w Płocicznie – Tartak.

Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.

Zakres zadania obejmuje:

 – wykonanie nadbudowy poddasza wraz robotami wykończeniowymi i wyposażeniem

technicznym ( wszystkie instalacje związane z funkcjonowaniem obiektu) w budynku głównym SP;

– wymiana dachu, więźby dachowej wraz z jego ociepleniem w budynku głównym szkoły;

– docieplenie ścian zewnętrznych istniejących w obu budynkach;

– wymiana stolarki okiennej wraz z wymiana parapetów i drzwiowej zewnętrznej w obu

budynkach;

– wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji grzewczych w obu budynkach

oraz montaż instalacji c.o. w części nadbudowywanego poddasza ;

– budowę źródła ciepła w oparciu o pompę ciepła wraz z instalacją dolnego źródła ciepła pod

potrzeby obu budynków szkoły;

– wymiana instalacji c.w.u. w obu budynkach szkoły

wraz z instalacją zimnej wody oraz z montażem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w

części poddasza rozbudowywanego;

– wymiana instalacji hydrantowej przeciwpożarowej;

– wymiana oświetlenia w obu budynkach szkoły;

– wymiana instalacji elektrycznej w części istniejącej budynku głównym szkoły i montaż nowej

instalacji w części nadbudowywanej;

– wymiana instalacji teletechnicznych, tj. instalacji przeciwpożarowej, logicznej, telewizji CCTV i instalacji alarmowej;

– montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu wraz z instalacją odgromową na dachu budynku nr 2  w którym znajduje się sala edukacyjna i biblioteka;

– instalacja i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania zużyciem energii;

– zagospodarowanie terenu w zakresie oświetlenia zewnętrznego, utwardzenia terenu,

-wykonania parkingów i drogi pożarowej dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych;

Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania inwestycji.

Wartość inwestycji: 5 883 000,00 zł, z tego finansowanie:

 • Budżet Państwa – 5.000.000,00 zł
 • Gmina Suwałki –  883.000,00 zł

 

Ogłoszenie postępowania przetargowego: 21.12.2022 r.

Wynik postępowania przetargowego:

Wartość inwestycji wynosi: 5.790.000,00 zł.
Wykonawca inwestycji: Grupa Izoterm sp. z o.o.

 • Budżet Państwa – Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.921.500,00 zł
 • Gmina Suwałki –  868.500,00 zł

Termin zakończenia inwestycji: 24.11.2024 r.

9 listopada 2023 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki zawarło umowę z Gminą Suwałki przyznając tym samym dotację w wysokości 500.000,00 zł w ramach programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

Dzięki wsparciu Ministerstwa w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak” realizowanego przez Gminę Suwałki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II samorząd będzie mógł zrealizować następujące roboty dodatkowe, nie ujęte w pierwotnym zakresie inwestycji:

 • modernizacja boiska szkolnego,
 • częściowa wymiana ogrodzenia terenu szkoły,
 • wykonanie drogi dojazdowej do szkoły.

 

 

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III

 

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą”

Inwestycja przewidziana do realizacji  w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie polegała na budowie drogi gminnej nr 102007B przez wieś Krzywe oraz drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 102007B stanowiącej połączenie z drogą gminną, o łącznej długość ok. 2 km.
Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.
W ramach inwestycji przewidziano poprawę parametrów technicznych i użytkowych, w tym:

 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz korektę geometryczną przebiegu istniejących dróg poprzez nadanie im właściwego profilu,
 •  wykonanie nawierzchni utwardzonej,
 • wykonanie poboczy,
 • budowę chodników lub /i ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę istniejących/budowę nowych zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą
 • wykonanie niezbędnego oznakowania;
 •  wykonanie oświetlenia drogowego w miejscach, gdzie jest to niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wartość inwestycji: 2 041 000,00 zł, z tego finansowanie:
Budżet Państwa – 2 000 000,00 zł
Gmina Suwałki – 41 000,00 zł

 

 

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VI PGR

 

23 września 2023 r. Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie na dwie inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR. W ramach otrzymanych dotacji zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Zadanie I – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki”

Inwestycja polegać będzie na budowie i rozbudowie drogi gminnej wewnętrznej i drogi gminnej nr 102023B Trzciane-Kropiwne Stare na odcinku ok. 1,9 km, umożliwiającym połączenie z istniejącymi drogami.  Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie miejscowości z drogą powiatową, a następnie z drogą wojewódzką nr 653 Sedranki-Suwałki-Poćkuny.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

Zadanie II – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki”

Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102034B Nowa Wieś – Lipniak na odcinku ok. 1,5 km, umożliwiającym połączenie z innymi drogami.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polskie Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

 

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII

7 października 2023 r. Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie na trzy inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja ósma. W ramach otrzymanych dotacji zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

I. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki

Realizacja inwestycji planowana jest  miejscowościach Krzywe i Osinki
Realizacja inwestycji planowana do realizacji w miejscowości. Krzywe przewidziana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie polegała na budowie drogi na odcinku o długości ok. 0,5 km (obecnie gruntowej z licznymi wybojami) o szerokości do 5 m wraz z niezbędnymi elementami.
Natomiast w msc. Osinki planowana do realizacji inwestycja będzie obejmowała  przebudowę drogi dojazdowej  obecnie gruntowo -żwirowej  na odcinku o długości 1,9 km.

