Amputacja zmieniła Twoje życie?
Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie?
Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!
Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 857338711
E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?
Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 857338711
E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!
Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 857338711
E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Powrót do zdrowia- powrót do pracy

24 stycznia odbyła się uroczysta sesja z okazji 50-lecia Gminy Suwałki w Archiwum Państwowym w Suwałkach. Spotkanie było okazją do podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój samorządu na przestrzeni ostatnich pięciu dekad.
To właśnie w 1973 roku, decyzją ówczesnych władz centralnych, tak jak ponad dwa tysiące innych gmin, powstała Gmina Suwałki. Nowe jednostki zastąpiły istniejące wówczas gromady. Samorządność jaką znamy zaczęła się jednak w 1990 roku, po przemianach ustrojowych. Społecznościom lokalnym przekazano nie tylko prawo wyboru władz, ale też część majątku, prawo do własnych finansów i własnej administracji. Samorządność stworzyła warunki dla rozwoju małych przedsiębiorstw. Rozbudziła poczucie tożsamości lokalnej i dumy z przynależności do małej ojczyzny. Zmiany, jakie reforma przyniosła, nie byłyby możliwe bez aktywności środowisk lokalnych, zaangażowanych mieszkańców. To właśnie aktywność społeczna stała się siłą napędową samorządu. Dziś owoce zmian widać na każdym roku – drogi, szkoły, obiekty kultury, remizy OSP.
Z okazji jubileuszu władze Gminy Suwałki na czele z wójtem Zbigniewem Mackiewiczem i przewodniczącym Rady Gminy Markiem Jerominem, zaprosiły byłych i obecnych radnych, byłych wójtów gminy Suwałki, zaprzyjaźnionych samorządowców i przedstawicieli władz rządowych, szefów współpracujących instytucji, sołtysów, osoby i jednostki zaangażowane w sprawy samorządu. Wszystko po to, aby podziękować za wspólne lata pracy.
Byli z nami między innymi Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Witold Kowalewski, starosta suwalski, Bogdan Dyjuk – radny województwa podlaskiego i wójtowie sąsiednich gmin.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, prelegentom, gospodarzom Archiwum Państwowego. Dodajmy, jak zapowiedział Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, uroczysta sesja to wstęp do obchodów. Samorząd będzie jeszcze nawiązywać do jubileuszu 50-lecia.

Relacje w mediach:

https://www.suwalki24.pl/article/1,gmina-suwalki-obchodzila-jubileusz-50-lecia-nalezy-do-najbogatszych-w-kraju-zdjecia

https://radio5.com.pl/2023/01/gmina-suwalki-obchodzi-50-lecie/

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/50-lecie-gminy-suwalki

https://podlaskie.eu/region/gmina-suwalki-swietowalo-swoje-50-lecie.html

Jubileusz 50-lecia Gminy Suwałki

W oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),  Gmina Suwałki występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu przygotowywanego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nabór nr IV/EFRROW/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

 1. Krótki opis projektu:

Projekt polega na zagospodarowaniu przestrzeni w miejscowości Bród Nowy poprzez utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej składającej się z wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Ponadto w związku z realizacją projektu planuje się przeprowadzenie na utworzonej w ramach projektu infrastrukturze pokazu z zakresu działań ratowniczych i zabezpieczających oraz prelekcji na temat bezpiecznej rekreacji w terenie.

 1. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i wspólna realizacja projektu opisanego w pkt. I poprzez utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz wniesienie przez partnera do projektu kapitału ludzkiego (wiedzy, doświadczenia, dobrych praktyk), zasobów organizacyjnych/ technicznych i środków finansowych, co pozytywnie wpłynie na osiągnięcie celu projektu.

 1. Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach posiadanych zasobów kadrowych,  organizacyjnych/ technicznych i finansowych partner zobowiązany będzie do zrealizowania pokazu z zakresu działań ratowniczych i zabezpieczających oraz prelekcji na temat bezpiecznej rekreacji w terenie.Koszty związane z realizacją zadania partnera będą finansowane w całości ze środków partnera i nie będą podlegały refundacji ze środków unijnych w ramach wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowy zakres działań i opis zadań partnera będzie wskazany w umowie partnerskiej.

 1. Warunki udziału w naborze:
 2. Potencjalny Partner nie może być podmiotem, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).
 3. Potencjalny Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 4. art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1634 z póź. zm.);

b)  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

c)  art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z póź. zm.).

3) Potencjalny Partner nie jest powiązany z Gminą Suwałki w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

4) Potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu zgodnie z punktem V ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  nabór nr IV/EFRROW/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

5) Każdy potencjalny Partner może złożyć jedną ofertę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

 • Kryteria wyboru:

 1. Kryteria formalne:
 2. oferta została złożona w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;
 3. wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty;
 4. profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa;
 5. oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 6.  Kryteria merytoryczne:
 7. zgodność profilu działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa – 0-10 pkt.
 8. deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa – 0-10 pkt.

wg. poniższego:

zasoby ludzkie: 1 osoba – 2 pkt, 2 osoby -5 pkt.

zasoby organizacyjne/techniczne: max. 5 pkt.

 • Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 27 stycznia 2023 r. do godz. 8.00, do Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki (decyduje data wpływu oferty). Oferty należy składać osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na Partnera do projektu w odpowiedzi na nabór nr IV/EFRROW/2022 ogłoszony przez Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Uwagi:
 • Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a)  podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

b)  unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 • Liczba partnerów do wyboru w ramach naboru: 1.
 • Wynik naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki: www.gmina.suwalki.pl.
 • W przypadku unieważnienia naboru Gmina Suwałki nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury.
 • Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy.
 • Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 • Udział partnera w realizacji Projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE w naboru nr IV/EFRROW/2022 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

NABÓR nr V/EFRROW/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-vefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html#gsc.tab=0

a także w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Przedsięwzięcie I.1.5 – Likwidujemy bariery z PROW na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

NABÓR nr IV/EFRROW/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-ivefrrow2022-na-operacje-z-zakresu-infrastruktura-spoleczna.html#gsc.tab=0

Termin składania wniosków: od 30.12.2022 od godz. 8.00 – do 27.01.2023 do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biura przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Suwałki informuje o realizacji w 2023 roku ,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021” w związku z uchwałą nr XXXVII/380/21 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie kontynuacji realizacji w latach 2022-2025.
Zapraszamy mieszkańców gminy Suwałki do telefonicznych zapisów na szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. W roku bieżącym przewidziana liczba objętych szczepieniem - 40 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy pod numerem:
Urząd Gminy Suwałki, Referat Polityki Społeczno – Gospodarczej,
tel. 87 565 93 42 (pn.-pt., w godz. 8:00 -14.30).

                                Wójt Gminy

/-/
Zbigniew Mackiewicz

Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

21 grudnia 2022 został oficjalnie otwarty kilometrowej długości odcinek nowej, asfaltowej, oświetlonej jezdni z chodnikiem i ścieżką rowerową w Okuniowcu. Na uroczystość przybyli Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, Witold Kowalewski, starosta suwalski oraz sołtysi okolicznych wsi i mieszkańcy. Budowa pochłonęła ponad dwa miliony złotych z czego milion złotych stanowiło dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. nowa droga gwarantuje rozwój Okuniowca. Wójt złożył również podziękowania przedstawicielom władz państwowych za dofinansowanie przedsięwzięcia oraz wykonawcy, który mimo rosnących kosztów zrealizował zadanie zgodnie z umową.

Otwarcie drogi w Okuniowcu

Przewiń do góry
Skip to content