Autor: Ilona Rżany

Końcówka roku to dobry czas do dokonania podsumowań. Szczególnie istotne dla naszych mieszkańców są działania inwestycyjne, które samorząd gminy realizuje. Tym samym z przyjemnością prezentujemy listę przedsięwzięć zrealizowanych przez Gminę Suwałki w 2022 r.

 1. Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B Kuków Folwark – Korkliny
  Odbiór końcowy – lipiec 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości ponad 4 km skrzyżowania doświetlono lampami hybrydowymi.
  Całkowita wartość inwestycji: 3 690 769, 90 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 1.848.291,56 zł.
 2. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie
  Odbiór końcowy – czerwiec 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano chodnik oraz 3 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 143 462, 00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 102 803,32 zł.
 3. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak
  Odbiór końcowy – sierpień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości 130 m, oświetlenie uliczne, obustronne chodniki oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 300 970, 98 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 209 813,92 zł.
 4. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak
  Odbiór końcowy – wrzesień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5m i łącznej długości ok. 300 m, oświetlenie uliczne, chodnik oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 723 114, 33 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 5. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek
  Odbiór końcowy – październik 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o szer. 5 m (odcinek od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania wykonano o nawierzchni asfaltowej, natomiast odcinek przy jeziorze wykonano z kostki betonowej). Łączna długość drogi to ok. 200 m. W ramach zadania wykonano również oświetlenie uliczne, ciąg pieszo – rowerowy, wyniesione skrzyżowanie, oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem. Po drugiej stronie jeziora wykonano zadaszenie z ławkami oraz ustawiono stojaki dla rowerów.
  Całkowita wartość inwestycji: 902 000,00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 6. Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec
  Odbiór końcowy – październik 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 1000m z ciągiem pieszo – rowerowym i oświetleniem ulicznym. W ramach zadania przebudowano 3 skrzyżowania i wykonano wyniesione przejście dla pieszych.
  Całkowita wartość inwestycji: 2 219 080, 59 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 999 050,00 zł.
 7. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo
  Odbiór końcowy – listopad 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni z kostki betonowej szer. 5m i łącznej długości ok. 340m, z oświetleniem, obustronne chodniki oraz 2 wyniesione przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 842 153,97 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 8. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Dubowo Drugie
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 666 926,59 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.
 9. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości 520m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 przejściami bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 639 900 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.
 10. Budowa drogi gminnej nr 102038B Krzywe – Mała Huta
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m
  i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, chodnikiem oraz 2 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 644 340,83 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 700 800,00 zł
 11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji
  Odbiór końcowy – lipiec 2022 r.
  W ramach przedsięwzięcia został wybudowany pomost pływającego nad jez. Okmin” w kształcie litery T z barierkami, drabinkami, itp. oraz ławkę mocowaną do pomostu. Wzdłuż drogi natomiast wykonano infrastrukturę parkingowo – rekreacyjną: parking dla samochodów, drewniany 6-osobowy ławostół, tablicę informacyjną, utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie typu farmerskiego, stojaki na rowery, śmietniki na odpady itd.
  Całkowita wartość inwestycji: 224 967,00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej. Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w wysokości 173 890,40 zł.
 12. Budowa dwóch pomostów pływających miejscowości Gawrych Ruda nad jez. Wigry
  Odbiór końcowy – wrzesień 2022 r.
  W ramach przedsięwzięcia powstały dwa pomosty pływające o długości 28 m każdy i szerokości 2,40 m.
  Całkowita wartość inwestycji – 167 043,35 zł
 13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Krzywe
  Odbiór końcowy – maj 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano: sieć wodociągową o długości 655,5 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 762,5m oraz przepompownię ścieków.
  Całkowita wartość inwestycji: 436 002,65 zł brutto.
 14. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Płociczno – Tartak
  Odbiór końcowy – listopad 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano: sieć wodociągową o długości 326,16 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 573,3m, sieciową przepompownię ścieków oraz przydomową przepompownie ścieków z rurociągiem tłocznym.
  Całkowita wartość inwestycji: 601 035,87 zł brutto.
 15. Z dotacji Województwa Podlaskiego Gmina Suwałki kupiła autobus do przewozu dzieci z gminy. Nowy, komfortowy autobus szkolny, służy do transportu uczniów, głównie Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. Wsparcie pokryło 100% kosztów zakupu tj. 689 753,25 złotych.

