Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zaplanowanych w 2023 roku. Najbliższy turnus rozpoczyna się już 16 stycznia.

28-dniowe szkolenie potrwa do 11 lutego zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej. Następnie, kandydat będzie mógł wybrać pomiędzy 11-miesięcznym szkoleniem specjalistycznym, terytorialną służbą wojskową, a także zawodową służbą wojskową. Już od pierwszego dnia szkolenia ochotnikom przysługiwać będzie uposażenie w wysokości 4560 zł, a także zakwaterowanie i wyżywienie.

W minionym roku z oferty Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach skorzystało kilkaset osób. Większość z nich odbyła szkolenie w 14 pułku przeciwpancernym w Suwałkach. Osoby, które aktualnie kontynuują służbę w ramach szkolenia specjalistycznego, mają szansę zostać żołnierzami zawodowymi suwalskiej jednostki.

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat,
 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • nie jest przeznaczona do służby zastępczej,
 • nie jest wyłączona od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • nie posiada nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej,
 • posiada wykształcenie:
  • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
  • co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
  • co najmniej podstawowe (ukończenie 8 klasowej szkoły podstawowej lub szkoły gimnazjalnej) – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych – jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych

Osoby, które nie wezmą udziału w I turnusie szkolenia podstawowego mogą to zrobić w kolejnych, niżej wymienionych terminach:

II turnus – od 20.02 do 18.03.2023 r.

III turnus – od 08.05 do 03.06.2023 r.

IV turnus – od 12.06 do 08.07.2023 r.

V turnus – od 17.07 do 12.08.2023 r.

VI turnus – od 28.08 do 23.09.2023 r.

VII turnus – od 02.10 do 28.10.2023 r.

VIII turnus – od 13.11 do 09.12.2023 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 261-347-357 lub w siedzibie WCR w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21a.

WOJSKO CZEKA NA OCHOTNIKÓW

Zmiany ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustawach wynikają z implementacji trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, Towarowej oraz Cyfrowej.

Celem tych zmian jest w szczególności dostosowanie przepisów chroniących konsumentów dodynamicznie postępującej cyfryzacji gospodarki.

Brak zgodności towaru z umową

Od 1 stycznia 2023 r. termin rękojmia został zastąpiony brakiem zgodności towaru
z umową
. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta (umów sprzedaży, dostawy, o dzieło będące towarem) nie stosuje się przepisów dot. rękojmi za wady, wynikających z Kodeksu cywilnego.

Wyprzedaże/promocje

Przedsiębiorca, który ogłasza promocję/wyprzedaż, będzie musiał podawać obok aktualnej ceny także najniższą, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeśli produkt/usługa są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok obniżonej ceny zamieszcza też najniższą cenę od dnia sprzedaży do wprowadzenia obniżki.  

W przypadku towarów szybko psujących się, z krótką datą przydatności do spożycia – obok aktualnej ceny zamieszcza też cenę sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

Reklamacja wadliwych produktów

Hierarchia roszczeń

Konsument składając reklamację, w pierwszej kolejności będzie mógł domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową poprzez jego naprawę lub wymianę, a dopiero później, jeśli naprawa lub wymiana okażą się np. nieopłacalne, będzie mógł złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. Gdy jednak wada produktu okaże się istotna, konsument od razu będzie mógł odstąpić od umowy.

Domniemanie braku zgodności towaru z umową

Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawni się przed upływem 2 lat
(a nie przed upływem roku, jak było dotychczas) od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia (dot. towarów nowych i używanych). Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych został wydłużony do sześciu lat.

Termin odpowiedzi na reklamację

Przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 
14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji. Odpowiedź powinna być udzielona na papierze lub na innym trwałym nośniku.

Gwarancja udzielana konsumentowi

Udzielenie gwarancji nadal zależy od decyzji przedsiębiorcy. Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta wprowadza pewne uprawnienia minimalne, które muszą być przyznane konsumentowi w przypadku gwarancji, tj. gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w art. 43d wspomnianej ustawy, tj. naprawa albo wymiana musi zatem być nieodpłatna, nastąpić
w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, z uwzględnieniem specyfiki towaru oraz celu, w jakim konsument nabył towar, a odbiór towaru musi nastąpić na koszt przedsiębiorcy.

Elementy, jakie musi zawierać oświadczenie gwarancyjne:

– wyraźne stwierdzenie, że w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej,

– nazwę i adres gwaranta,

– opis procedury, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc skorzystać z gwarancji,

– wskazanie rzeczy, których dotyczy gwarancja,

– warunki gwarancji.

Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Przedsiębiorca zobowiązany jest do podania konsumentowi pełnego adresu pocztowego, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, jak również swojego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej aby konsument mógł szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą.

Indywidualne dostosowywanie ceny

Jeśli cena prezentowana konsumentowi w internecie, zależy np. od tego, z jakiego urządzenia korzysta, lokalizacji, itp. należy go poinformować, że cena jest indywidualnie dostosowana. Można tę informację podać w regulaminie sklepu.

Informacje na internetowych platformach handlowych

Na platformie muszą znaleźć się informacje:

– o głównych parametrach, które decydują o kolejności pojawiania się wyników w przypadku wyszukiwania produktów (plasowanie ofert), w tym konieczność ujawniania płatnej reklamy lub płatności dokonanej specjalnie w celu uzyskania wyższego plasowania produktów
w ramach wyników wyszukiwania,

– czy podmiot oferujący towary/usługi na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną,

– o niestosowaniu przepisów dotyczących konsumentów do umów zawieranych na platformie z osobą fizyczną (czyli niebędącą przedsiębiorcą),

– o podziale obowiązków, związanych z realizacją umowy zawieranej przez konsumenta, pomiędzy Platformą a sprzedającym na Platformie.

