Współpraca

W dniu 20 października 2023 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru inwestycji polegającej na kompleksowym zagospodarowaniu ogólnodostępnego placu gminnego w miejscowości Sobolewo.
W ramach przedsięwzięcia dokonano montażu zadaszonego ławostołu, ławek, lamp solarnych oraz wykonano tzw. palenisko (miejsce na ognisko). Ponadto działania projektowe obejmowały montaż skrzynki elektrycznej wraz z przyłączem kablowym i budową linii kablowej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.


Całkowita wartość zadania: 96 485,00 zł
Dofinansowanie budżetu Województwa Podlaskiego: 30 000,00 zł
Środki własne gminy: 66 485,00 zł

 

Zakończenie inwestycji pn.,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki”

W sobotę 30 września 2023 r. w Sobolewie odbył się ósmy i ostatni już piknik ekologiczny, który tym samym zakończył realizację projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”.
Na przybyłych tego dnia miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu czekało wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji: edukacyjnych stoisk ekologicznych, dmuchanych zjeżdżalni, toru przeszkód czy pysznych gofrów, rurek z kremem, wafli i lemoniady przygotowanej przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Niezłe Ziółka” w Sobolewie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały również coś dla starszych uczestników, m. in. pierogi z mięsem i zupę dyniową. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
W ramach pikniku Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zorganizował stoisko z warsztatami z rękodzieła i innymi zabawami dla dzieci i młodzieży oraz koncert gitarowy w wykonaniu Szczepana Sześciło, który się odbył na zakończenie pikniku.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu!

Piknik w Sobolewie

23 września 2023 r. Gmina Suwałki otrzymała dofinansowanie na dwie inwestycje drogowe z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR. W ramach otrzymanych dotacji zostaną zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

Zadanie I – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki”

Inwestycja polegać będzie na budowie i rozbudowie drogi gminnej wewnętrznej i drogi gminnej nr 102023B Trzciane-Kropiwne Stare na odcinku ok. 1,9 km, umożliwiającym połączenie z istniejącymi drogami.  Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie miejscowości z drogą powiatową, a następnie z drogą wojewódzką nr 653 Sedranki-Suwałki-Poćkuny.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

Zadanie II – „Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki”
Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 102034B Nowa Wieś – Lipniak na odcinku ok. 1,5 km, umożliwiającym połączenie z innymi drogami.

Wartość inwestycji: 1 785 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polskie Ład: 1 749 280,00 zł
Wkład własny Gminy Suwałki: 35 720,00 zł

Dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 6 PGR

26 września 2023 roku Gminie Suwałki zostało przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania:

1. Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach (beneficjent) na zadanie pn. „Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach”

Realizacja inwestycji ma na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa kultury, którym jest zespół pokamedulski w Wigrach, wpisany do woj. rejestru zabytków  pod nr KL.WKZ 534/3/d/79. W ramach zadania zostanie wykonana wymiana dachu, orynnowania i pozostałej blacharki na nowe obróbki budynku Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach.

Wartość inwestycji: 400 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 392 000,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 8 000,00 zł

2. PTTK Oddział w Suwałkach (beneficjenta” na zadanie pn. „Zabezpieczenie i etap I rewitalizacji schroniska nr 1 PTTK w Starym Folwarku im. Kazimierza Kulwiecia z lat 1928 – 1929”

Przedsięwzięcie dotyczy zabytku – schroniska turystycznego nr 1 PTTK  zlokalizowanego w msc. Stary Folwark nad jeziorem Wigry – miejscu o największym potencjale turystycznym nie tylko gminy Suwałki, ale i Suwalszczyzny.
Aby zapobiec dalszej destrukcji zabytku właściciel  Polskie Towarzystwo Turysytczno – Krajoznawcze Oddział w Suwałkach im. Jerzego Klimko zrealizuje 2 działania: 1. roboty mające na celu zabezpieczenie obiektu przed działaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych; 2. wykonanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego rewitalizacji obiektu.  

Wartość inwestycji: 123 000,00 zł, w tym:
Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: 120 540,00 zł
Dotacja z budżetu Gminy Suwałki: 2 460,00 zł

Realizacja przedsięwzięć nastąpi w formie przekazania dotacji właścicielom zabytków.