Szereg działań rozpoczętych w tym roku znajdzie swój finał w 2023 r., do wielu też inwestycji trwają prace przygotowawcze m.in. powstają dokumentacje projektowe. O tych planach i wyzwaniach jakie są przed samorządem w nadchodzącym roku poinformujemy Państwa niebawem.

Liczymy, że to wypracowaliśmy w roku bieżącym będzie służyło Państwu niezawodnie i przyczyni się do poprawy komfortu życia codziennego w naszej gminie.

Inwestycje Gminy Suwałki roku 2022

Wójt Gminy Suwałki ogłasza drugi przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie określenia sposobu prowadzenia postępowania w celu sprzedaży drzew „na pniu” oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

 1. Dane Sprzedającego:
  Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
  NIP: 844–214–60-35, REGON: 790670970
  tel.: 87 565 93 00, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

 2. Opis przedmiotu oferty:
  2.1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki
  – Lipa drobnolistna 20,45 m3
  – Brzoza brodawkowata 0,15 m3
  – Klon zwyczajny 1,78 m3

Razem masa drewna pozyskanego z wycinki drzewa – 22,38 m3

2.2. Miejsce składowania przedmiotu przetargu:

 1. działka nr 60/1 obręb Dubowo Drugie, gmina Suwałki,
 2. działka nr 78 obręb Okuniowiec, gmina Suwałki.
  2.3. Minimalna cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi – 1 561,50 zł brutto.

 3. Dokumenty wymagane przy składaniu ofert:
  Kupujący przystępując do niniejszego przetargu wypełnia i składa formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  4.1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  4.2. Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.
  4.3. Oferta winna być złożona w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16–400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki – nie otwierać przed dniem 09 stycznia 2023 r.”.
  4.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.
  4.5. W postępowaniu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu przetargu.

 5. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:
  5.1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, bądź drogą pocztową na adres Sprzedającego w terminie do dnia 05 stycznia 2023 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu dokumentów do urzędu.
  5.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 stycznia2023 r.
  5.3. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 6. Kryteria oceny ofert:
  6.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.
  6.2. Sprzedający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.

 7. Informacje dodatkowe:
  7.1. Kupującemu, który złoży najkorzystniejsza ofertę i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z oferty w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.
  7.2. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.
  7.3. Kupujący po zapłaceniu faktury jest zobowiązany do odbioru drewna z miejsca jego składowania w ciągu 7 dni.
  7.4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni przez Kupującego, Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania kolejnego przetargu.
  7.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  7.6. Sprzedający nie odpowiada za faktyczny stan ilościowy drewna będącego przedmiotem niniejszego przetargu.
 8. Załącznik do ogłoszenia:
 • załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 1 formularz ofertowy Pobierz

Sprzedaż drewna w Dubowie Drugim i Okuniowcu pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suwałki ogłasza drugi przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki, zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia postępowania w celu sprzedaży drzew „na pniu” oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

 1. Dane Sprzedającego:
  Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
  NIP: 844–214–60-35, REGON: 790670970
  tel.: 87 565 93 00, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl
 2. Opis przedmiotu oferty:
  2.1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki, gatunku sosna zwyczajna w ilości 4,75 m3.
  2.2. Miejsce składowania przedmiotu przetargu: działka nr 364/157 obręb Płociczno – Tartak, gmina Suwałki.
  2.3. Minimalna cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi – 379,80 zł brutto.

 3. Dokumenty wymagane przy składaniu ofert:
  Kupujący przystępując do niniejszego przetargu wypełnia i składa formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  4.1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  4.2. Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.
  4.3. Oferta winna być złożona w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16–400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki – nie otwierać przed dniem 09 stycznia 2023 r.”.
  4.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.
  4.5. W postępowaniu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu przetargu.

 5. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:
  5.1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, bądź drogą pocztową na adres Sprzedającego w terminie do dnia 05 stycznia 2023 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu dokumentów do urzędu.
  5.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 stycznia 2023 r.

 6. Kryteria oceny ofert:
  6.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.
  6.2. Sprzedający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.

