Miesiąc: grudzień 2022

Końcówka roku to dobry czas do dokonania podsumowań. Szczególnie istotne dla naszych mieszkańców są działania inwestycyjne, które samorząd gminy realizuje. Tym samym z przyjemnością prezentujemy listę przedsięwzięć zrealizowanych przez Gminę Suwałki w 2022 r.

 1. Budowa drogi gminnej nr 102022B przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B Kuków Folwark – Korkliny
  Odbiór końcowy – lipiec 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości ponad 4 km skrzyżowania doświetlono lampami hybrydowymi.
  Całkowita wartość inwestycji: 3 690 769, 90 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 1.848.291,56 zł.
 2. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Zielone Kamedulskie
  Odbiór końcowy – czerwiec 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano chodnik oraz 3 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 143 462, 00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 102 803,32 zł.
 3. Budowa przejść dla pieszych i przebudowa infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w msc. Płociczno-Tartak
  Odbiór końcowy – sierpień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości 130 m, oświetlenie uliczne, obustronne chodniki oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 300 970, 98 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 209 813,92 zł.
 4. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Płociczno-Tartak
  Odbiór końcowy – wrzesień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 5m i łącznej długości ok. 300 m, oświetlenie uliczne, chodnik oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 723 114, 33 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 5. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek
  Odbiór końcowy – październik 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o szer. 5 m (odcinek od drogi wojewódzkiej do skrzyżowania wykonano o nawierzchni asfaltowej, natomiast odcinek przy jeziorze wykonano z kostki betonowej). Łączna długość drogi to ok. 200 m. W ramach zadania wykonano również oświetlenie uliczne, ciąg pieszo – rowerowy, wyniesione skrzyżowanie, oraz 2 bezpieczne przejścia dla pieszych z doświetleniem. Po drugiej stronie jeziora wykonano zadaszenie z ławkami oraz ustawiono stojaki dla rowerów.
  Całkowita wartość inwestycji: 902 000,00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 6. Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec
  Odbiór końcowy – październik 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 1000m z ciągiem pieszo – rowerowym i oświetleniem ulicznym. W ramach zadania przebudowano 3 skrzyżowania i wykonano wyniesione przejście dla pieszych.
  Całkowita wartość inwestycji: 2 219 080, 59 zł brutto
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 999 050,00 zł.
 7. Budowa 2 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Magdalenowo
  Odbiór końcowy – listopad 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni z kostki betonowej szer. 5m i łącznej długości ok. 340m, z oświetleniem, obustronne chodniki oraz 2 wyniesione przejścia dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 842 153,97 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 400 000,00 zł.
 8. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Dubowo Drugie
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 666 926,59 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.
 9. Budowa 4 przejść dla pieszych wraz z przebudową infrastruktury drogowej w obszarze ich oddziaływania w m. Leszczewek
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m i łącznej długości 520m, z oświetleniem ulicznym, jednostronnym chodnikiem i 4 przejściami bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 639 900 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 800 000,00 zł.
 10. Budowa drogi gminnej nr 102038B Krzywe – Mała Huta
  Odbiór końcowy – grudzień 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano drogę o nawierzchni bitumicznej o szer. 5m
  i łącznej długości ok. 500m, z oświetleniem ulicznym, chodnikiem oraz 2 bezpiecznymi przejściami dla pieszych z doświetleniem.
  Całkowita wartość inwestycji: 1 644 340,83 zł brutto.
  Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości: 700 800,00 zł
 11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji
  Odbiór końcowy – lipiec 2022 r.
  W ramach przedsięwzięcia został wybudowany pomost pływającego nad jez. Okmin” w kształcie litery T z barierkami, drabinkami, itp. oraz ławkę mocowaną do pomostu. Wzdłuż drogi natomiast wykonano infrastrukturę parkingowo – rekreacyjną: parking dla samochodów, drewniany 6-osobowy ławostół, tablicę informacyjną, utwardzenie nawierzchni, ogrodzenie typu farmerskiego, stojaki na rowery, śmietniki na odpady itd.
  Całkowita wartość inwestycji: 224 967,00 zł brutto.
  Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej. Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w wysokości 173 890,40 zł.
 12. Budowa dwóch pomostów pływających miejscowości Gawrych Ruda nad jez. Wigry
  Odbiór końcowy – wrzesień 2022 r.
  W ramach przedsięwzięcia powstały dwa pomosty pływające o długości 28 m każdy i szerokości 2,40 m.
  Całkowita wartość inwestycji – 167 043,35 zł
 13. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Krzywe
  Odbiór końcowy – maj 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano: sieć wodociągową o długości 655,5 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 762,5m oraz przepompownię ścieków.
  Całkowita wartość inwestycji: 436 002,65 zł brutto.
 14. Budowa sieci wodociągowej wraz z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Płociczno – Tartak
  Odbiór końcowy – listopad 2022 r.
  W ramach inwestycji wybudowano: sieć wodociągową o długości 326,16 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 573,3m, sieciową przepompownię ścieków oraz przydomową przepompownie ścieków z rurociągiem tłocznym.
  Całkowita wartość inwestycji: 601 035,87 zł brutto.
 15. Z dotacji Województwa Podlaskiego Gmina Suwałki kupiła autobus do przewozu dzieci z gminy. Nowy, komfortowy autobus szkolny, służy do transportu uczniów, głównie Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie. Wsparcie pokryło 100% kosztów zakupu tj. 689 753,25 złotych.

