Miesiąc: grudzień 2023

Wójt Gminy Suwałki działając w oparciu o art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suwałki ogłoszonego 29 listopada 2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO  W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY SUWAŁKI

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek „BOGMAR” Roboty Ziemne, Transport i Handel Bogusław Martynko zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego eksploatacji kopaliny z powiększonego złoża Kuków XIV gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.19.2023.SR z dnia: 28 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni do poboru wody podziemnej na działce o nr geod. 195/1 w obrębie Bród Nowy.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.18.2023.SR z dnia: 28 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcyjnego wyrobów budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 30/4 w obrębie Kuków – Folwark”.

Projekt Statutu Sołectwa Płociczno-Osiedle (rozmiar: 69 KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.17.2023.SR z dnia: 28 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1172B Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171B w km 0+056 – 1+506”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.15.2023.SR z dnia: 28 grudnia 2023 roku

Wójt Gminy Suwałki ogłasza konsultacje dotyczące wyrażenia opinii na temat nadania statutów nowo powstałym sołectwom :sołectwu Płociczno-Tartak i sołectwu Płociczno Osiedle.

Uchwała-Statut (rozmiar: 15 KB)

Zarządzenie Nr 608_23 (rozmiar: 2MB)

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH DOT. PROJEKTÓW STATUTÓW NOWO POWSTAŁYCH SOŁECTW

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach zaprasza do składania ofert na inwestycję pn. ” Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach” dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suwałki.

Zapytanie ofertowe nr 2/2023 z dnia 15.12.2023 r. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach

Przewiń do góry
Skip to content