Miesiąc: maj 2023

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) zawiadamiam, iż projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr geod. 227/2 położonej w miejscowości Płociczno-Osiedle w gminie Suwałki, przekazano stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2023 r. poz. 997 t.j.) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz art. 53 ust. 4 pkt 5a Staroście Suwalskiemu do uzgodnień według kompetencji ustawowych.

Obwieszczenie PP.6730.12.2023.JM z dnia: 26 maja 2023 roku.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. Dubowo Drugie I, na terenie działki nr ew. 201/8 w m. Dubowo Drugie, o mocy do 4,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną i instalacją towarzyszącą z uwzględnieniem etapowania”.

Obwieszczenie BUM.6220.2.2023.SR z dnia: 23 maja 2023 roku

Przyłącz się!

Szanowni mieszkańcy !

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków.

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki  nr XV/163/20 z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków z budżetu Gminy Suwałki, zmienionej Uchwałą Nr L/523/23 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dotacją celową objęta jest:

 1. budowa przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych w celu podłączenia budynków zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Suwałki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
 2. budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków w celu podłączenia budynków zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Suwałki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
 3. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w celu odprowadzenia ścieków bytowych z budynków zamieszkałych położonych na terenie Gminy Suwałki, na którym nie istnieje możliwość podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego lub podłączenie jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Wysokość dotacji wynosić będzie do 50% poniesionych kosztów brutto na budowę powyższych zadań (przedsięwzięć), wynikających z przedłożonych faktur, rachunków lub dowodów zakupu, lecz nie więcej niż:

 1. W przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków):
 2. 180 zł za 1 mb przy długości do 5 m wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków), rozliczane obmiarowo, powykonawczo na podstawie inwentaryzacji powykonawczej oraz;
 3. 140 zł za 1 mb za każdy następny 1 m powyżej 5 m do 15 m wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków), rozliczne obmiarowo, powykonawczo na podstawie inwentaryzacji powykonawczej oraz;
 4. 120 zł za 1 mb za każdy następny 1 m powyżej 15 m wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków), rozliczane obmiarowo, powykonawczo na podstawie inwentaryzacji powykonawczej;
 5. 5 000zł w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
 6. 6 000 zł w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z indywidualną przepompownią ścieków.

Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji zadań inwestycyjnych, obejmujących zakup i montaż wyłącznie nowych urządzeń.

Wnioskodawcą o udzielenie dotacji może być tylko osoba fizyczna (w rozumieniu art. 403 ust.4 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska), będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o uregulowanym stanie prawnym, niebędąca przedsiębiorcą, zamieszkująca na terenie Gminy Suwałki.

Dotacji nie udziela się przedsiębiorcom. Uwaga: Osoba fizyczna staje się przedsiębiorcą z chwilą wpisu do CEIDG.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest niezaleganie przez wnioskodawcę z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Suwałki.

Dotacją mogą zostać objęte budynki, wyłącznie, które są zamieszkałe (użytkowane). W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Do wniosku należy dołączyć zezwolenie na użytkowanie budynku. W przypadku budynków, których zakończenie budowy nastąpiło przed 2010 rokiem dopuszcza się weryfikację czy budynek jest użytkowany, w oparciu o aktualną deklarację na całoroczny odbiór odpadów komunalnych.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji musi nastąpić przed rozpoczęciem przez wnioskodawcę budowy przyłączy/oczyszczalni.

Do wniosku o udzielenie dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego należy dołączyć:

 1. mapę poglądową z naniesioną lokalizacją przyłącza lub przyłącza z indywidualną przepompownią ścieków wraz z uzgodnieniem zarządcy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej;

Do wniosku o udzielenie dotacji na budowę oczyszczalni należy dołączyć:

 1. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych wraz z potwierdzeniem ze Starostwa o jego skutecznym przyjęciu;
 2. mapę poglądową z naniesioną lokalizacją obiektu.

Przed zgłoszeniem budowy/wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym, należy złożyć w PGWWP (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) zgłoszenie wodno prawne, w przypadku oczyszczalni odprowadzającej ścieki do ziemi.

