Autor: Robert Ignatowicz

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu wznowionym w dniu 05 października 2023 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji i termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową w budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak oraz rozbiórce dwóch budynków pod budowę utwardzonego placu parkingowego na działkach nr geod. 363/70 i 363/61 położonych w miejscowości Płocicznie-Tartak w gminie Suwałki.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6733.3.2023.JM z dnia: 12 października 2023 roku

Zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) Wójt jest obowiązany prowadzić kontrolę posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

            Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.             

            Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwała Nr XLIX/518/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę nr XLVII/482/22 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniania nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, a osady lub inne odpady ze zbiorników przydomowych oczyszczalni nie rzadziej niż raz na rok.         

            W związku z powyższym prosimy o dostarczenie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za wykonanie usługi do Urzędu Gminy Suwałki, pokój 138.

Plan kontroli – link: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/zarzadzenia_wojta_gm/zarzadzenie-nr-52223-wojta-gminy-suwalki-z-dnia-2023-04-14.html

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych – [ pobierz ]

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) i  przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie art. 149 i art. 150 § 1, w związku z art. 145 § 1 pkt. 6  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r., poz. 775 t.j) zawiadamia się, że z urzędu wznowiono postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Suwałki z dnia 10 lipca 2023 roku Nr PP.6733.3.2023.JM w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na modernizacji i termomodernizacji z wymianą źródła ciepła wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową w budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak oraz rozbiórkę dwóch budynków pod budowę utwardzonego placu parkingowego na działkach nr geod. 363/70 i 363/61 położonych w miejscowości Płociczno-Tartak w gminie Suwałki.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6733.3.2023.JM z dnia: 5 października 2023 roku

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. DUBOWO DRUGIE I, o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą na działce nr 201/8 położonej w miejscowości Dubowo Drugie w gminie Suwałki, z uwzględnieniem etapowania.

Obwieszczenie PP.6730.31.2023.ID z dnia: 28 września 2023 roku

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda

Obwieszczenie BUM.6220.14.2023.SR z dnia: 22 września 2023 roku

Gmina Suwałki otrzymała dotację w wysokości 4000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 r.

Dotacja dla Gminy Suwałki

Przewiń do góry
Skip to content