 7. Informacje dodatkowe:
  7.1. Kupującemu, który złoży najkorzystniejsza ofertę i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z oferty w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.
  7.2. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.
  7.3. Kupujący po zapłaceniu faktury jest zobowiązany do odbioru drewna z miejsca jego składowania w ciągu 7 dni.
  7.4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni przez Kupującego, Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania kolejnego przetargu.
  7.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  7.6. Sprzedający nie odpowiada za faktyczny stan ilościowy drewna będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

 8. Załącznik do ogłoszenia:
 • załącznik nr 1 – formularz ofertowy

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY SUWAŁKI
/-/ Krzysztof Andrzej Gwaj

Sprzedaż drewna w Płocicznie – Tartak pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki

„Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”

1. W dniu 19 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę o dofinansowanie operacji: ,, Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”

Operacja będzie realizowana w zakresie działania ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

Cel operacji: utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Suwałki poprzez budowę trzech integracyjnych placów zabaw w msc. Krzywe, Potasznia i Sobolewo wraz z utworzeniem miejsca pracy dla opiekuna obiektów.

Całkowita wartość operacji: 165 778,94 zł

Wartość dofinansowania: 111 071,00 zł, w tym 94 410,35 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Planowany rezultat:

W ramach realizacji operacji zostaną zagospodarowane na cele edukacyjno-rekreacyjne trzy przestrzenie publiczne poprzez utworzenie integracyjnych placów zabaw w miejscowościach: Krzywe, Potasznia i Sobolewo, składających się z:

 • czterech urządzeń zabawowych tj. zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych, piaskownica integracyjna, dostosowana do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, bujak sprężynowy typu konik;
 • tablicy informacyjnej zawierającej materiał merytoryczno-fotograficzny dot. cennych walorów przyrodniczych występujących na terenie gminy Suwałki, ze szczególnym uwzględnieniem bogatych zasobów rybołówstwa na terenie samorządu i Wigierskiego Parku Narodowego;
 • tablicy informacyjnej zawierającej opracowanie merytoryczno-fotograficzne dot. dziedzictwa kulturowo-historycznego samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem wsi, w której tablica zostanie zamontowana.

W ramach zawartego porozumienia o współpracy, Ośrodek Kultury Gminy Suwałki zapewni animatora zabaw, który będzie organizował zabawy dla najmłodszych na terenie nowoutworzonej infrastruktury.

Za utrzymanie porządku i czystości na terenie utworzonych placów zabaw oraz zapewnienie pomocy asystenckiej dzieciom niepełnosprawnym, korzystającym z integracyjnych placów zabaw odpowiedzialny będzie opiekun obiektów.

Informacja o godzinach pracy animatora zabaw i opiekuna obiektów dostępna będzie na terenie każdego z trzech placów zabaw oraz stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl.

Planowany okres realizacji operacji: do końca czerwca 2020 r.

2. Otwarcie integracyjnych placów zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie!

Wójt Gminy Suwałki serdecznie zaprasza najmłodszych mieszkańców gminy Suwałki do korzystania z nowo utworzonych placów zabaw wybudowanych w ramach projektu realizowanego przez samorząd pn. ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaww miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”.

Place zabaw zlokalizowane są w nw. miejscowościach:

 • Krzywe – obok Ośrodka Kultury Gminy Suwałki,
 • Potasznia – obok świetlicy wiejskiej i remizy OSP,
 • Sobolewo – obok boiska sportowego.

Każdy z placów zabaw wyposażony jest w cztery urządzenia zabawowe: zestaw ze zjeżdżalnią, huśtawka podwójna, w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych, piaskownica integracyjna, dostosowana do potrzeb dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz bujak sprężynowy typu konik.

Jednocześnie z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 apelujemy  do rodziców/ opiekunów o odpowiedzialne  korzystanie z placów zabaw oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny. Zalecamy dezynfekcję rąk dzieci i dorosłych przy wejściu i wyjściu z placu. Prosimy o utrzymanie około 2-metrowego dystansu miedzy korzystającymi z placu zabaw, a jeśli nie ma takiej możliwości, to o zasłanianiu nosa i ust zarówno przez dorosłych jak i dzieci powyżej 4. roku życia.

Od 15 czerwca 2020 r. Gmina Suwałki raz w tygodniu będzie dokonywać dezynfekcji urządzeń zabawowych.