Po rozpatrzeniu wniosków i zakwalifikowaniu do udzielenia dotacji zostanie z Wnioskodawcą spisana stosowna umowa. Dopiero po podpisaniu umowy wnioskodawca będzie mógł przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.

Prosimy o podawanie nr telefonu we wnioskach. Ułatwi to nam kontakt z Państwem.

Wnioski można składać od 22 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r.

w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Suwałki, ul Świerkowa 45,  16 – 400 Suwałki w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Suwałki, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.

Druk wniosku oraz zasady udzielania i sposób rozliczania dotacji celowych dostępny jest na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.

O szczegółach można dowiedzieć się pod numerem telefonu 87 565 93 52.

Zachęcam do przyłączenia się!

Wójt Gminy Suwałki

/-/ Zbigniew Mackiewicz

Pliki do pobrania:

 • Zasady udzielania dotacji
 • Wniosek o udzielenie dotacji (*doc)
 • Wniosek o udzielenie dotacji (*pdf)
 • Zawiadomienie o zakończeniu zadania (przedsięwzięcia) (*doc)
 • Zawiadomienie o zakończeniu zadania (przedsięwzięcia) (*pdf)

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualną przepompownią ścieków.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej Czarnakowizna 2 o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr ewid. 18 obręb Czarnakowizna, gmina Suwałki”.      

Obwieszczenie BUM.6220.32.2022.SR z dnia: 23 maja 2023 roku

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) informuję, iż Wójt Gminy Suwałki działając z urzędu wydał postanowienie z dnia 19 maja 2023 roku prostujące oczywisty błąd pisarski zaistniały w decyzji Wójta Gminy Suwałki nr BUM.6220.13.2022.SR z dnia 05 lipca 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Biała Woda IV, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

Obwieszczenie BUM.6220.13.2022.SR z dnia: 19 maja 2023 roku

24 maja 2023 roku odbyły się pilotażowe warsztaty tworzenia naturalnych syropów z pokrzyw i pędów sosny w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego w Sobolewie. Zajęcia przeprowadziła Małgorzata Dojnikowska, sołtys Sobolewa. Inicjatywa spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem, że jutro odbędzie się drugie takie spotkanie.

Dziękujemy uczestnikom za udział.

Pierwsze warsztaty w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego w Sobolewie

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ewid. 25 i części 24, obręb Czarnakowizna, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.31.2022.SR z dnia: 12 maja 2023 roku

Rozpoczyna się kolejna X edycja profilaktycznego konkursu filmowego PROSTO ZE SZKOŁY, którego organizatorem jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach, a także Urząd Gminy Suwałki, Urząd Miasta Suwałki, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, Straż Miejska w Suwałkach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, Cinema Lumiere w Suwałkach oraz Plaza w Suwałkach.

Celem konkursu jest m.in. :

1. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, zdrowego stylu życia wolnego od środków uzależniających, atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu wolnego oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej.

2. Zwrócenie uwagi na występujące zagrożenia oraz kształtowanie nawyków ich unikania. Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy.

3. Propagowanie zasad bezpiecznych zachowań.

4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez włączenie młodzieży do działań profilaktycznych.

5. Zachęcenie uczestników do odkrywania w sobie talentów i ciekawych zainteresowań – jako alternatywnego sposobu unikania patologicznych i ryzykownych zachowań.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych, którzy przygotują materiał filmowy, na temat określonych w regulaminie zagadnień.Poprzez udział w konkursie młodzież będzie mogła ukazać swoje spojrzenia na współczesne zagrożenia i właściwe podstawy wobec nich. Wrażliwość młodych ludzi pozwoli poznać ich stosunek do negatywnych zjawisk i ukazać punkt widzenia problemu oczami osób, których te zagrożenia mogą dotknąć.

Na zwycięzców i uczestników czekają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia! Proszę zwrócić uwagę na jakość zgłaszanych materiałów filmowych, szczególnie pod względem obrazu i dźwięku. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Regulamin i kwestionariusz zgłoszeniowy do konkursu w załączniku.

Wójt Gminy Suwałki

/-/

Zbigniew Mackiewicz

X edycja profilaktycznego konkursu filmowego „PROSTO ZE SZKOŁY”

Przewiń do góry
Skip to content