Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych  i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2022/2023.

Podstawa prawna:

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);
  3. Uchwały Nr XIV/147/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 6207);
  4. Zarządzenia Nr 361/22 Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2020/2021 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Szanowni Państwo!

 Przyjmowanie dzieci do  oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych  szkołach podstawowych  oraz punktów przedszkolnych odbywa się  zgodnie  z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), która potwierdziła dotychczasową zasadę, że w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2016-2019 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki.

Kandydaci  zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli  oddział przedszkolny   zorganizowany w publicznej   szkole podstawowej, czy też punkt przedszkolny dysponuje  wolnymi miejscami.  

Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej szkole.

   Od dnia 1 września 2022 r.  wychowanie przedszkolne na terenie Gminy Suwałki będzie  realizowane w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach.

                                                                       Oferta

Lp.              NazwaSiedzibaIlość oddziałów/ czas pracy
        1.      1. Oddział przedszkolny  w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.
2. Punkt Przedszkolny w Płocicznie-Tartak. 
Płociczno-Tartak 16 16-402 Suwałki          1oddział pięciogodzinny     oddział dziesięciogodzinny
      2.1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej                    w Starym Folwarku.     2.Punkt Przedszkolny w Starym Folwarku Stary Folwark 49 16-402 Suwałki Stary Folwark 42 16-402 Suwałki  1 oddział pięciogodzinny       oddział dziesięciogodzinny
      3.1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie.
2. Punkt Przedszkolny w Przebrodzie.   3. Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej
Przebród  15 16-402 Suwałki Turówka Nowa 1 B 16-402 Suwałki1 oddział pięciogodzinny     oddział dziesięciogodzinny   oddział dziesięciogodzinny
4.Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi.Nowa Wieś 40A 16-402 Suwałki  1 oddział pięciogodzinny  
5.Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Poddubówku.Poddubówek 17 16-402 Suwałki1 oddział pięciogodzinny  

Ważne!  Rodzice dzieci przyjętych  i uczęszczających do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych funkcjonujących przy tych szkołach nie muszą brać udziału  w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego  szkole podstawowej, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej , w której zorganizowano dany oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny. 

Na wolne miejsca  zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Definicje/ słowniczek

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania  rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy ( art. 26§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. )

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki
na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);
  3. Uchwały Nr XXIX/238/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 marca  2017 r. w sprawie określenia  kryteriów obowiązujących w  postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki.
  4. Zarządzenia Nr 362/22 Wójta Gminy Suwałki z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2022/2023 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Sieć publicznych  szkół podstawowych funkcjonujących  terenie Gminy Suwałki.

Lp.NazwaSiedziba
1.Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
w Płocicznie-Tartak.
Płociczno-Tartak 16 16-402 Suwałki
2.Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej
w Starym Folwarku.
Stary Folwark 49 16-402 Suwałki
3.Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich    w Przebrodzie.Przebród 15 16-402 Suwałki
4.Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Nowej Wsi
Nowa Wieś 40A 16-402 Suwałki
5.Szkoła Podstawowa w Poddubówku prowadzona przez Fundację Wsparcia  i Rozwoju Małych Szkół                        „ Edukacja Razem”Poddubówek 17 16-402 Suwałki
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.
Przewiń do góry
Skip to content