Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 kwietnia 2023 roku (data wpływu do Urzędu 24 kwietnia 2023 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny ze złoża zlokalizowanego na działkach nr 37/1 i 37/2 obręb Kuków – Folwark gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

Obwieszczenie BUM.6220.8.2023.SR z dnia: 26 maja 2023 roku

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) zawiadamiam, iż projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki, przekazano stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2023 r. poz. 997 t.j.) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz art. 53 ust. 4 pkt 5a Staroście Suwalskiemu do uzgodnień według kompetencji ustawowych.

Obwieszczenie PP.6730.12.2023.JM z dnia: 26 maja 2023 roku.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. Dubowo Drugie I, na terenie działki nr ew. 201/8 w m. Dubowo Drugie, o mocy do 4,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”.

Obwieszczenie BUM.6220.2.2023.SR z dnia: 23 maja 2023 roku

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Czarnakowizna 2 o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr ewid. 18 obręb Czarnakowizna, gmina Suwałki”.      

Obwieszczenie BUM.6220.32.2022.SR z dnia: 23 maja 2023 roku

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) informuję, iż Wójt Gminy Suwałki działając z urzędu wydał postanowienie z dnia 19 maja 2023 roku prostujące oczywisty błąd pisarski zaistniały w decyzji Wójta Gminy Suwałki nr BUM.6220.13.2022.SR z dnia 05 lipca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Biała Woda IV, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

Obwieszczenie BUM.6220.13.2022.SR z dnia: 19 maja 2023 roku

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 25 i części 24, obręb Czarnakowizna, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.31.2022.SR z dnia: 12 maja 2023 roku

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzaniu odpadów z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych o kodzie 12 01 05 i odpadów z tworzyw sztucznych o kodzie 07 02 13, w celu odzysku włókna i zastosowania go w mieszance betonowej, celem podniesienia parametrów technicznych betonu realizowanego na działkach nr ew. 195/1, 195/3 i 195/4 obręb Bród Nowy, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.1.2023.SR z dnia: 08 maja 2023 roku.

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 64/2, 64/3 w obrębie Korobiec, gmina Suwałki.

Obwieszczenie BUM.6220.5.2023.SR z dnia: 27 kwietnia 2023 roku.

Przewiń do góry
Skip to content