Szereg działań rozpoczętych w tym roku znajdzie swój finał w 2023 r., do wielu też inwestycji trwają prace przygotowawcze m.in. powstają dokumentacje projektowe. O tych planach i wyzwaniach jakie są przed samorządem w nadchodzącym roku poinformujemy Państwa niebawem.

Liczymy, że to wypracowaliśmy w roku bieżącym będzie służyło Państwu niezawodnie i przyczyni się do poprawy komfortu życia codziennego w naszej gminie.

Inwestycje Gminy Suwałki roku 2022

Wójt Gminy Suwałki ogłasza drugi przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie określenia sposobu prowadzenia postępowania w celu sprzedaży drzew „na pniu” oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

 1. Dane Sprzedającego:
  Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
  NIP: 844–214–60-35, REGON: 790670970
  tel.: 87 565 93 00, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

 2. Opis przedmiotu oferty:
  2.1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki
  – Lipa drobnolistna 20,45 m3
  – Brzoza brodawkowata 0,15 m3
  – Klon zwyczajny 1,78 m3

Razem masa drewna pozyskanego z wycinki drzewa – 22,38 m3

2.2. Miejsce składowania przedmiotu przetargu:

 1. działka nr 60/1 obręb Dubowo Drugie, gmina Suwałki,
 2. działka nr 78 obręb Okuniowiec, gmina Suwałki.
  2.3. Minimalna cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi – 1 561,50 zł brutto.

 3. Dokumenty wymagane przy składaniu ofert:
  Kupujący przystępując do niniejszego przetargu wypełnia i składa formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  4.1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  4.2. Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.
  4.3. Oferta winna być złożona w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16–400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki – nie otwierać przed dniem 09 stycznia 2023 r.”.
  4.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.
  4.5. W postępowaniu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu przetargu.

 5. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:
  5.1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, bądź drogą pocztową na adres Sprzedającego w terminie do dnia 05 stycznia 2023 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu dokumentów do urzędu.
  5.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 stycznia2023 r.
  5.3. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 6. Kryteria oceny ofert:
  6.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.
  6.2. Sprzedający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.

 7. Informacje dodatkowe:
  7.1. Kupującemu, który złoży najkorzystniejsza ofertę i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z oferty w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.
  7.2. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.
  7.3. Kupujący po zapłaceniu faktury jest zobowiązany do odbioru drewna z miejsca jego składowania w ciągu 7 dni.
  7.4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni przez Kupującego, Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania kolejnego przetargu.
  7.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  7.6. Sprzedający nie odpowiada za faktyczny stan ilościowy drewna będącego przedmiotem niniejszego przetargu.
 8. Załącznik do ogłoszenia:
 • załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 1 formularz ofertowy Pobierz

Sprzedaż drewna w Dubowie Drugim i Okuniowcu pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suwałki ogłasza drugi przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki, zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia postępowania w celu sprzedaży drzew „na pniu” oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

 1. Dane Sprzedającego:
  Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
  NIP: 844–214–60-35, REGON: 790670970
  tel.: 87 565 93 00, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl
 2. Opis przedmiotu oferty:
  2.1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki, gatunku sosna zwyczajna w ilości 4,75 m3.
  2.2. Miejsce składowania przedmiotu przetargu: działka nr 364/157 obręb Płociczno – Tartak, gmina Suwałki.
  2.3. Minimalna cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi – 379,80 zł brutto.