 

plac zabaw w Potaszni
plac zabaw w Krzywem
plac zabaw w Sobolewie

3. Animator na placach zabaw

Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz serdecznie zaprasza najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki do zabawy z animatorem Ośrodka Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 10.00-11.00
Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 12.00-13.00
Plac zabaw w Sobolewie: wtorek w godz. 15.00-16.00

Powyższy harmonogram obowiązuje od 16.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 511 073 404. Pomoc asystencka udzielana będzie do 31.08.2020 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

4. W okresie maj – wrzesień 2021 r. Gmina Suwałki zaprasza najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki do zabawy z animatorem Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie, utworzonych w ramach projektu:  ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 11.00-12.00
 2. Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 18.00-19.00
 3. Plac zabaw w Sobolewie: środa w godz. 11.00-12.00

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. Pomoc asystencka świadczona będzie w okresie: 15.06.2022 r.- 15.09.2022 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

5. Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. Pomoc asystencka świadczona będzie w okresie: 15.06.2022 r.- 15.09.2022 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

6. Gmina Suwałki informuje o zmianie godzin pracy animatora Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie, utworzonych w ramach projektu: ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Zmiany zaczną obowiązywać od 19 lipca 2021 r.

Poniżej publikujemy nowy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 14.30-15.30
 2. Plac zabaw w Krzywem: czwartek w godz. 14.30-15.30
 3. Plac zabaw w Sobolewie: piątek w godz. 14.30-15.30

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki przypomina o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem  z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. 

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

7. Gmina Suwałki zaprasza już od maja 2022 r. najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki do zabawy z animatorem Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie, utworzonych w ramach projektu:  ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. Zajęcia prowadzone będą do końca września 2022 r.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 10.00-11.00
 2. Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 12.00-13.00
 3. Plac zabaw w Sobolewie: środa w godz. 15.00-16.00

8. Gmina Suwałki przypomina, że na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Sobolewie i Potaszni utworzonych w ramach projektu:  ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 w okresie maj-wrzesień 2022 r. prowadzone są zabawy dla najmłodszych mieszkańców i turystów Gminy Suwałki z animatorem Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki.

Poniżej publikujemy harmonogram pracy animatora:

 1. Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 10.00-11.00
 2. Plac zabaw w Krzywem: wtorek w godz. 12.00-13.00
 3. Plac zabaw w Sobolewie: środa w godz. 15.00-16.00

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501. Pomoc asystencka świadczona będzie w okresie od 01 czerwca 2022 r.– 31 sierpnia 2022 r.

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki

Zestawienie inwestycji drogowych zrealizowanych przez Gminę Suwałki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (więcej o funduszu) w 2022 i 2023 roku.

 1. Budowa drogi gminnej nr 102038B Krzywe – Mała Huta, gm. Suwałki
  Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 58G/RFRD/2022 z dnia 20.07.2022 r.

  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, chodnikiem oraz 2 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 644 340,83 zł brutto. Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 700 800,00 zł

  Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy – 31.05.2022 r. Odbiór końcowy – 13.12.2022 r.

 2. „Budowa drogi nr 102001B w msc. Biała Woda, gm. Suwałki – Etap II
  Umowa z Wojewodą podlaskim nr 128G/RFRD/2022 z dnia 29.11.2022 r.

  Wartość robót budowlanych: 2 282 850,78 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 1 128 079,20 zł
  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o szer. 6 m i łącznej długości ok. 862,5 m, z oświetleniem ulicznym oraz ciągiem pieszo-rowerowym o szer. 2,5 m.

  Wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy – 03.11.2022 r.
  Termin wykonania 10 miesięcy tj. do 03.09.2023 r.

 3. „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Płociczno-Osiedle, gm. Suwałki”
  Umowa z Wojewodą Podlaskim nr 82G/RFRD/2022 z dnia 18.11.2022 r.

  Wartość robót budowlanych: 1 077 271,77 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 394 000,00 zł

  Zakres inwestycji: budowa drogi o nawierzchni bitumicznej składająca się z dwóch odcinków (odcinek stanowiący kontynuację istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca działki drogowej ok. 290 m oraz odcinek dojazdu do skrzyżowania drogi powiatowej ok. 93 m) o szer. 5 m, jednostronny chodnik o szer. 2,5 m oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.

