Miesiąc: czerwiec 2022

Wójt Gminy Suwałki, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach oraz Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach zapraszają na koncert finalizujący rozbudowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Brodzie Nowym. Wydarzenie dedykowane jest partnerom i przyjaciołom inicjatywy, którzy przez lata wspierali zbiórkę pieniędzy na rozbudowę placówki otaczającej opieką dzieci z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy pierwsze 100 osób nie związanych z działalnością społeczności PSONI Koła w Suwałkach do odebrania zaproszenia do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Suwałki .

Koncert Odbędzie się w Auli PUZ w Suwałkach w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 18:00. Zapraszamy!

Koncert dziękczynny – zaproszenie

Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania (LGD) zaprasza mieszkańców regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie oraz potrzeb w kierunku rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru objętego działaniami LGD.

LINK DO ANKIETY

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2030 do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Ankietę można wypełniać do końca września 2022 roku.

Ankieta dla mieszkańców – jakość życia w regionie

11 czerwca odbył się IV rajd rowerowy trasą przejazdu Papieża Jana Pawła II w 1999 r. W ten sposób rowerzyści uczcili 23. rocznicę pobytu Ojca Świętego w Wigrach. Przy posesji Państwa Milewskich w Leszczewie odbyła się uroczysta msza święta oraz wspomnienie pielgrzymki. Gmina Suwałki we współpracy z Fundacją Wigry Pro już po raz czwarty zorganizowała przejazd rowerowy szlakiem papieskim. Imprezę zakończyło wspólne ognisko w ogrodach klasztornych.

IV Rajd rowerowy

7 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie odbył się Międzyszkolny konkurs matematyczny: „Mistrz tabliczki mnożenia’’ pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Suwałki. Został on zorganizowany dla dzieci klas III i IV ze Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki.

W konkursie wzięły udział dzieci ze szkół w Płocicznie-Tartak, Starego Folwarku, Nowej Wsi, Przebrodu oraz Poddubówka.

Laureaci konkursu klas III:

I miejsce Maciej Dyczewski (SP Przebród)

II miejsce Oliwer Czerniecki (SP Przebród)

III miejsce Jakub Gójski (SP Stary Folwark)

Wyróżnienie:

 • Lena Bielecka (SP Poddubówek)

Laureaci konkursu klas IV:

I miejsce Matylda Jędrzejewska (SP Stary Folwark)

II miejsce Zuzanna Arasimowicz (SP Stary Folwark)

II miejsce Dawid Bilbin (SP Poddubówek)

III miejsce Krystian Zakrzewski (SP Przebród)

Wyróżnienie:

 • Jakub Barako (SP Nowa Wieś)

Konkurs matematyczny „Mistrz Tabliczki Mnożenia”

Suwałki, dnia 08 czerwca 2022 roku

BUM.6220.18.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 20 maja 2022 roku (data wpływu do Urzędu 26 maja 2022 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie linii technologicznej do przeróbki kopaliny i produkcji kruszyw w zakładzie górniczym Biała Woda VIII na działce o nr geod. 176/5 i 175/2 obręb Biała Woda, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 08 czerwca 2022 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z aktami sprawy można zapoznać się w ciągu 7 dni w referacie ds. Inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wskazuję dzień udostępnienia treści obwieszczenia, tj. 14 czerwca 2022 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.18.2022.SR z dnia: 08 czerwca 2022 roku

W dniu 8 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki”.

W ramach projektu na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobolewie zostanie zamontowana nowoczesna pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy 16 kW. Ponadto zaplanowano montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 2 kW. Energia elektryczna wytworzona przez panele będzie zużywana na potrzeby bieżące świetlicy oraz funkcjonowanie zamontowanej pompy ciepła. Powyższe działania wykorzystujące odnawialne źródła energii  przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

Z efektów realizacji zadania korzystać będzie przede wszystkim  lokalna społeczność i organizacje, w tym uczestnicy zajęć tematycznych chętnie korzystający z zasobów lokalowych i wyposażenia świetlicy.

Całkowita wartość projektu:  50 000,00 zł

Dofinansowanie: 25 000,00 zł

Środki własne gminy: 25 000,00 zł

Zadanie ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

24 października 2022 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru inwestycji polegającej na  montażu pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy 16 kW wraz ze stacją uzdatniania wody oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kW na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobolewie.

Dotychczasowe ogrzewanie awaryjnym i wyeksploatowanym piecem olejowym zostało zastąpione nowoczesnym i ekologicznym ogrzewaniem przy użyciu pompy ciepła.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn.  ,,Modernizacja źródła ciepła w świetlicy wiejskiej w Sobolewie, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Całkowita wartość zadania: 75 442,00 zł

Dofinansowanie budżetu Województwa Podlaskiego: 25 000,00 zł

Środki własne gminy: 50 442,00 zł

Dofinansowanie na „Modernizację źródeł ciepła w świetlicy w Sobolewie”

Suwałki, dnia 7 czerwca 2022 roku

PP.6733.6.2022.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022, poz. 503 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 31 maja 2022 roku, PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Adam Kulenko, ul. Pogodna 59, 15-365 Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN 20kV, linii kablowych nN 0,4kV, linii napowietrznych nN 0,4kV, słupów linii napowietrznej, kontenerowej ST SN/nN i słupowej ST SN/nN na działkach nr 18/1, 19/2, 19/3, 19/4, 74/2, 93, 94 obręb Czerwony Folwark i działkach nr 108, 112, 113, 114, 117, 120, 125, 126, 134, 138, 18, 37 obręb Burdeniszki w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.        

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.6.2022.ID z dnia: 07 czerwca 2022 roku

1 czerwca 2022 roku Gmina Suwałki z szesnastoma podlaskimi samorządami założyła Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Podpisany w Łapach akt notarialny powołał do życia pierwszą w Podlaskiem spółkę realizującą budownictwo społeczne czyli budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Wspólnikami – założycielami Spółki SIM KZN Podlaskie obok Gminy Suwałki zostały następujące samorządy: Miasto Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Ciechanowiec, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, Łapy, Michałowo, Mońki, Miasto Sejny, Sokoły, Suchowola, Gmina Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Zambrów oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dzięki tej inicjatywie samorząd otrzyma dofinansowanie na budowę bloku mieszkalnego w Zielonym Kamedulskim. W planach jest budynek liczący 16 mieszkań. Lokale powstaną z myślą o osobach, które nie mają zdolności kredytowej lub środków na wkład własny na zakup nieruchomości, ale stać je na opłatę czynszu, która w perspektywie pozwoli na wykup nieruchomości.

Udział w SIM zapewni dofinansowanie z Rządowego Funduszowi Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej o Krajowym Zasobie Nieruchomości pod linkiem.

Założyciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w gminie

Przewiń do góry
Skip to content