Miesiąc: styczeń 2022

 Suwałki, dnia 26 stycznia 2022 roku

In.6220.31.2021.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Gminy Suwałki została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Turówka Stara, gmina Suwałki na działkach o numerach ewidencyjnych 31/1, 31/2, 32, 33, 36, 39”.

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysom wsi na trasie inwestycji z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie udostępniam treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki na okres 14 dni.

Wskazuję dzień udostępnienia treści decyzji, tj. 01 lutego 2022 r.

 (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie In.6220.31.2021.SR z dnia 26 stycznia 2022 roku

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych  i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2022/2023.

Podstawa prawna:

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);
  3. Uchwały Nr XIV/147/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 6207);
  4. Zarządzenia Nr 361/22 Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2020/2021 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Szanowni Państwo!

 Przyjmowanie dzieci do  oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych  szkołach podstawowych  oraz punktów przedszkolnych odbywa się  zgodnie  z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2016-2019 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki.

Kandydaci  zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli  oddział przedszkolny   zorganizowany w publicznej   szkole podstawowej, czy też punkt przedszkolny dysponuje  wolnymi miejscami.  

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej szkole.

   Od dnia 1 września 2022 r.  wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Suwałki będzie  realizowane w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach.

                                                                       Oferta

Lp.              NazwaSiedzibaIlość oddziałów/ czas pracy
        1.      1. Oddział przedszkolny  w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.
2. Punkt Przedszkolny w Płocicznie-Tartak. 
Płociczno-Tartak 16 16-402 Suwałki          1oddział pięciogodzinny     oddział dziesięciogodzinny
      2.1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej                    w Starym Folwarku.     2.Punkt Przedszkolny w Starym Folwarku Stary Folwark 49 16-402 Suwałki Stary Folwark 42 16-402 Suwałki  1 oddział pięciogodzinny       oddział dziesięciogodzinny
      3.1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie.
2. Punkt Przedszkolny w Przebrodzie.   3. Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej
Przebród  15 16-402 Suwałki Turówka Nowa 1 B 16-402 Suwałki1 oddział pięciogodzinny     oddział dziesięciogodzinny   oddział dziesięciogodzinny
4.Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.Nowa Wieś 40A 16-402 Suwałki  1 oddział pięciogodzinny  
5.Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Poddubówku.Poddubówek 17 16-402 Suwałki1 oddział pięciogodzinny  

Ważne!  Rodzice dzieci przyjętych  i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach nie muszą brać udziału  w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego  szkole podstawowej, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej , w której zorganizowano dany oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny. 

Na wolne miejsca  zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Definicje/ słowniczek

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania  rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy ( art. 26§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. )

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki
na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);
  3. Uchwały Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca  2017 r. w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w  postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki.
  4. Zarządzenia Nr 362/22 Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2022/2023 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Sieć publicznych  szkół podstawowych funkcjonujących  terenie Gminy Suwałki.

Lp.NazwaSiedziba
1.Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak.
Płociczno-Tartak 16 16-402 Suwałki
2.Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Starym Folwarku.
Stary Folwark 49 16-402 Suwałki
3.Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich    w Przebrodzie.Przebród 15 16-402 Suwałki
4.Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Nowej Wsi
Nowa Wieś 40A 16-402 Suwałki
5.Szkoła Podstawowa w Poddubówku prowadzona przez Fundację Wsparcia  i Rozwoju Małych Szkół                        „ Edukacja Razem”Poddubówek 17 16-402 Suwałki

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu W oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),  Gmina Suwałki występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu przygotowywanego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nabór nr II/EFRROW/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowania dzieci podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.   

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu).

Zadaniem konkursowym jest ułożenie rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Po raz pierwszy Konkurs ten będzie przebiegał dwuetapowo: na poziomie wojewódzkim i centralnym.

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną na adres: Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku, ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok (decyduje data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres: (bialystok@krus.gov.pl). Etap wojewódzki kończy się 22.04.2022 r.

Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz profilu Kasy na Facebooku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń na etapie wojewódzkim autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł, a kolejne 10 osób wyróżnienia. Natomiast, Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1.000 zł.
O terminie, miejscu i sposobie przekazania nagród laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl  oraz w salach obsługi interesantów Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku oraz w podległych mu Placówkach Terenowych.

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Złożenie deklaracji dotyczy źródeł ciepła o mocy nie przekraczającej 1 megawata i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw. Obowiązek dotyczy źródeł ciepła nie przekraczających 1 megawata. Jeśli budynek jest ogrzewany OZE np. pompą ciepła, to również należy to zgłosić. Zgłoszenia należy dokonać także w przypadku gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

Każdy właściciel lub zarządca już użytkowanego i ogrzewanego budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej do 30 czerwca 2022 roku. Dla nowo powstałych obiektów deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracje można składać w następujący sposób:

– w formie elektronicznej, czyli przez internet (profil zaufany, platforma epuap) na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.


– w formie papierowej- wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Suwałki. Deklarację można pobrać i wydrukować ze strony: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych tutaj.

Składania deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

Wójt Gminy Suwałki informuje o kontynuacji w latach 2022-2025 ,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021”.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców gminy Suwałki do telefonicznych  zapisów na szczepienie w 2022 r. przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. W roku bieżącym przewidziana liczba objętych szczepieniem – 90 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy pod numerem:

Urząd Gminy Suwałki, Referat ds. Polityki Społeczno – Gospodarczej 

tel. 87 565 93 42, (pn.-pt., w godz. 8:00 -14.30).

Wójt Gminy

/-/Zbigniew Mackiewicz

Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Suwałki, dnia 18 stycznia 2022 roku

PP.6733.2.2022.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 10 stycznia 2022  roku, uzupełniony w dniu 14 stycznia 2022 roku, Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Ogrodowa 57, 16-400 Suwałki reprezentowanego przez pełnomocnika Macieja Domysławskiego, ul. Bohaterów 35, 16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki
w km 4+730 – 6+820; 7+470 – 10+585 na działce nr 300 w obrębie Okuniowiec, działce nr 198/407 w obrębie Osinki, działce nr 552/2 w obrębie Nowa Wieś i działkach nr 21, 44/1, 406, 413, 400, 80 w obrębie Lipniak w gminie Suwałki.

Teren objęty inwestycją nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy odrębne.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strona może w tut. Urzędzie zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zebranymi materiałami ww. sprawie i zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.           

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.2.2022.ID z dnia: 18 stycznia 2022 roku

W imieniu Dyrekcji Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, miło nam poinformować, że 10 stycznia ruszyła kampania edukacyjna „Planeta odpornych” w ramach projektu Diagnoza-Interwencja-Nadciśnienie-Otyłość (DINO-PL), który jest realizowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie w ramach zadania pn. „Monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci”  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Do kampanii przyłączyły się dwie gminne szkoły: Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku.

Pismo_szkoly_kampaniaPobierz

Kampania edukacyjna „Planeta odpornych”

Przewiń do góry
Skip to content