Obwieszczenie In.6220_26_2021_SR z dnia 17 listopada 2021 roku

Suwałki, dnia 17 listopada 2021 roku

In.6220.26.2021.SR                                    

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wychodne o mocy do 1 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej” realizowanej na działkach ew. 11/1 obręb Wychodne.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie w tym między innymi opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 141A, tel. (87) 5659352 w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Święto Niepodległości

Wójt Gminy Suwałki zaprasza do upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości. Zachęcamy mieszkańców do wspomnienia wydarzeń z 11 listopada 1918 roku poprzez chwilę zadumy i oddanie hołdu tym, którzy walczyli o naszą niepodległość. Jak co roku zachęcamy również do wywieszenia flag na elewacjach budynków i balkonach.

Obwieszczenie In.6220.23.2021.SR z dnia: 27 października 2021 roku

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Gminy Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102013B oraz przebudowie drogi wewnętrznej do drogi gminnej nr 101955B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo, gm. Suwałki”.

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego.

Informujemy, że – zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii – wymóg posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego zostaje przedłużony w zakresie tego odstępstwa w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

Po tej dacie spełnienie tego obowiązku będzie obligatoryjne.

W załączeniu ogólne informacje dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego.

Oferta pracy na stanowisko urzędnicze w referacie ds. Inwestycyjnych z dnia 2021-11-05

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Suwałki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie ds. inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 16-400 Suwałki

O grobach żołnierzy poległych na Suwalszczyźnie pamiętały władze Gminy Suwałki.

Delegacja Gminy Suwałki na czele z zastępcą wójta – Krzysztofem Andrzejem Gwajem odwiedziła 29 października 2021 r. mogiły i pomniki poległych za Ojczyznę.

Samorządowcy zapalili znicze i złożyli kwiaty na mogile w pod suwalskiej miejscowości Krzywe, gdzie spoczywają członkowie oporu zamordowani w odwecie za zamach na Fritza Beninga, a także byli przy pomniku w Tartaku, upamiętniającym Mariana Daniłowicza i członków ruchu oporu z Gminy Suwałki, którzy zostali rozstrzelani 8 kwietnia 1944 roku.

Delegacja zapaliła też znicze na cmentarzu żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w czasie I Wojny Światowej w Płocicznie – Osiedle i na mogile w Leszczewku, gdzie spoczywa kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich i rosyjskich oraz dwóch ułanów poległych podczas polsko-litewskich walk o Suwalszczyznę we wrześniu 1920 roku.

Ponadto Gmina Suwałki każdego roku porządkuje powyższe miejsca pamięci. Warto podkreślić, że  zostały odnowione litery na tablicy nagrobkowej znajdującej się na cmentarzu w Leszczewku.

Przewiń do góry
Skip to content