  Wykonawca robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z/s w Suwałkach
  Podpisanie umowy –26.09.2022 r.
  Termin wykonania – 26.07.2023 r.

Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych – EDYCJA 2022

Instalacja „RzeczyViste” zagości w Suwałkach
Niedziela, 25 września 2022 r., godz. 10.00 – 16.00, Plac im. Marii Konopnickiej

Przedmioty codziennego użytku, rodzinne fotografie, czy zabawki – między innymi takie rzeczy będzie można zobaczyć w niedzielę 25 września na Placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach w ramach instalacji „RzeczyViste”, przygotowanej przez Muzeum Pamięci Sybiru.

„RzeczyViste” to instalacja, która ma na celu zwrócenie uwagi na losy obywateli Polski deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941. Przez swoją niezwykłą formę ma odbiorców zaintrygować i zaskoczyć. Jest metaforą otwartej walizki. Przedstawione w niej przedmioty zostały tak dobrane, by odpowiadały tym, które towarzyszyły osobom deportowanym na Sybir. Przed każdym z przedmiotów znajduje się czarna lub biała płytka z krótkim opisem losów jego właściciela. Zawarto na niej podstawowe informacje o deportowanym: imię, wiek oraz miejsce zsyłki.

Autorką instalacji jest Karolina Mosiej–Zambrano. Opracowanie merytoryczne przygotował Paweł Kalisz.

Instalację można było do tej pory oglądać m.in. w Poznaniu, Lublinie, Białowieży, Supraślu czy Białymstoku.

Instalacja „RzeczyViste”

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I

 

Budowa Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle”

Zakres inwestycji:
Realizacja inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Budowa podpiwniczonego, dwu kondycyjnego budynku na potrzeby biblioteczne i działalność kulturalną, w tym: biblioteka wraz z czytelnią, sala widowiskowa z zapleczem, sale warsztatowe i edukacyjne, zaplecze administracyjne, toalety, zaplecze kuchenne, pomieszczenia gospodarcze i inne na potrzeby funkcjonowania ośrodka, wyposażenie obiektu. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu, w tym drogi wewnętrzne i parkingi, ogrodzenie, nasadzenia.
Inspektor nadzoru nad inwestycją, dokumentacja  techniczna.
Wartość inwestycji: 9 948 000,00 zł, z tego finansowanie:
Budżet Państwa: 8 100 000,00 zł
Gmina Suwałki: 1 848 000,00 zł
Wykonawca inwestycji: „REM-BUD” Sp. z o.o. , ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki
Podpisanie umowy z wykonawcą: 12.08.2022 r.
Termin zakończenia inwestycji: 12.10.2024 r.

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II

„Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą w msc. Gawrych Ruda”

Zakres inwestycji:
Realizacja inwestycji planowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie budowy drogi gminnej nr 102031B do drogi powiatowej Nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno-Gawrych Ruda – Słupie o długości ok. 2,5 km.

Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano:

 • poprawę parametrów technicznych i użytkowych istniejącej drogi gminnej oraz powiązanie przedsięwzięcia z sąsiadującymi drogami gminnymi w jeden ciąg komunikacyjny;
 • korektę geometryczną przebiegu istniejącej drogi poprzez nadanie jej właściwego profilu,
 • wykonanie nawierzchni utwardzonej,
 • wykonanie poboczy,
 •  budowę chodników/ciągów pieszo-rowerowych ,
 • przebudowę istniejących/budowa nowych zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą,
 • wykonanie niezbędnego oznakowania
 • oświetlenie drogi w miejscach gdzie jest to niezbędne dla bezpieczeństwa użytkowników.

Ogłoszenie postępowania przetargowego: 06.02.2023 r.

Wartość inwestycji: 4 736 500,00 zł, z tego finansowanie:

 • Budżet Państwa – 4 699 645,00 zł
 • Gmina Suwałki: 236  855,00 zł

„Modernizacja wraz z nadbudową, termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak”

Inwestycja przewidziana do realizacji w systemie „zaprojektuj i buduj” i dotyczy  budynku głównego oraz pomocniczego Szkoły Podstawowej w Płocicznie – Tartak.

Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.

