Miesiąc: grudzień 2021

logotypy programu

11 grudnia 2021 r. w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki odbyło się podsumowanie projektu pn. Kultura łączy narody” realizowanego w polsko-białoruskim partnerstwie w ramach programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

W projekcie uczestniczyło trzech partnerów: Gmina Suwałki – Partner Wiodący, Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego – Partner 1, Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – Partner 2.


W początkowym etapie koncepcja projektu zakładała następujące działania:
1) Wymiana doświadczeń personelu zarządzającego kulturą w gminie Suwałki i Rejonie Oszmiańskim;
2) Organizacja warsztatów rzemiosła i muzyki w Rejonie Oszmiańskim, w tym udział w warsztatach on-line młodzieży z gminy Suwałki;
3) Organizacja warsztatów z muzyki i plastyki w gminie Suwałki, w tym udział w warsztatach on-line młodzieży z Rejonu Oszmiańskiego;
4) Promocja kultury i tradycji pogranicza polsko-białoruskiego poprzez festyn „Noc Kupały” w gminie Suwałki;
5) Seminarium o kulturze pogranicza polska-białoruskiego pn.”Spadek kultury regionu” w Rejonie Oszmiańskim;
6) Wspólne przygotowanie programu dalszej współpracy partnerów po zakończeniu projektu;

Podczas spotkania 11 grudnia 2021 r. odbyła się prezentacja zrealizowanych w ramach projektu działań. Ilona Rżany – Kierownik Referatu ds. polityki społeczno-gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki oraz Aneta Perkowska – Dyrektor Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki przedstawiły realizowane działania w Polsce oraz trudności jakie wystąpiły w realizacji działań projektu, spowodowane były pandemią COVID-19. Ograniczania w przemieszczaniu się pomiędzy partnerskimi krajami spowodowały wiele utrudnień i znacznie ograniczyły realizację zaplanowanych działań.
Najistotniejsze zaplanowane działania jednak się odbyły zarówno w Polsce jak i na Białorusi. Bardzo ograniczona była tylko wymiana doświadczeń. Organizacja wizyty młodzieży z Polski i Białorusi w partnerskich regionach nie była możliwa, tak samo jak udział zespołów z Białorusi w Polsce i polskich zespołów na Białorusi.
Warsztaty z udziałem polskiej i białoruskiej młodzieży realizowane w Polsce musiały odbyć się on-line w bardzo okrojonej formie. Problemy z połączeniem powodowały, że transmisja była często przerywana, co powodowało, że nie wszystko można było przekazać i zobaczyć.
W Sobolewie w czerwcu 2021 roku odbył się festyn „Noc Kupały”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Partner białoruski towarzyszył uczestnikom wydarzenia w postaci prezentacji na telebimie. Tak samo uczestnicy z Polski nie mogli wziąć udziału w seminarium o kulturze pogranicza, których organizatorem był nasz partner z Białorusi.

Animatorzy prowadzący warsztaty rękodzieła i muzyczne zreferowali przebieg zajęć. Szczególnie zajęcia z rękodzieła cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i wiele osób odkryło w sobie artystyczną duszę, a wynikiem tego były powstałe w ramach warsztatów prace.
Na podsumowanie spotkania krótki koncert zagrała grupa muzyczna SONUS, która doskonaliła swoje umiejętności podczas warsztatów muzycznych.
W galerii Ośrodka przybyli goście mogli obejrzeć wystawę fotograficzną z prac wykonanych w ramach warsztatów oraz z festynu „Noc Kupały”. Można również było obejrzeć na żywo niektóre prace wykonywanych przez uczestników warsztatów rękodzieła.

Podsumowanie projektu „Kultura łączy narody”

15 grudnia 2021 roku odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suwałkach.

Spotkanie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy. Tym samym podczas obrad zatwierdzone zostały sprawozdania z działalności zarządu i komisji rewizyjnej za minioną kadencję, uchwalone zostały nowe programów działania oraz wybrano nowe władze oddziału na kolejną, 5-letnią kadencję.

