Nabór uzupełniający uczestników projektu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 27 października 2021 roku

Na podstawie Rozdziału II pkt.9 „Regulaminu naboru uczestników do udziału w projekcie pn.”Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”,wykonując Uchwałę nr XXVI/266/21 z dnia 8 lutego 2021 r. Rady Gminy Suwałki

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór uzupełniający uczestników projektu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na własne potrzeby mieszkańców.

Niniejszy nabór dotyczy realizacji projektu pn. „Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna).

Wniosek o udzielenie Grantu tj. deklarację uczestnictwa w projekcie należy złożyć w wersji papierowej (osobiście lub listownie) lub w wersji elektronicznej przez platformę ePuap w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2021 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski o Grant złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Gmina niezwłocznie dokona wyboru Grantobiorców w oparciu o kryteria określone w rozdziale V Regulaminu naboru uczestników – dokument w załączeniu.

Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Instalacja służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V. Wytworzona energia może być przeznaczona na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, ogrzewanie prądem wody itp. Minimalna moc instalacji w ramach realizacji niniejszego projektu wynosi 2,5 kW, natomiast jej maksymalna moc elektryczna nie może przekroczyć 5 kW.

Moc instalacji fotowoltaicznej musi być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną Grantobiorcy, co oznacza, że ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym. W związku z powyższym moc planowanej instalacji fotowoltaicznej zostanie określona na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej Grantobiorcy potwierdzonego rachunkami (lub innym dokumentem potwierdzającym ilość zużytej energii) za energię za okres 12 miesięcy w latach 2019 – 2021.

Założenia dotyczące dofinansowania zakupu i montażu instalacji:
 1. Pozyskanie środków na dofinansowanie projektu pozwoli na pokrycie maksymalnie
  65% wartości instalacji brutto.
 2. Dofinansowanie dotyczy kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych i polega na refundacji poniesionych kosztów przez mieszkańca, zwanego Grantobiorcą, co oznacza, że to mieszkaniec (Grantobiorca) najpierw musi opłacić koszty zakupu i montażu instalacji i dopiero po weryfikacji złożonych dokumentów będzie mógł uzyskać częściowy zwrot poniesionych kosztów, zgodnie z określonym w umowie procentem dofinansowania.
 3. W celu rozliczenia Grantu – dofinansowania, Grantobiorca (mieszkaniec) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji fotowoltaicznej (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.)
 4. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji.
 5. Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji fotowoltaicznej, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
 6. Mieszkaniec przystępując do projektu zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wkład własny kosztów zakupu i montażu instalacji, który nie będzie sfinansowany ze środków europejskich;

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela pracownik Urzędu Gminy Suwałki: tel. 87 565 9353, e-mail: m.zbroja@gmina.suwalki.pl w godzinach pracy urzędu.

Załączniki do ogłoszenia:
 1. Deklaracja przystąpienia do inwestycji dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej.
 2. Regulaminu naboru uczestników do udziału w projekcie pn.”Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Informuje odnośnie praw przysługującym konsumentom, szczególnie seniorom.

Seniorze, uważaj na pokazach

Umowy zawierane na pokazach to umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa czyli np.:
w wynajętych salach, hotelach, restauracjach czy świetlicach.  

W takich spotkaniach najczęściej biorą udział osoby starsze, które obdarzając zaufaniem sprzedawców, często pochopnie podejmują decyzję o nabyciu danego towaru, zachęceni dodatkowo rzekomo okazyjną ceną bądź możliwością otrzymania prezentu. W efekcie nabywają oni kosztowny, często nieprzydatny towar, który w rzeczywistości można kupić za dużo niższą kwotę.

Pamiętajmy, że od tak zawartej umowy można odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej podpisania lub wydania towaru, bez podawania przyczyny. W niektórych wyjątkowych przypadkach (kiedy sprzedawca nie poinformował o prawie do odstąpienia) możliwość odstąpienia wydłuża się do 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.Najważniejsze jest złożenie sprzedawcy oświadczenia woli o chęci rezygnacji – odstąpienie od umowy. Oświadczenie należy odesłać na adres siedziby sprzedawcy wskazany w umowie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zakupione produkty należy zwrócić na swój koszt przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiliśmy od umowy, chyba, że przedsiębiorca zaproponował że sam je odbierze.