Zakres zadania obejmuje:

 – wykonanie nadbudowy poddasza wraz robotami wykończeniowymi i wyposażeniem

technicznym ( wszystkie instalacje związane z funkcjonowaniem obiektu) w budynku głównym SP;

– wymiana dachu, więźby dachowej wraz z jego ociepleniem w budynku głównym szkoły;

– docieplenie ścian zewnętrznych istniejących w obu budynkach;

– wymiana stolarki okiennej wraz z wymiana parapetów i drzwiowej zewnętrznej w obu

budynkach;

– wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji grzewczych w obu budynkach

oraz montaż instalacji c.o. w części nadbudowywanego poddasza ;

– budowę źródła ciepła w oparciu o pompę ciepła wraz z instalacją dolnego źródła ciepła pod

potrzeby obu budynków szkoły;

– wymiana instalacji c.w.u. w obu budynkach szkoły

wraz z instalacją zimnej wody oraz z montażem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w

części poddasza rozbudowywanego;

– wymiana instalacji hydrantowej przeciwpożarowej;

– wymiana oświetlenia w obu budynkach szkoły;

– wymiana instalacji elektrycznej w części istniejącej budynku głównym szkoły i montaż nowej

instalacji w części nadbudowywanej;

– wymiana instalacji teletechnicznych, tj. instalacji przeciwpożarowej, logicznej, telewizji CCTV i instalacji alarmowej;

– montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu wraz z instalacją odgromową na dachu budynku nr 2  w którym znajduje się sala edukacyjna i biblioteka;

– instalacja i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania zużyciem energii;

– zagospodarowanie terenu w zakresie oświetlenia zewnętrznego, utwardzenia terenu,

wykonania parkingów i drogi pożarowej dostosowanie do wymagań preciwpożarowych;

Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania inwestycji.

Wartość inwestycji: 5 883 000,00 zł, z tego finansowanie:

 • Budżet Państwa – 5.000.000,00 zł
 • Gmina Suwałki –  883.000,00 zł

 

Ogłoszenie postępowania przetargowego: 21.12.2022 r.
Wykonawca inwestycji: procedura w trakcie rozstrzygnięcia

Termin zakończenia inwestycji: 10.09.2024 r.

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III

 

„Przebudowa drogi gminnej w msc. Krzywe wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i infrastrukturą towarzyszącą”

Inwestycja przewidziana do realizacji  w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie polegała na budowie drogi gminnej nr 102007B przez wieś Krzywe oraz drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 102007B stanowiącej połączenie z drogą gminną, o łącznej długość ok. 2 km.
Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich wymagań, opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji oraz kompleksowe wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu wymaganych pozwoleń.
W ramach inwestycji przewidziano poprawę parametrów technicznych i użytkowych, w tym:

 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz korektę geometryczną przebiegu istniejących dróg poprzez nadanie im właściwego profilu,
 •  wykonanie nawierzchni utwardzonej,
 • wykonanie poboczy,
 • budowę chodników lub /i ciągów pieszo-rowerowych,
 • przebudowę istniejących/budowę nowych zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę lub zabezpieczenie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z rozbudowywaną drogą
 • wykonanie niezbędnego oznakowania;
 •  wykonanie oświetlenia drogowego w miejscach, gdzie jest to niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wartość inwestycji: 2 041 000,00 zł, z tego finansowanie:
Budżet Państwa – 2 000 000,00 zł
Gmina Suwałki – 41 000,00 zł

 

 

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VI PGR

 

23 września 2023 r. Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie na dwie inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR. W ramach otrzymanych dotacji zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Zadanie I – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki”

Inwestycja polegać będzie na budowie i rozbudowie drogi gminnej wewnętrznej i drogi gminnej nr 102023B Trzciane-Kropiwne Stare na odcinku ok. 1,9 km, umożliwiającym połączenie z istniejącymi drogami.  Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie miejscowości z drogą powiatową, a następnie z drogą wojewódzką nr 653 Sedranki-Suwałki-Poćkuny.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

Zadanie II – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki”

Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102034B Nowa Wieś – Lipniak na odcinku ok. 1,5 km, umożliwiającym połączenie z innymi drogami.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polskie Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

 

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja VIII

7 października 2023 r. Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie na trzy inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja ósma. W ramach otrzymanych dotacji zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

I. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki

Realizacja inwestycji planowana jest  miejscowościach Krzywe i Osinki
Realizacja inwestycji planowana do realizacji w miejscowości. Krzywe przewidziana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie polegała na budowie drogi na odcinku o długości ok. 0,5 km (obecnie gruntowej z licznymi wybojami) o szerokości do 5 m wraz z niezbędnymi elementami.
Natomiast w msc. Osinki planowana do realizacji inwestycja będzie obejmowała  przebudowę drogi dojazdowej  obecnie gruntowo -żwirowej  na odcinku o długości 1,9 km.