Wartość inwestycji: 4.400.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polskie Ład: 4.180.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 220.000,00 zł

II. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki

Realizacja inwestycji planowana jest w dwóch miejscowościach gminy Suwałki – Starym Folwarku i Czarnakowiźnie.

Realizacja inwestycji w msc. Czarnakowizna zaplanowano wśród gęstej zabudowy jednorodzinnej.  Rozbudowywana droga składa się z  trzech odcinków o łącznej długości ok. 580,0 m, z których jeden o dł. 308,0m stanowi ciąg główny, a kolejne dwa o długości ok. 135,0 m każde stanowią połączenie do ciągu głównego, tworząc jednolitą sieć komunikacji osiedla mieszkaniowego.
Realizacja inwestycji planowana w msc. Stary Folwark polegać będzie na rozbudowie drogi o długosci ok. 400,0 m o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem i  infrastrukturą towarzyszącą. Parametry techniczne dostosowane będą do istniejącego natężenia ruchu i obciążenia na danym odcinku. Realizacja inwestycji odbywać się będzie w formule „zaprojektuj i buduj”.

Wartość inwestycji 2.000.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1.900.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 100.000,00 zł

III. Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Przedsięwzięcie zakłada instalację pierwszego wyposażenia nowo budowanej siedziby Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno – Osiedle ze szczególnym uwzględnieniem sali widowiskowej.
Obiekt budowany jest  w ramach Rządowego Funduszu  Polski ład – edycja I i jego planowe powstanie, zgodnie z umową z wykonawcą jest przewidziane na XII.2024 r.

Nowo powstający obiekt kubaturowy, szczególnie sala widowiskowa na ponad 100-osobową widownię będzie wymagał budowy niezbędnego wyposażenia technicznego jak np. oświetlenie, zapewnienie akustyki, nagłośnienie, organizacja sceny, w celu umożliwienia organizacji wydarzeń kulturalnych i innych statutowych obowiązków należących do gminnej instytucji kultury.

Przewidziane w ramach projektu instalacje będą pierwszym wyposażeniem obiektu i umożliwią realizację wydarzeń kulturalnych zaspokajających potrzeby społeczeństwa  gminy Suwałki w zakresie realizacji wydarzeń teatralnych czy koncertowo – widowiskowych w nowym standardzie.

Wartość inwestycji: 2.000.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1.800.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 200.000,00 zł

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja I

 

Przedsięwzięcia dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane przez Gminę Suwałki w formie przekazania dotacji:

 1. Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach (beneficjent) na zadanie pn. „Roboty budowlane eremu tarasu dolnego (nr 1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu pokamedulskiego w Wigrach” – wartość dotacji z Budżetu Państwa 3.500.00, 00 zł.

 2. Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach (beneficjent) na zadanie pn. „Renowacja zabytkowego drewnianego zespołu kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach, gmina Suwałki” – wartość dotacji z Budżetu Państwa  1.100.000, zł.

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja II

26 września 2023 roku Gminie Suwałki zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania ( realizacja w formie przekazania dotacji właścicielom zabytków):

1. Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach (beneficjent) na zadanie pn. „Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach”

Realizacja inwestycji ma na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kultury, którym jest zespół pokamedulski w Wigrach, wpisany do woj. rejestru zabytków  pod nr KL.WKZ 534/3/d/79. W ramach zadania zostanie wykonana wymiana dachu, orynnowania i pozostałej blacharki na nowe obróbki budynku Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach.

Wartość inwestycji: 400 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 392 000,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 8 000,00 zł


2. PTTK Oddział w Suwałkach (beneficjenta” na zadanie pn. „Zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia z lat 1928 – 1929”

Przedsięwzięcie dotyczy zabytku – schroniska turystycznego nr 1 PTTK  zlokalizowanego w msc. Stary Folwark nad jeziorem Wigry – miejscu o największym potencjale turystycznym nie tylko gminy Suwałki, ale i Suwalszczyzny.
Aby zapobiec dalszej destrukcji zabytku właściciel  Polskie Towarzystwo Turysytczno – Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zrealizuje 2 działania: 1. roboty mające na celu zabezpieczenie obiektu przed działaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych; 2. wykonanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego rewitalizacji obiektu.  

