Nabór uczestników do mieszkania wspomaganego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach ogłasza nabór uczestników – mieszkańców do mieszkania wspomaganego, w ramach realizacji  projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” .

Mieszkanie na terenie gminy Suwałki zlokalizowane jest w Białej Wodzie 63 A. W mieszkaniu tym testowany jest model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i z zespołem Downa. Mieszkanie jest w pełni dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i z zespołem Downa, poruszających się na wózkach inwalidzkich, które spełniają poniższe warunki:

 • są pełnoletnie mieszkają na terenie gminy Suwałki,
 • posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa,
 • poruszają się na wózkach inwalidzkich,
 • posiadają motywację do podjęcia prób usamodzielnienia,
 • wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego,
 • adekwatnego do potrzeb,
 • procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Białej Wodzie mogą być przyjęte 3 osoby, spełniające warunki rekrutacji. Osobom przyjętym zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie  wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz asystentów w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poprawy poziomu funkcjonowania oraz określenia rodzaju i zakresu wsparcia niezbędnego do prowadzenia samodzielnego, niezależnego życia na miarę możliwości kandydata. Proponowane wsparcie będzie miało charakter treningowy w naprzemiennych 5-dniowych cyklach bez weekendów, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 27.09.2022 r. do 10.10.2022 r.

2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych dla kandydatów spełniających warunki formalne odbywać się będą w terminie od 11.10.2022 r. – 18.10.2022 r.  Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).

3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu zostanie ogłoszona do dnia 20.10.2022r. (powiadomienie telefoniczne). Osoby kwalifikujące się, ale nie przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.

4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:

 • Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy 
 • Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciwskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych (obowiązkowo!)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki oraz w Biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71,  w godz. 8.00 – 15.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres mieszkalnictwosuwalki@gmail.com w terminie do 10 października 2022 roku.

Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Hanna Borys-Maluchnik, tel. 666 503 203.

Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Nabór uczestników do mieszkania wspomaganego
Przewiń do góry
Skip to content