 3. Dokumenty wymagane przy składaniu ofert:
  Kupujący przystępując do niniejszego przetargu wypełnia i składa formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 4. Opis sposobu przygotowania oferty:
  4.1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  4.2. Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.
  4.3. Oferta winna być złożona w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16–400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki – nie otwierać przed dniem 09 stycznia 2023 r.”.
  4.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.
  4.5. W postępowaniu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu przetargu.

 5. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:
  5.1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, bądź drogą pocztową na adres Sprzedającego w terminie do dnia 05 stycznia 2023 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu dokumentów do urzędu.
  5.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09 stycznia 2023 r.

 6. Kryteria oceny ofert:
  6.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.
  6.2. Sprzedający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.

 7. Informacje dodatkowe:
  7.1. Kupującemu, który złoży najkorzystniejsza ofertę i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z oferty w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.
  7.2. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.
  7.3. Kupujący po zapłaceniu faktury jest zobowiązany do odbioru drewna z miejsca jego składowania w ciągu 7 dni.
  7.4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni przez Kupującego, Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania kolejnego przetargu.
  7.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  7.6. Sprzedający nie odpowiada za faktyczny stan ilościowy drewna będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

 8. Załącznik do ogłoszenia:
 • załącznik nr 1 – formularz ofertowy

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY SUWAŁKI
/-/ Krzysztof Andrzej Gwaj

Sprzedaż drewna w Płocicznie – Tartak pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki

W A Ż N E

Od dnia 01 stycznia 2023 roku wpłaty dotyczące zobowiązań podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe Urzędu Gminy Suwałki.

Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom, ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków i opłat.

Indywidualne rachunki bankowe

Wójt Gminy Suwałki  zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie

informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”. 

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Suwałki.

Termin spotkania: 28.12.2022 r., godz. 11.00.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z zasadami i warunkami uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” na:

 • wymianę źródła ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.                                                                                             

Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Przypominamy, że w  Gminie Suwałki został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze”  mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

 • osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki, Krzywe 91, 16-402 Suwałki (I piętro), w wyznaczonych dniach i godzinach: 

                                                           Poniedziałek: 8.00-16.00

                                                           Środa: 8.00-16.00

 • telefonicznie – 451 165 706  w godzinach pracy punktu,
 • e-mail: oze@gmina.suwalki.pl

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Suwałki dotyczące programu „CZYSTE POWIETRZE”

21 grudnia 2022 został oficjalnie otwarty kilometrowej długości odcinek nowej, asfaltowej, oświetlonej jezdni z chodnikiem i ścieżką rowerową w Okuniowcu. Na uroczystość przybyli Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Witold Kowalewski, starosta suwalski oraz sołtysi okolicznych wsi i mieszkańcy. Budowa pochłonęła ponad dwa miliony złotych z czego milion złotych stanowiło dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. nowa droga gwarantuje rozwój Okuniowca. Wójt złożył również podziękowania przedstawicielom władz państwowych za dofinansowanie przedsięwzięcia oraz wykonawcy, który mimo rosnących kosztów zrealizował zadanie zgodnie z umową.

Otwarcie drogi w Okuniowcu

Wójt Gminy Suwałki informuje, że operator komunikacji miejskiej na terenie Gminy Suwałki (PGK w Suwałkach Sp. z o.o.) w dniach 23.12.2022

r. oraz 27-30.12.2022 r. będzie realizował usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego według rozkładu jazdy FERIE I WAKACJE.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej na dzień 23 grudnia 2022, 27-30 grudnia 2022

Przewiń do góry
Skip to content