Wartość inwestycji: 123 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 120 540,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 2 460,00 zł

 

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków

,,Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuję, że po przeprowadzeniu wizualnego nadzoru wody w dniu 10.08.2022 roku z

kąpieliska PTTK w Starym Folwarku stwierdza, że jest przydatna do kąpieli. W dniu 10.08.2022 roku nie stwierdzono występowania nadmiernego

zakwitu sinic.

Informacja – ,,Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach informuję.

W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego oraz dyrekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców naszego województwa na Dożynki Wojewódzkie w Ciechanowcu, które w tym roku odbywają wspólnie ze Świętem Chleba 14.08 – czyli w najbliższą niedzielę.

Dożynki Wojewódzkie i XX Podlaskie Święto Chleba 2022
14 sierpnia 2022

Program uroczystości:
8.30. Liturgia Święta w Cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu
10.00. Msza Święta w zabytkowym kościele pw. Wszystkich Świętych na terenie Muzeum
11.30. Uroczyste otwarcie imprezy. Część oficjalna
12.45. Ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy województwa podlaskiego 2022. Wręczenie nagród
13.00. Parada zabytkowych ciągników i ciągówek
14.00. Koncert „Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej”
15.30. Koncert Zespołu „Megitza”
17.00. Koncert duetu „Swoi” z Ukrainy
17.30. Koncert warszawskiej „Kapeli z Targówka”
Gwiazda wieczoru:
18.30. Koncert zespołu Pectus.
20.30. Koncert zespołu Kombi
Pokazy i obrzędy:
14.00. Obrzęd święcenia zwierząt
14.45. Przemarsz orszaku żniwnego na pole
15.00. Pokazy żniwne na polu
15.50. Wręczenie wieńca gospodarzom dożynek. Wspólna biesiada
16.10. Pokaz młócenia
Ponadto:
10.00 – 14.00. Konkurs na wykonanie równianki
Od godz. 10.00. Konkurs na najpiękniejsze stoisko kół gospodyń wiejskich
Konkurs na najciekawsze stoicko piekarnicze
Rozstrzygnięcie konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”
Pokaz wypieku chleba w plenerowym piecu chlebowym
Plenerowa wystawa lokomobil, ciągników i silników
Zwiedzanie wystaw i zabytkowych obiektów w skansenie
Degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez KGW
Stoicka piekarnicze, stragany twórców ludowych, jadło regionalne
Wesołe miasteczko, atrakcje dla dzieci i dorosłych
Występy zespołów folklorystycznych i kapel ludowych
WYSTĘPY ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH:
Przy wiatraku:
10.00 – 10.45 – ZESPÓŁ ZALIWIANKI Z KRZYMOSZ
10.45 – 11.30 – ZESPÓŁ ZAKRZEŚPIEWA Z ZAKRZA
11.30 – 12.30 – ZESPÓŁ KALINA Z ŻUROBIC
12.30 – 13.30 – ZESPÓŁ PASIEKA Z PLATEROWA
13.30 – 14.30 – ZESPÓŁ SKOWRONKI Z BRAŃSKA
14.30 – 15.00 – ZESPÓŁ KALINA Z ŻUROBIC
15.00 – 15.50 – ZESPÓŁ KLEKOCIAKI Z BOCIEK
15.50 – 16.10 – ZESPÓŁ PASIEKA Z PLATEROWA
16.30 – 17.00 – ZESPÓŁ SKOWRONKI Z BRAŃSKA
17.00 – 18.00 – ZESPÓŁ NARWIANIE Z DOBRZYNIEWA DUŻEGO
PONADTO:
KAPELA KŁOSY Z CIECHANOWCA
KAPELA LUDOWA Z KACPRÓWKA
ZESPÓŁ POLNE MAKI Z DOŁUBOWA
KAPELA SAMI SWOI Z SIEMIATYCZ
KAPELA STERDYNIACY ZE STERDYNI

Dożynki Wojewódzkie w Ciechanowcu

Suwałki, dnia 05 sierpnia 2022 roku

BUM.6220.19.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Bród Nowy VIII” udokumentowanego w granicach działki o nr geod. 119/1, 120/1, 121, 123/1 w obrębie Bród Nowy, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie w tym między innymi opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 141A, tel. (87) 5659352 w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.19.2022.SR z dnia: 05 sierpnia 2022 roku

Suwałki, dnia 05 sierpnia 2022 roku

BUM.6220.20.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na działkach obrębu Kuków – Folwark, gmina Suwałki, powiat suwalski realizowanego na działkach o nr geod. 8/1, 6/10, 6/6, 30/2, 30/3, 30/4, 7/3, 7/4, 7/6, 7/5, 1/52 w obrębie Kuków – Folwark.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie w tym między innymi opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 141A, tel. (87) 5659352 w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.20.2022.SR z dnia: 05 sierpnia 2022 roku

Przewiń do góry
Skip to content