Miesiąc: grudzień 2021

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy na spotkanie w sprawie budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów pre-RDF do produkcji ciepła dla potrzeb sieci ciepłowniczej w Suwałkach.

Spotkanie organizowane prze Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza odbędzie się we wtorek (14 grudnia) o godz.16.00 w Suwalskim Ośrodku Kultury przy ul. Papieża Jana Pawła II.

Planowana inwestycja miałaby powstać na terenie przemysłowym przylegającym do działającej elektrociepłowni PEC Suwałki, przy ulicy Przemysłowej. Przedsięwzięcie, jak informuje miejski samorząd, zapewni domknięcie lokalnej gospodarki odpadowej, stabilizację cen odbioru odpadów i cen ciepła dla mieszkańców oraz poprawi jakość powietrza dzięki zmniejszeniu emisji ze spalania węgla.

Spotkanie w sprawie budowy „spalarni” odpadów

8 grudnia 2021 roku Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz, Starosta Suwalski Witold Kowalewski oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego dokonali odbioru ukończonej inwestycji „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w km 7+440 – 9+730” zrealizowanej przez Powiat Suwalski.

Na odcinku 2,2 km poszerzono jezdnię oraz ułożono asfalt. Drogowa powiatowa łączy miejscowości Stary Folwark i Leszczewo.

Inwestycja dofinansowania została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Gminę Suwałki. Gmina udzieliła Powiatowi dotacji celowej w wysokości ok. 124 tysięcy złotych.

Nowa droga ze Starego Folwarku do Leszczewa

Oferta realizacji zadania publicznegopn. „Sport to Twoja szansa” 

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Suwałki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sport to Twoja szansa”, złożona przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „ SL SALOS” ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3, 16-400 Suwałki .

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do dnia 14 grudnia 2021r. pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy Suwałki

Referat ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej (pok. 114), Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

W każdym przypadku decyduje data wpływu uwagi dot. oferty do Urzędu Gminy Suwałki.

Suwałki, 7 grudnia 2021 r.  

Wójt Gminy    

Zbigniew Mackiewicz    

                                                                                        

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Sport to Twoja szansa”

Suwałki, dnia 30 listopada 2021 roku

In.6220.30.2021.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 18 października 2021 roku Inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki działającego przez Pełnomocnika Macieja Domysławskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 4+730 – 6+820; 7+470 – 10+585”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 30 listopada 2021 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki. Ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Suwałki po zasięgnięciu ww. opinii.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz na bip i stronie internetowej tut. urzędu, a także przesłane sołtysowi wsi z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność)
lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w referacie ds. Inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

 (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie In.6220.30.2021.SR z dnia: 30 listopada 2021 roku

W zeszłym tygodniu w Szkole Podstawowej im. Konopnickiej w Starym Folwarku została zorganizowana akcja lokalna ph. Mikołajkowa paczka dla seniora.

Celem inicjatywy był to by każdy senior z okolicy otrzymał od najmłodszych uczniów paczkę pełną własnoręcznie wykonanych łakoci i ozdób choinkowych. W każdym prezencie znalazła się też kartka ze świątecznymi życzeniami.

W związku z tym zeszły tydzień był w szkole w Starym Folwarku bardzo pracowity. W środę klasa druga pracowała nad ozdobami wykonanymi z kartonu i włóczki w myśl zero waste. Powstały piękne gwiazdy, prezenty i laski cukrowe. Natomiast pierwszaki tego dnia już zaczęły pieczenie pierniczków i ciasteczek owsianych.

We czwartek (2 grudnia) od rana w kuchni zagościła klasa trzecia z wychowawczynią panią Justyną tworząc piernikowe pyszności. Później klasa druga z panią Anią i wsparciem pani Karoliny Kusiak pracowała nad mufinkami i ciasteczkami cynamonowymi. Pani Marta – wychowawczyni klasy pierwszej zaczęła produkcję kartek, którą dokończyli drugoklasiści. Na koniec dnia wspólnymi siłami drugo i trzecioklasiści z nauczycielami zapakowali wszystkie wypieki, ozdoby i kartki.

