Autor: Ilona Rżany

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach zaprasza do składania ofert na inwestycję pn. ” Wykonanie robót budowlanych eremu tarasu dolnego (nr 1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu pokamedulskiego w Wigrach” dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/5661/PolskiLad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suwałki.

Informacja z 20.11.2023 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach do realizacji zamówienia wybrała ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm:

Lider – Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Mariusz Truchan, ul. Leśna 5, 16-400 Suwałki
Członek Konsorcjum – Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan, ul. Leśna 5, 16-400 Suwałki

Cena brutto wybranej oferty: 3.661.000,00zł

Oferta spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego i jest najkorzystniejsza w świetle kryteriów tam zawartych.

Pełna treść informacji na stronie Zamawiającego: www.parafia.wigry.pro

Zapytanie ofertowe nr 1/2023 z dn. 10.10.2023 r. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach

7 października 2023 r. Gmina Suwałki otrzymała decyzję o dofinansowaniu trzech inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja ósma. W ramach otrzymanych dotacji zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

I. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki

Realizacja inwestycji planowana jest  miejscowościach Krzywe i Osinki
Realizacja inwestycji planowana do realizacji w miejscowości. Krzywe przewidziana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie polegała na budowie drogi na odcinku o długości ok. 0,5 km (obecnie gruntowej z licznymi wybojami) o szerokości do 5 m wraz z niezbędnymi elementami.
Natomiast w msc. Osinki planowana do realizacji inwestycja będzie obejmowała  przebudowę drogi dojazdowej  obecnie gruntowo -żwirowej  na odcinku o długości 1,9 km.

Wartość inwestycji: 4.400.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polskie Ład: 4.180.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 220.000,00 zł

II. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki

Realizacja inwestycji planowana jest w dwóch miejscowościach gminy Suwałki – Starym Folwarku i Czarnakowiźnie.

Realizacja inwestycji w msc. Czarnakowizna zaplanowano wśród gęstej zabudowy jednorodzinnej.  Rozbudowywana droga składa się z  trzech odcinków o łącznej długości ok. 580,0 m, z których jeden o dł. 308,0m stanowi ciąg główny, a kolejne dwa o długości ok. 135,0 m każde stanowią połączenie do ciągu głównego, tworząc jednolitą sieć komunikacji osiedla mieszkaniowego.
Realizacja inwestycji planowana w msc. Stary Folwark polegać będzie na rozbudowie drogi o długosci ok. 400,0 m o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem i  infrastrukturą towarzyszącą. Parametry techniczne dostosowane będą do istniejącego natężenia ruchu i obciążenia na danym odcinku. Realizacja inwestycji odbywać się będzie w formule „zaprojektuj i buduj”.

Wartość inwestycji 2.000.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1.900.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 100.000,00 zł

III. Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Przedsięwzięcie zakłada instalację pierwszego wyposażenia nowo budowanej siedziby Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno – Osiedle ze szczególnym uwzględnieniem sali widowiskowej.
Obiekt budowany jest  w ramach Rządowego Funduszu  Polski ład – edycja I i jego planowe powstanie, zgodnie z umową z wykonawcą jest przewidziane na XII.2024 r.

Nowo powstający obiekt kubaturowy, szczególnie sala widowiskowa na ponad 100-osobową widownię będzie wymagał budowy niezbędnego wyposażenia technicznego jak np. oświetlenie, zapewnienie akustyki, nagłośnienie, organizacja sceny, w celu umożliwienia organizacji wydarzeń kulturalnych i innych statutowych obowiązków należących do gminnej instytucji kultury.

Przewidziane w ramach projektu instalacje będą pierwszym wyposażeniem obiektu i umożliwią realizację wydarzeń kulturalnych zaspokajających potrzeby społeczeństwa  gminy Suwałki w zakresie realizacji wydarzeń teatralnych czy koncertowo – widowiskowych w nowym standardzie.

Wartość inwestycji: 2.000.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1.800.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 200.000,00 zł.

Wyniki VIII naboru Rządowego Funduszu Polski Ład w Gminie Suwałki

23 września 2023 r. Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie na dwie inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR. W ramach otrzymanych dotacji zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Zadanie I – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki”

Inwestycja polegać będzie na budowie i rozbudowie drogi gminnej wewnętrznej i drogi gminnej nr 102023B Trzciane-Kropiwne Stare na odcinku ok. 1,9 km, umożliwiającym połączenie z istniejącymi drogami.  Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie miejscowości z drogą powiatową, a następnie z drogą wojewódzką nr 653 Sedranki-Suwałki-Poćkuny.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

Zadanie II – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki”
Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102034B Nowa Wieś – Lipniak na odcinku ok. 1,5 km, umożliwiającym połączenie z innymi drogami.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polskie Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

Dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR

26 września 2023 roku Gminie Suwałki zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania:

1. Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach (beneficjent) na zadanie pn. „Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach”

Realizacja inwestycji ma na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kultury, którym jest zespół pokamedulski w Wigrach, wpisany do woj. rejestru zabytków  pod nr KL.WKZ 534/3/d/79. W ramach zadania zostanie wykonana wymiana dachu, orynnowania i pozostałej blacharki na nowe obróbki budynku Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach.