Wyniki naboru wniosków z Rządowego Program Odbudowy Zabytków – edycja II

22 września 2023 r. Wojewoda Podlaski opublikował listę inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach poniższych zadań zostaną wybudowane chodniki w miejscowościach gminnych:

1.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102004B przez wieś Dubowo Drugie
Wartość inwestycji: 701 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 561 280,00 zł

2.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102031B w Gawrych Rudzie
Wartość inwestycji: 1 251 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 1 001 280,00 zł

3.    Budowa drogi dla pieszych i dla rowerów wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej w msc. Stary Folwark
Wartość inwestycji: 421 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 337 280,00 zł

4.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166512B Zielone kamedulskie do ul. Zastawie (Miasto Suwałki)
Wartość inwestycji: 256 600,00 zł
Dofinansowanie z RFRD: 205 280,00 zł

5.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 166500B do msc. Wychodne
Wartość inwestycji: 501 600,00  zł
Dofinansowanie z RFRD: 401 280,00 zł

6.    Budowa drogi dla pieszych wzdłuż drogi nr 102016B i drogi wewnętrznej przez wieś Okuniowiec
Wartość inwestycji: 701 600,00 zł.
Dofinansowanie z RFRD: 561 280,00 zł

Inwestycje zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W dniu 13 września 2023 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Celem operacji jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Brodzie Nowym oraz udostępnienie mieszkańców i turystom obszaru LSR infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

W ramach projektu powstanie ogólnodostępna infrastruktura, składająca się z:
1) ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i inne gry zespołowe;
2) boiska do koszykówki;
3) obiektów małej architektury tj. 2 edukacyjne ławostoły, stojaki na rowery.
Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w 2023 r.

Podpisanie umowy na dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym”

W miniony weekend mieszkańcy Gminy Suwałki uczestniczyli w dwóch eko piknikach zorganizowanych w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. W sobotę – 9 września piknik odbył się w Okuniowcu, zaś w niedzielę – 10 września w Potaszni przy remizie OSP. Na przybyłych gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód czy pyszne gofry upieczone przez mieszkanki Gminy Suwałki. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
Przypominamy, że kolejny, ostatni już eko piknik odbędzie się 30 września 2023 r. w Sobolewie przy remizie OSP Sobolewo.

Serdecznie Zapraszamy!


Fotorelacja

Kolejne Eko Pikniki za nami

W niedzielę 27 sierpnia 2023 r. na plaży gminnej w Małej Hucie odbył się piąty piknik ekologiczny zorganizowany w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. Na przybyłych tego dnia gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód czy pyszne gofry upieczone przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Małej Hucie. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
Przypominamy, że następne pikniki odbędą się:
09.09.2023 r.– Okuniowiec
10.09.2023 r. – Potasznia
30.08.2023 r. – Sobolewo

Serdecznie Zapraszamy!

Fotorelacja z Pikniku ekologicznego w Małej Hucie
Źródło: Urząd Gminy Suwałki

Eko Piknik w Małej Hucie

W niedzielę 20 sierpnia 2023 r. w Żylinach odbył się czwarty piknik ekologiczny zorganizowany w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. Piknik był częścią Dożynek Gminy Suwałki przez co jeszcze więcej osób mogła dowiedzieć się o odnawialnych źródeł energii. Na przybyłych tego dnia gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód. Uczestnicy mogli posmakować również lokalnych przysmaków.
W tym dniu odbyło się również podsumowanie II etapu konkursu plastycznego pn. ,,Odnawialne źródła energii – znam i popieram!”. Laureaci otrzymali dyplomy i nagroda, a pozostali uczestnicy etapu II dyplomy i nagrody pocieszenia.
Przypominamy, że już 27 sierpnia 2023 (niedziela) na plaży w Małej Hucie odbędzie się piąty piknik ekologiczny.
Serdecznie Zapraszamy!


Fotorelacja z Pikniku ekologicznego w Żylinach

Eko Piknik w Żylinach

18 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Suwałki podpisał umowę z Województwem Podlaskim o dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki”.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zakłada kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w 40 miejscowościach na terenie gminy poprzez wymianę 1078 sztuk sodowych opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu LED oraz montaż 3 opraw hybrydowych.

Wartość projektu: 2.726.724,96 zł
Dofinansowanie z EFRR: 2.317.716,20 zł (85%)

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz emisji CO2 do atmosfery. Dodatkowo wymiana oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo użytkowników dróg w gminie.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki

Przewiń do góry
Skip to content