Opinie konsumentów

Jeśli przedsiębiorca postanowi o udostępnianiu opinii o produktach, powinien ustanowić procedury mające zapewnić, aby opinie te pochodziły od konsumentów, którzy rzeczywiście używali produktów lub je kupili, a także udzielić konsumentom informacji na temat sposobu przeprowadzania kontroli w tym zakresie, a ponadto czy zamieszcza się wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, jakie jest źródło opinii, w jaki sposób liczy się średnią ocenę, czy opinie są sponsorowane lub czy mają na nie wpływ stosunki umowne
z przedsiębiorcą. Zakazane będzie zamieszczanie fałszywych lub zniekształconych opinii.

Odsprzedaż biletów na imprezy kulturalne i sportowe

Przedsiębiorcy nie mogą kupować biletów na imprezy kulturalne lub sportowe
z wykorzystaniem oprogramowania pozwalającego obchodzić środki techniczne lub przekraczać limity techniczne nałożone przez pierwotnego sprzedawcę (boty), aby następnie odsprzedać je konsumentom.

Towary z elementami cyfrowymi, treści i usługi cyfrowe

Towary te można reklamować jak wszelkie inne towary czy usługi. Przedsiębiorca będzie odpowiedzialny także za zgodność takiego cyfrowego towaru, np. gry, programu komputerowego, z jego wersją próbną czy zapowiedziami. Będzie miał też obowiązek dostarczania konsumentom aktualizacji przez co najmniej 2 lata.

Umowy „opłacone” danymi osobowymi

Jeśli za usługę lub treści cyfrowe konsumenci „płacą” swoimi danymi osobowymi, co
w praktyce oznacza, że nie dokonują płatności w pieniądzu, ale przekazują swoje dane osobowe aby np. mieć dostęp do aplikacji, będą mieli możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

Umowy zawierane na pokazach czy wycieczkach

Wydłużono do 30 dni termin na odstąpienie od umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w domu konsumenta lub wycieczki. W przypadku pokazów jest to 14 dni. Umowa dotycząca usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu czy wycieczki (zawarta w ten sposób będzie nieważna). Przedsiębiorca nie może przyjąć płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (dotyczy to umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty u konsumenta).

W przypadku produktów nabytych do końca 2022 r. konsumenci mogą składać reklamacje na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2023 r.

Anna Micielica

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

ul. Świerkowa 60

nr tel. 87 5659277

e-mail: prk@powiat.suwalski.pl

Zmiany w prawach konsumenta od 1 stycznia 2023 r.

W oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),  Gmina Suwałki występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu przygotowywanego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nabór nr IV/EFRROW/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

 1. Krótki opis projektu:

Projekt polega na zagospodarowaniu przestrzeni w miejscowości Bród Nowy poprzez utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej składającej się z wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Ponadto w związku z realizacją projektu planuje się przeprowadzenie na utworzonej w ramach projektu infrastrukturze pokazu z zakresu działań ratowniczych i zabezpieczających oraz prelekcji na temat bezpiecznej rekreacji w terenie.

 1. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i wspólna realizacja projektu opisanego w pkt. I poprzez utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz wniesienie przez partnera do projektu kapitału ludzkiego (wiedzy, doświadczenia, dobrych praktyk), zasobów organizacyjnych/ technicznych i środków finansowych, co pozytywnie wpłynie na osiągnięcie celu projektu.

 1. Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach posiadanych zasobów kadrowych,  organizacyjnych/ technicznych i finansowych partner zobowiązany będzie do zrealizowania pokazu z zakresu działań ratowniczych i zabezpieczających oraz prelekcji na temat bezpiecznej rekreacji w terenie.Koszty związane z realizacją zadania partnera będą finansowane w całości ze środków partnera i nie będą podlegały refundacji ze środków unijnych w ramach wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowy zakres działań i opis zadań partnera będzie wskazany w umowie partnerskiej.

 1. Warunki udziału w naborze:
 2. Potencjalny Partner nie może być podmiotem, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).
 3. Potencjalny Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 4. art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1634 z póź. zm.);

b)  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

c)  art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z póź. zm.).

3) Potencjalny Partner nie jest powiązany z Gminą Suwałki w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

4) Potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu zgodnie z punktem V ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  nabór nr IV/EFRROW/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

5) Każdy potencjalny Partner może złożyć jedną ofertę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

 • Kryteria wyboru:

 1. Kryteria formalne:
 2. oferta została złożona w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;
 3. wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty;
 4. profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa;
 5. oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 6.  Kryteria merytoryczne:
 7. zgodność profilu działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa – 0-10 pkt.
 8. deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa – 0-10 pkt.

wg. poniższego:

zasoby ludzkie: 1 osoba – 2 pkt, 2 osoby -5 pkt.

zasoby organizacyjne/techniczne: max. 5 pkt.

 • Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 27 stycznia 2023 r. do godz. 8.00, do Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki (decyduje data wpływu oferty). Oferty należy składać osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na Partnera do projektu w odpowiedzi na nabór nr IV/EFRROW/2022 ogłoszony przez Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Uwagi:
 • Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a)  podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

b)  unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 • Liczba partnerów do wyboru w ramach naboru: 1.
 • Wynik naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki: www.gmina.suwalki.pl.
 • W przypadku unieważnienia naboru Gmina Suwałki nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury.
 • Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy.
 • Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 • Udział partnera w realizacji Projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE w naboru nr IV/EFRROW/2022 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Przewiń do góry
Skip to content