Przedsięwzięcie pod nazwą : ”Poznaj Polskę” w 2021 roku

W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą : „ Poznaj Polskę” , w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki udzielono wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak w kwocie 15 000,00 zł, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.

„Poznaj Polskę”

Rządowy program „Aktywna Tablica „ – ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków na rok 2021

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„ Aktywna tablica „ dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” wsparcie finansowe w roku 2021 otrzymała Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak w kwocie  35 000,00 zł, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.

„Aktywna Tablica”

W związku z ogłoszonym naborem do programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Suwałki zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do złożenia oświadczenia uczestnictwa w programie.
Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez przekazanie sprzętu komputerowego (3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa lub 1 500 PLN za zakup tabletu) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, ubezpieczeniem oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dostępem do Internetu.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
• dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje w gminie Suwałki w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
• dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;
• dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego wniosku oraz oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę. Wnioskodawca może dołączyć na potwierdzenie pracy w PPGR np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

Zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pok. 115 w godz. 7.30 – 14.30.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 87 565-93-43.
Wypełnione dokumenty można również złożyć w sekretariatach szkół podstawowych gminy Suwałki: w Nowej Wsi, Płocicznie – Tartak, Przebrodzie i Starym Folwarku.
Termin składania dokumentacji: do 2 listopada 2021 r. – termin ostateczny.

UWAGA: Aby złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Suwałki, uczeń którego dotyczy grant musi być mieszkańcem gminy wiejskiej Suwałki, czyli nie może to być mieszkaniec miasta Suwałki ani innej gminy.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pliki do pobrania – wzory dokumentów do wypełnienia:

 1. Wzór oświadczenia dla rodzica ucznia niepełnoletniego.
 2. Wzór oświadczenia dla ucznia pełnoletniego.
 3. Zgoda RODO dla ucznia niepełnoletniego.
 4. Zgoda RODO dla ucznia pełnoletniego.
 5. Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy.

Dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin PPGR

Suwałki, dnia 08 października 2021 roku

In.6220.26.2021.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

 Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 września 2021 roku Marka Dyczewskiego działającego przez pełnomocnika Bartosza Podziewskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wychodne o mocy do 1MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej” realizowanej na działkach ew. 11/1 obręb Wychodne.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 08 października 2021 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw      Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki. Ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Suwałki po zasięgnięciu ww. opinii.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz na bip i stronie internetowej tut. urzędu, a także przesłane sołtysowi wsi z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w referacie ds. Inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie In.6220.26.2021.SR z dnia 08 października 2021 roku

Wójt Gminy Suwałki informuje, że 30 września 2021 r. Gmina Suwałki zawarła umowę Nr 38//In/2021 z CDD POLSKA SADOWSKA Spółkę Komandytową z siedzibą w Hajnówce, ul. Fabryka Chemiczna 14 w przedmiocie wykonania usług (prac) polegających na załadunku, transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych wyrobów budowlanych zawierających azbest (eternit), z nieruchomości położonych na terenie gminy Suwałki.

Odpady zawierające azbest zostaną odebrane z posesji, na których odbiór wpłynęły do tut. Urzędu wnioski w okresie od 07.01.2020 roku do 20.07.2021 roku.

Odbiór odpadów będzie prowadzony przez firmę CDD POLSKA SADOWSKA Spółka Komandytowa z siedzibą w Hajnówce w terminie od 14.10.2021 r. do 12.11.2021 roku.

W celu umówienia konkretnego terminu odbioru odpadów azbestowych z posesji, pracownicy ww. Spółki będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (dotyczy tylko mieszkańców, którzy w ww. terminie złożyli wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest).

Prosimy o odbieranie telefonów oraz osobiste uczestnictwo przy odbiorze m.in. celem podpisania stosownych dokumentów.

Wnioski mieszkańców gminy Suwałki złożone po 20 lipca 2021 roku będą realizowane w 2022 roku. Jednocześnie informujemy, że wnioski na odbiór odpadów zawierających azbest przyjmowane są cały rok. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki.

Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Rozpoczyna się odbiór odpadów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki

Gmina Suwałki informuje, że w związku z oszczędnościami w projekcie grantowym „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” zostali poddani ocenie Wnioskodawcy, których wnioski zostały złożone po terminie naboru w 2019 roku. W związku z powyższym do dalszego etapu udziału w projekcie zostali zakwalifikowani Wnioskodawcy, którzy potwierdzili chęć uczestnictwa w projekcie i pozytywnie przeszli ocenę zgodności z wymogami projektu (zgodnie z etapem I i II regulaminu naboru ).

Lista zakwalifikowanych osób znajduje się w załączeniu do pobrania poniżej – lista rezerwowa.

Niezwłocznie po uzyskaniu zgody od Instytucji Zarządzającej na przedłużenie terminu realizacji projektu, zostaną podpisane umowy o powierzenie grantu z osobami z listy REZERWOWEJ.
Uwaga: Na listach odnajdą się Państwo po numerze ankiety, który został nadany każdemu Wnioskodawcy przy złożeniu Deklaracji potwierdzającej kontynuację w projekcie (prawy górny róg Deklaracji).

Wyniki oceny wniosków z list rezerwowych zakwalifikowanych do projektu pn.: „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty Gminy Suwałki,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu serdeczne podziękowania za poświęcenie i zaangażowanie wyrazy uznania za odpowiedzialność i codzienny trud wychowania dzieci i młodzieży.

Proszę przyjąć szczególne słowa podziękowania, w obecnym trudnym okresie walki z epidemią za okazywaną wytrwałość, cierpliwość i serce wkładane w edukację
i kształtowania postaw najmłodszych mieszkańców gminy.

Składamy Państwu serdeczne życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy i dumy z jej efektów, uznania w oczach uczniów i ich rodziców, niegasnącego zapału oraz czerpania siły i inspiracji z codziennej, niełatwej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, wielu sukcesów zawodowych, pomyślności w realizacji celów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz

Przewodniczący Rady Gminy Suwałki – Marek Jeromin

Dzień Edukacji Narodowej

Suwałki, dnia 06 października 2021 roku

In.6220.19.2021.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Gminy Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 102011B Leszczewek – Leszczewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną”.      

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysom wsi na trasie inwestycji z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie udostępniam treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki na okres 14 dni.

Wskazuję dzień udostępnienia treści decyzji, tj. 15 października 2021 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie In.6220.19.2021.SR z dnia 06 października 2021 roku

Suwałki, dnia 11 października 2021 roku

PP.6730.70.2021.JW

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się,  że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 23 lipca 2021 roku PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej, o mocy elektrycznej do 12,00 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz kontenerowych stacji transformatorowych, na działce nr geod. 299 w miejscowości Korkliny w gminie Suwałki.

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 110 w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysowi wsi na terenie inwestycji z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie udostępniam treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki na okres 14 dni.

Wskazuję dzień udostępnienia treści decyzji, tj. 11 października 2021 r.

(-)  Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6730.70.2021.JW z dnia 11 października 2021 roku

Przewiń do góry
Skip to content