Wartość inwestycji: 400 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 392 000,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 8 000,00 zł

2. PTTK Oddział w Suwałkach (beneficjenta” na zadanie pn. „Zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia z lat 1928 – 1929”

Przedsięwzięcie dotyczy zabytku – schroniska turystycznego nr 1 PTTK  zlokalizowanego w msc. Stary Folwark nad jeziorem Wigry – miejscu o największym potencjale turystycznym nie tylko gminy Suwałki, ale i Suwalszczyzny.
Aby zapobiec dalszej destrukcji zabytku właściciel  Polskie Towarzystwo Turysytczno – Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zrealizuje 2 działania: 1. roboty mające na celu zabezpieczenie obiektu przed działaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych; 2. wykonanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego rewitalizacji obiektu.  

Wartość inwestycji: 123 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 120 540,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 2 460,00 zł

Realizacja przedsięwzięć nastąpi w formie przekazania dotacji właścicielom zabytków.

Wyniki naboru wniosków z Rządowego Program Odbudowy Zabytków – edycja II

22 września 2023 r. Wojewoda Podlaski opublikował listę inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach poniższych zadań zostaną wybudowane chodniki w miejscowościach gminnych:

1.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie
Wartość inwestycji: 701 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 561 280,00 zł

2.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102031B w Gawrych Rudzie
Wartość inwestycji: 1 251 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 1 001 280,00 zł

3.    Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark
Wartość inwestycji: 421 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 337 280,00 zł

4.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)
Wartość inwestycji: 256 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 205 280,00 zł

5.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne
Wartość inwestycji: 501 600,00  zł
Dofinansowanie z RFRD: 401 280,00 zł

6.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec
Wartość inwestycji: 701 600,00 zł.
Dofinansowanie z RFRD: 561 280,00 zł

Inwestycje zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Suwałki zaprasza na kolejne dwa pikniki ekologiczne, które realizowane są w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuje i popieram!”. W sobotę 9 września zapraszamy do Okuniowca, natomiast w niedzielę 10 września do Potaszni. Szczegóły na plakatach.

Projekt pn. ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!” z obszaru tematycznego: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW udostępnionych WFOŚiGW w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Zapraszamy w najbliższy weekend na pikniki ekologiczne do Okuniowca i Potaszni

Z radością informujemy o sukcesie mieszkańców gminy podczas Dożynek Powiatu Suwalskiego, które odbyły się 3 września w Dowspudzie.

Otóż w konkursie wieńców dożynkowych, w dwóch kategoriach zwyciężyły prace z terenu gminy Suwałki. W kategorii wieniec dożynkowy tradycyjny I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich „Niezłe Ziółka” z Sobolewa. Natomiast w kategorii wieniec dożynkowy współczesny I miejsce zdobyła praca mieszkańców wsi Mała Huta.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pielęgnowanie tradycji polskiej wsi na mistrzowskim poziomie!

Fotorelacja: www.suwalki24.pl

zdjęcia źródło: www.suwalki.24.pl

Najpiękniejsze wieńce dożynkowe z gminy Suwałki

18 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę z Województwem Podlaskim o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki”.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zakłada kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w 40 miejscowościach na terenie gminy poprzez wymianę 1078 sztuk sodowych opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED oraz montaż 3 opraw hybrydowych.

Wartość projektu: 2.726.724,96 zł
Dofinansowanie z EFRR: 2.317.716,20 zł (85%)

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz emisji CO2 do atmosfery. Dodatkowo wymiana oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo użytkowników dróg w gminie.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki

6 czerwca 2023 roku, na podstawie umowy z Wojewodą Podlaskim Gmina Suwałki otrzymała wsparcie finansowe na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Bród Stary – Potasznia. Środki w wysokości 624.000,00 zł pochodzą z rezerwy budżetu państwa i pokryją do 80% wartości inwestycji polegającej na budowie 34 energooszczędnych latarni wzdłuż kilometrowego odcinka drogi.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi, w tym osób z niepełnosprawnościami korzystających z usług Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Starym, a także rowerzystów korzystających z nowo wybudowanej ścieżki.

fot. Podlaski Urząd Wojewódzki

Aktualizacja z dnia 20.07.2023 r. 

W wyniku postępowania przetargowego, w dniu 19.07.2023 roku została zawarta umowa z wykonawcą, na podstawie której przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana do końca listopada 2023 roku. W efekcie gmina Suwałki wybuduje 45 latarni ulicznych, z czego 34 sztuki z dofinansowaniem z budżetu państwa, pozostałe natomiast w 100% ze środków własnych.

Wartość inwestycji: 473.370,37 zł, w tym: budżet Państwa (dotacja celowa Wojewody Podlaskiego): 308.869,30 zł, budżet Gmin Suwałki: 164.474,07 zł.

Zrealizowana inwestycja, grudzień 2023 r.
Zrealizowana inwestycja, grudzień 2023 r.

Budowa oświetlenia w miejscowości Bród Stary, Potasznia, gm. Suwałki

Przewiń do góry
Skip to content