W piątek, 3 grudnia od rana z niecierpliwością dzieci czekały na spotkania z seniorami. Seniorzy witali małych Mikołajów z uśmiechem, wzruszeniem i zaskoczeniem. Uczniowie z ochotą wręczali kolejne paczki. W poniedziałek 6 grudnia klasa trzecia zakończyła wspólną akcję roznosząc ostatnie paczki.

Wspaniała inicjatywa łącząca pokolenia, ucząca empatii, troski i wrażliwości pokazała uczniom, że najpiękniejszą nagrodą za ich wysiłek może być czyjś uśmiech.
Gratulujemy pomysłu i dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w szkolne działania: wychowawczyniom Marcie Danielczyk, Annie Korsakowskiej i Justynie Korenkiewicz, opiekunowi świetlicy Ernestowi Ładosze, rodzicom, uczniom klas 1-3 i klasy 7.

Paczka dla seniora w Starym Folwarku

Suwałki, dnia 06 grudnia 2021 roku

PP.6730.86.2021.JW

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, iż skorygowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Suwałki II” o mocy elektrycznej do 85,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: stacją transformatorową, panelami, falownikami, okablowaniem, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem oraz placem manewrowym na działkach o nr geod. 36, 38/2, 41/2, 43/5, 82/3 położonych w obrębie Przebród i na działce o nr geod. 22/3 w obrębie Wychodne w gminie Suwałki, przekazano stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach i Dyrektorowi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 6 Staroście Suwalskiemu, stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 6 Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Augustowie do uzgodnień według kompetencji ustawowych.

Potrzeba ponownego uzgodnienia wynika ze zmiany wniosku przez inwestora.

Zgodnie z art. 53 ust. 5, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku nie zajęcia stanowiska  przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6730.86.2021.JW z dnia: 06 grudnia 2021 r.

Gmina Suwałki 2 grudnia 2021 roku podpisała umowę z suwalską firmą „PPPH HENTAR” na budowę trzech przejść dla pieszych oraz przebudowę infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w miejscowości Zielone Kamedulskie.

Inwestycja o wartości 143 462,22 zł może zostać zrealizowana dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych).

Dzięki dotacji pokrywającej połowę kosztów, zostaną wybudowane trzy przejścia dla pieszych które:
• będą oświetlone trzema lampami LED o mocy 50W
• ułatwią poruszanie się osobom niepełnosprawnym dzięki rampom krawężnikowym,
• wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 50km/h,
• nastąpi przebudowa szerokości jezdni oraz korekta łuków dla lepszej widoczności pieszego oraz zmotoryzowanego,

Ukończenie realizacji przewidziano do lipca 2022 roku.

Rozpoczyna się budowa przejść dla pieszych w Zielonym Kamedulskim

30 listopada 2021 roku odbyło się otwarcie pierwszego w regionie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego. Inkubator znajduje się w miejscowości Sobolewo w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej i remizy OSP Sobolewo.
W uroczystym otwarciu udział wzięły władze Gminy Suwałki na czele z Wójtem Zbigniewem Mackiewiczem, Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Jeromin oraz Radnymi Gminy. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowała Wicemarszałek Wiesława Burnos. Ponadto w uroczystościach uczestniczyła Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Białymstoku Jadwiga Zabielska, Starosta Suwalski Witold Kowalewski wraz z Wicestarostą Arturem Łuniewskim, radni powiatowi, zaprzyjaźnieni samorządowcy z sąsiednich gminy, Prezes Suwalsko-Sejneńskiej LGD Jarosław Rżany oraz panie z kół gospodyń wiejskich i mieszkańcy Gminy Suwałki.

Inkubator jest obiektem w, w którym można np. wysuszyć warzywa, owoce, wytłoczyć olej czy nawet upiec chleb. Wszystko za drobną opłatą, która ma pokryć koszty energii i utrzymania obiektu. Inkubator pozwoli mieszkańcom gminy Suwałki na bezpośrednie przetwarzanie płodów rolnych, a kołom gospodyń wiejskich na szerszy rozwój.

Koszt budowy i wyposażenia Inkubatora to 760 000 złotych, z czego 260 697,00 złotych stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

kogotypy prow

Inkubator przetwórstwa lokalnego otwarty

Przewiń do góry
Skip to content