Ogłoszenia

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr LVII/615/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku (włącznie):

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 108,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OBWIESZCZENIE PP. 6721.1.2.2024 (rozmiar pliku:35 KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP. 6721.1.2.2024 z dnia: 20 maja 2024 roku.

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr LVII/615/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałkiwraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

3_OBWIESZCZENIE PP. 6721.1.2.2024 (rozmiar pliku: 34KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP. 6721.1.2.2024 z dnia: 20 maja 2024 roku.

                                                                                 

Szanowni Przedsiębiorcy,
w dniu 02.05.2024 r. obsługa CEIDG w Urzędzie Gminy Suwałki będzie nieczynna.
Przypominam, że wszelkich czynności związanych z wpisem do CEIDG można dokonać w dowolnym urzędzie gminy/ miasta na terenie całego kraju lub on-line za pomocą portalu www.biznes .gov.pl (dotyczy osób, które posiadają podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany).

 

 

KOMUNIKAT dotyczący obsługi Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Czarnakowizna, Taciewo i Turówka Nowa w gminie Suwałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 7 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r.(włącznie), Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. (włącznie).

OBWIESZCZENIE BIP II (format pliku: doc, rozmiar pliku: 38KB)

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 10:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. (włącznie).

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/343/21 z dnia 28 września 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa, Kuków-Folwark i Bród Nowy w gminie Suwałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 17 kwietnia 2024 r. do 9 maja 2024 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 800 – 1530. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl oraz http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Planowanie Przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

OBWIESZCZENIE PP.6721.3.21.2021 (rozmiar pliku: 38KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6721.3.21.2021 z dnia: 09 kwietnia 2024 roku.

Przewiń do góry
Skip to content