Wartość inwestycji: 4.400.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polskie Ład: 4.180.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 220.000,00 zł

II. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w miejscowościach turystycznych gminy Suwałki

Realizacja inwestycji planowana jest w dwóch miejscowościach gminy Suwałki – Starym Folwarku i Czarnakowiźnie.

Realizacja inwestycji w msc. Czarnakowizna zaplanowano wśród gęstej zabudowy jednorodzinnej.  Rozbudowywana droga składa się z  trzech odcinków o łącznej długości ok. 580,0 m, z których jeden o dł. 308,0m stanowi ciąg główny, a kolejne dwa o długości ok. 135,0 m każde stanowią połączenie do ciągu głównego, tworząc jednolitą sieć komunikacji osiedla mieszkaniowego.
Realizacja inwestycji planowana w msc. Stary Folwark polegać będzie na rozbudowie drogi o długosci ok. 400,0 m o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem i  infrastrukturą towarzyszącą. Parametry techniczne dostosowane będą do istniejącego natężenia ruchu i obciążenia na danym odcinku. Realizacja inwestycji odbywać się będzie w formule „zaprojektuj i buduj”.

Wartość inwestycji 2.000.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1.900.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 100.000,00 zł

III. Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki

Przedsięwzięcie zakłada instalację pierwszego wyposażenia nowo budowanej siedziby Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno – Osiedle ze szczególnym uwzględnieniem sali widowiskowej.
Obiekt budowany jest  w ramach Rządowego Funduszu  Polski ład – edycja I i jego planowe powstanie, zgodnie z umową z wykonawcą jest przewidziane na XII.2024 r.

Nowo powstający obiekt kubaturowy, szczególnie sala widowiskowa na ponad 100-osobową widownię będzie wymagał budowy niezbędnego wyposażenia technicznego jak np. oświetlenie, zapewnienie akustyki, nagłośnienie, organizacja sceny, w celu umożliwienia organizacji wydarzeń kulturalnych i innych statutowych obowiązków należących do gminnej instytucji kultury.

Przewidziane w ramach projektu instalacje będą pierwszym wyposażeniem obiektu i umożliwią realizację wydarzeń kulturalnych zaspokajających potrzeby społeczeństwa  gminy Suwałki w zakresie realizacji wydarzeń teatralnych czy koncertowo – widowiskowych w nowym standardzie.

Wartość inwestycji: 2.000.000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1.800.000,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 200.000,00 zł

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja I

 

Przedsięwzięcia dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowane przez Gminę Suwałki w formie przekazania dotacji:

 1. Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach (beneficjent) na zadanie pn. „Roboty budowlane eremu tarasu dolnego (nr 1) wraz z murem oporowym od strony południowej Zespołu pokamedulskiego w Wigrach” – wartość dotacji z Budżetu Państwa 3.500.00, 00 zł.

 2. Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach (beneficjent) na zadanie pn. „Renowacja zabytkowego drewnianego zespołu kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach, gmina Suwałki” – wartość dotacji z Budżetu Państwa  1.100.000, zł.

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja II

26 września 2023 roku Gminie Suwałki zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania ( realizacja w formie przekazania dotacji właścicielom zabytków):

1. Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach (beneficjent) na zadanie pn. „Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach”

Realizacja inwestycji ma na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kultury, którym jest zespół pokamedulski w Wigrach, wpisany do woj. rejestru zabytków  pod nr KL.WKZ 534/3/d/79. W ramach zadania zostanie wykonana wymiana dachu, orynnowania i pozostałej blacharki na nowe obróbki budynku Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach.