W skład nowo wybranego Prezydium weszli:

Prezes – Tadeusz Chołko,

Wiceprezes – Zbigniew Mackiewicz,

Wiceprezes – Tomasz Naruszewicz,

Sekretarz – Andrzej Czuper,

Skarbnik – Witold Kowalewski.

Samorząd Gminy Suwałki składa gratulacje nowemu Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Wszystkim druhom ochotnikom natomiast składamy wyrazy uznania i podziękowanie za zaangażowanie w służbie na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony ich mienia oraz życzymy zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2022 Roku.

Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

Betlejemskie Światełko Pokoju przekazała 14 grudnia na ręce Zbigniewa Mackiewicza, wójta gminy Suwałki Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa podlaskiego. Pani marszałek podkreśliła, że ten świąteczny, bożonarodzeniowy symbol pokoju, miłości oraz znak nadziei na życie pozbawione konfliktów i waśni przekazuje w imieniu całego Zarządu Województwa wszystkim mieszkańcom gminy Suwałki.

Do Betlejemskiego Światełka Pokoju dołączyła życzenia, zdrowych i szczęśliwych świąt.

Betlejemskie Światełko Pokoju

Gmina Suwałki udzieliła Powiatowi Suwalskiemu 25.000 zł dotacji na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki. W oficjalnym podpisaniu dokumentu w dniu 10 grudnia 2021 roku uczestniczyli ze strony Gminy: Zbigniew Mackiewicz Wójt i Beata Kożuchowska – Radna Rady Gminy, ze strony Powiatu Suwalskiego Witold Kowalewski Starosta Suwalski i Tadeusz Chołko Radny Rady Powiatu.

Dzięki porozumieniu zostanie opracowana dokumentacja techniczna na modernizację drogi ,w tym m.in. budowę chodnika na pięciokilometrowym odcinku Nowa Wieś – Lipniak, od szkoły podstawowej do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku miejscowości Lipniak.

Projekt budowlany powstanie w celu przygotowania się do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i w efekcie poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Dotacja dla Powiatu Suwalskiego

11 grudnia 2021 roku przedstawiciele kół gospodyń wiejskich z gminy Suwałki, ale też i innych gmin powiatu suwalskiego i sejneńskiego brały udział w szkoleniu z zakresu zasad prowadzenia działalności organizacji. Szkolenie dla dziewięciu kół przeprowadził Andrzej Rybus – Tołłoczko z organizacji KGWpodlaskie.

Warsztaty odbyły się w świetlicy gminnej w Nowej Wsi przy zaangażowaniu KGW Wespół w Zespół Nowa Wieś.

Szkolenie było realizowane z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanej ze środków EOG.

Szkolenie uczestników kół gospodyń wiejskich

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Suwałki na lata 2021 – 2030 przeprowadzonych w dniach 8 października – 15 listopada 2021 roku.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Suwałki na lata 2021 – 2030

Suwałki, dnia 10 grudnia 2021 roku

PP.6733.5.2021.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20kV na działkach nr geod. 756/2, 733, 735, 443, 59/23 w obrębie Płociczno – Tartak w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.5.2021.ID z dnia: 10 grudnia 2021 roku

Suwałki, dnia 07 grudnia 2021 roku

In.6220.31.2021.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 listopada 2021 roku Inwestora Gminy Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Turówka Stara, gm. Suwałki na działkach o nr geod. 31/1, 31/2, 32, 33, 36, 39.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 07 grudnia 2021 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki. Ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Suwałki po zasięgnięciu ww. opinii.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz na bip i stronie internetowej tut. urzędu, a także przesłane sołtysowi wsi z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w referacie ds. Inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie In.6220.31.2021.SR z dnia: 07 grudnia 2021 roku

Przewiń do góry
Skip to content