Miesiąc: kwiecień 2022

Suwałki, dnia 19 kwietnia 2022 roku

BUM.6220.6.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora EKOKONTENERY.COM Kamil Barszczewski działającego przez pełnomocnika Mateusza Puścian prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Envico Solutions została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Realizacji punktu zbierania złomu i metali kolorowych na działce ew. nr 19 z obrębu 0025 Poddubówek w miejscowości Poddubówek.     

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysom wsi na trasie inwestycji z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie udostępniam treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki na okres 14 dni.

Wskazuję dzień udostępnienia treści decyzji, tj. 21 kwietnia 2022 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy:
  ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.6.2022.SR z dnia: 19 kwietnia 2022 roku

Suwałki, dnia 15 kwietnia 2022 roku

PP.6733.4.2022.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 04 lutego 2022 roku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, została wydana zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.4.2022.ID z dnia: 15 kwietnia 2022 roku

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.
To już V etap badań – poprzednie były prowadzone na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Efektem III pierwszych etapów badań była publikacja

Link: http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf.

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut.
Badania będą prowadzone w okresie od 13 kwietnia do 30 kwietnia 2022 roku.
Link do ankiety: https://tiny.pl/924bh

Z wyrazami szacunku,
prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall
prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ankieta-V etap badań.

Suwałki, dnia 14 kwietnia 2022 roku

PP.6733.4.2021.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się,  że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Michał Kaźmierczak, JKCOMPLEX s.c., została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno – kablowych linii SN 20kV i nn 0,4kV, złącz kablowych nn 0,4kV na działkach nr geod. 162, 171, 163/1, 168/2, 169/2, 149, 145/2, 150, 145/1, 163/2, 148, 57, 50/4, 50/3, 50/2, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 56, 71, 64/6, 70, 64/1, 64/5, 64/3, 65/5, 65/1, 65/3, 69/1, 72, 49 położonych w obrębie Magdalenowo i Wigry, działkach nr geod. 20/1, 21, 24, 30, 31, 32/1, 32/2, 27/3, 28/3, 28/5, 102, 103 położonych w obrębie Czerwony Folwark i działkach nr geod. 37, 32, 33 położonych w obrębie Burdeniszki w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.2.2022.ID z dnia: 14 kwietnia 2022 roku

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od kilku lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując poradniki bezpiecznych zachowań, infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych oraz są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” to ostatni materiał, który został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Link 1: https://www.youtube.com/watch?v=mKNbYG5Vawk
Link 2: https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

Poradnik na czas kryzysu i wojny

Program „Równać Szanse” ogłasza nabór wniosków w Konkursie Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości.

Wnioski można składać do 25 maja.

W Konkursie Małe Granty możesz zdobyć aż do 10 000 zł na realizację sześciomiesięcznego projektu w Twojej miejscowości!

Równać Szanse pomaga wcielać w życie pomysły młodzieży i to właśnie młodzi ludzie prowadzą projekty. Są aktywnymi twórcami, uczestnikami i realizatorami projektu. Planują działania i realizują je, podejmując jednocześnie decyzje o tym, co i jak robią. Doświadczają konsekwencji własnych decyzji, które nie zawsze mogą okazać się słuszne. To naturalna i konieczna część rozwoju.

Nieustannie próbują nowych rzeczy i stawiają czoła wyzwaniom związanym z realizacją swoich celów. W ten sposób zdobywają ważne doświadczenia i rozwijają nowe umiejętności, które pomogą im w przyszłości.

W Programie zrealizowano do tej pory ponad 3 500 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi!

Może to czas, żeby zrealizować taki projekt w Twojej miejscowości?

Pliki do pobrania:

Jak fundacja wspiera wnioskujące organizacje?

 • Szkoli i doradza na etapie składania wniosków,
 • przyznaje granty do 10 000 zł na realizację sześciomiesięcznych projektów,
 • szkoli i doradza koordynatorom projektów,
 • prowadzi wizyty konsultacyjno – monitoringowe w miejscu realizacji działań,
 • zapewnia uczestnikom projektów ciekawe gadżety.

Kto może ubiegać się o dotację?

W konkursie granty przyznawane są podmiotom z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Mogą to być:

 • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
 • powiatowe, miejskie i gminne domy kultury;
 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki publiczne;
 • Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do rejestru Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub KRS bądź ewidencji prowadzonej przez starostów.

Więcej informacji na temat konkursu: https://s.rownacszanse.pl/malegranty

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań!

+48 609 458 344

pawel.walecki@civispolonus.org.pl

artur.lega@civispolonus.org.pl

rownacszanse@civispolonus.org.pl

Konkurs Małe Granty organizowany jest w ramach Programu Równać Szanse 2022 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Fundację Civis Polonus.

Patronem konkursu jest ngo.pl – portal organizacji pozarządowych.

„Program „Równać Szanse”

7 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Suwałki podpisał z mieszkańcami umowy na dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych, przepompowni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Umowy na dofinansowanie podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie takiej sieci nie ma – do wybudowania przydomowej oczyszczalni podpisało 9 osób na łączną kwotę 34.500 złotych.

Wysokość dotacji, jakiej udziela Gmina Suwałki, wynosi do 50% poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż:
– 130 zł za 1 mb przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego),
– 4000 zł w przypadku budowy oczyszczalni ścieków,
– 5000 zł w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią ścieków.

Od początku realizacji programu tj. od 2015 roku, Gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 482.500 złotych, z której skorzystało 145 gospodarstw domowych.

Celem programu realizowanego pod hasłem „Przyłącz się” jest uporządkowanie kwestii związanych z gospodarką ściekową i likwidacja starych, nieszczelnych szamb na terenie gminy.

Podpisanie umów na dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. ogłoszonego przez Wójta Gminy Suwałki 15 lutego 2022 r.

Lp.Nazwa oferentaNazwa  zadania publicznegoWysokość przyznanej dotacji z PLN
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1Uczniowski Klub Sportowy SPRINT – Płociczno-TartakXVII  Gminne Biegi Przełajowe2 580,00 zł
2Uczniowski Klub Sportowy SPRINT – Płociczno-TartakMistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej9 700,00
3Klub Szachowy „Hańcza”Rozwijamy szachowe talenty Gminy Suwałki11 000,00 zł
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego
1Fundacja ART-SOS Alicji RoszkowskiejIII edycja festiwalu WIGROSFERA0,00 zł
2.Wigry ProKlimatyczne Wieczory w Wigrach8 980,00 zł
Promocja i ochrona zdrowia
1Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” – SuwałkiProgram Terapeutyczno-Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc4 000,00 zł
2.Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w SuwałkachBardziej sprawni i samodzielni III12 000,00 zł
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki
1Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” – SuwałkiGra o dobre życie – Program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień.8 000,00 zł
2Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” – SuwałkiManufaktura Abstynencji15 000,00 zł
Turystyka i krajoznawstwo
1Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddziała w Suwałkach im. Jerzego KlimkoZapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w miejscowości Stary Folwark10 500,00 zł
2Suwalskie Wodne Pogotowie Ratunkowe – SuwałkiPatrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc  wykorzystywanych do kąpieli m. in. na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne na terenie Gminy Suwałki6 000,00 zł

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Suwałki, dnia 07 kwietnia 2022 roku

PP.6733.4.2022.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych wraz z modernizacją (rozbudową) linii do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach w miejscowości Zielone Kamedulskie, ul. Raczkowska 150A na działce nr geod. 189 w miejscowości Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.4.2022.ID z dnia: 07 kwietnia 2022 roku

Przewiń do góry
Skip to content