Wartość inwestycji: 400 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 392 000,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 8 000,00 zł


2. PTTK Oddział w Suwałkach (beneficjenta” na zadanie pn. „Zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia z lat 1928 – 1929”

Przedsięwzięcie dotyczy zabytku – schroniska turystycznego nr 1 PTTK  zlokalizowanego w msc. Stary Folwark nad jeziorem Wigry – miejscu o największym potencjale turystycznym nie tylko gminy Suwałki, ale i Suwalszczyzny.
Aby zapobiec dalszej destrukcji zabytku właściciel  Polskie Towarzystwo Turysytczno – Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zrealizuje 2 działania: 1. roboty mające na celu zabezpieczenie obiektu przed działaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych; 2. wykonanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego rewitalizacji obiektu.  

Wartość inwestycji: 123 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 120 540,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 2 460,00 zł

 

Inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Pieniądze dedykowane na tzw. związek ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla Miasta i Gminy Suwałki znajdą się w puli środków finansowych z nowej perspektywy Unii Europejskiej. 2 sierpnia br. zostało podpisane porozumienie międzygminne dotyczące utworzenia pomiędzy Miastem i Gminą Suwałki Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

„Stworzymy nową wspólną wizję rozwoju Miasta i Gminy Suwałki. ZIT-y w Polsce realizowane są od lat. Nam się to udaje po raz pierwszy. To był nasz cel, który w końcu udaje się osiągnąć dzięki temu, że władze województwa dały nam zielone światło na takie działanie” – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – „Znajdziemy pomysł na wspólne projekty i rozwój. Związki pomiędzy Miastem i Gminą są bardzo silne” – dodał Czesław Renkiewicz.

„Jako Gmina współpracujemy ściśle z Miastem. To w mieście pracują nasi mieszkańcy, a także uczą się dzieci. Na terenie gminnych terenów odpoczywają mieszkańcy Miasta. Cieszę się, że dzięki ZIT otrzymamy pieniądze, które będą dedykowane tylko dla nas i to my zdecydujemy na co je przeznaczyć” – podkreślił Zbigniew Mackiewicz, Wójt Gminy Suwałki.

Strategia rozwoju lokalnego, którą w porozumieniu stworzą Gmina i Miasto zostanie opracowana przez ekspertów. Wcześniej zorganizowane będą szerokie konsultacje społeczne i badanie opinii mieszkańców. Ale już teraz obie Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzą co chcą zrealizować dzięki pieniądzom z ZIT. Obu samorządom zależy aby to były farmy fotowoltaiczne, granty na instalacje solarne dla mieszkańców, autobusy zeroemisyjne, ścieżki rowerowe łączące gminę i miasto, infrastruktura drogowa i oświatowa. Na terenie gminy chcielibyśmy aby powstały stacje systemu SUWER na terenie gminy, uliczne oświetlenie LED oraz infrastruktura wodno – kanalizacyjna.

Oprócz środków dedykowanych na ZIT, oba samorządy będą mogły brać udział w otwartych konkursach i pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.

W spotkaniu oprócz Prezydenta Suwałk i Wójta Gminy Suwałki udział wzięli: Zdzisław Przełomiec – Przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy Suwałki, Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta Suwałki.

źródło: UM Suwałki

Miasto i Gmina Suwałki zacieśniają współpracę

1 czerwca 2022 roku Gmina Suwałki z szesnastoma podlaskimi samorządami założyła Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Podpisany w Łapach akt notarialny powołał do życia pierwszą w Podlaskiem spółkę realizującą budownictwo społeczne czyli budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Wspólnikami – założycielami Spółki SIM KZN Podlaskie obok Gminy Suwałki zostały następujące samorządy: Miasto Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Ciechanowiec, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Goniądz, Łapy, Michałowo, Mońki, Miasto Sejny, Sokoły, Suchowola, Gmina Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Zambrów oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dzięki tej inicjatywie samorząd otrzyma dofinansowanie na budowę bloku mieszkalnego w Zielonym Kamedulskim. W planach jest budynek liczący 16 mieszkań. Lokale powstaną z myślą o osobach, które nie mają zdolności kredytowej lub środków na wkład własny na zakup nieruchomości, ale stać je na opłatę czynszu, która w perspektywie pozwoli na wykup nieruchomości.

Udział w SIM zapewni dofinansowanie z Rządowego Funduszowi Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej o Krajowym Zasobie Nieruchomości pod linkiem.

Założyciele Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w gminie

Przewiń do góry
Skip to content