Poza umową sprzedaży, konsumenci często zawierają na pokazie także umowę kredytu konsumenckiego. Co do zasady samo odstąpienie od umowy sprzedaży jest skuteczne wobec odstąpienia od umowy kredytu, jednak z przezorności radzę wysłać również osobne odstąpienie do banku.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta
o prawie odstąpienia od umowy. Oznacza to, że sprzedawca może obciążyć konsumenta kosztami przywrócenia rzeczy do stanu pierwotnego. Z zakupionego towaru można korzystać tak jak w sklepie stacjonarnym tzn. można przymierzyć kupione ubrania czy obuwie, natomiast nie powinniśmy używać kupionego materaca, naczyń kuchennych, bowiem w sklepie nie mamy takiej możliwości.

Często na poczet umowy w formie zaliczki konsument wpłaca jakieś kwoty. Wówczas w razie odstąpienie od umowy przedsiębiorca powinien, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze swym świadczeniem do chwili otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Lepiej zapobiegać…

 • Uważnie czytać umowy, nie działać pod presją czasu i naciskiem sprzedawcy
 • Uważać na „promocje” i wyjątkowe oferty
 • Nie udostępniać nikomu dowodu osobistego
 • Oceniać racjonalnie nasze potrzeby i analizować je z kimś bliskim
 • Pamiętać o 14 –dniowym prawie do odstąpienia od umowy

W razie pytań zachęcam do kontaktu: tel. 87 5659277, e-mail: prk@powiat.suwalski.pl

Anna Micielica

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki

Gmina Suwałki 16 lutego 2021 roku podpisała z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę na realizację projektu pn. „Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”. Przedsięwzięcie polega na dofinansowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Suwałki na bieżące potrzeby ich gospodarstw domowych.

W ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP) planuje się objąć dofinansowaniem 71 gospodarstw domowych w celu instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Suwałki.

Wsparcie odbywać się będzie poprzez udzielenie grantu przekazywanego mieszkańcom w formie refundacji poniesionych kosztów, po zakończeniu montażu instalacji i przedstawieniu rozliczenia z przeprowadzonego przedsięwzięcia. W przypadku oszczędności powstałych w projekcie za zgodą Urzędu Marszałkowskiego liczba mieszkańców objętych dofinansowaniem może ulec zwiększeniu.

Całkowita wartość projektu: 1 998 005,00 zł.

Wartość dofinansowania ze środków UE: 1 298 703,25 zł

Planowane zakończenie realizacji: 31 grudnia 2021 roku / decyzja IZ ROPWP z 6 października 2021 r. – wydłużenie projektu do 30 czerwca 2022 roku

Inne informacje publikowane na stronie internetowej dotyczącej projektu:
 1. Ważne informacje dla uczestników projektu – wzory dokumentów – link
 2. Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie z 25.10.2021 r. – link

Informacje i wzory dokumentów dla uczestników projektu pn. “Zielona Gmina IV

W związku z realizacją projektu pn. „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” polegającego na przyznaniu grantów na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, Gmina Suwałki udostępnia materiały pomocnicze i wzory dokumentów umożliwiające uczestnikom projektu prawidłową realizację inwestycji.

Wykaz dokumentów znajdujących się w plikach do pobrania :

 1. Informacja dla Grantobiorców – poradnik “krok po kroku”
 2. Regulamin naboru uczestników do udziału w projekcie – dokument zawiera zasady udziału w projekcie oraz obowiązujące wzory dokumentów.
 3. Formularz zapytania ofertowego dla potencjalnych wykonawców instalacji.
 4. Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznej .
 5. Przykładowy wzór umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 6. Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego i wyboru wykonawcy.
 7. Wniosek o wypłatę grantu – wzór.
 8. Pełnomocnictwo na powierzenie grantu.
 9. Karta informująca o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu roku – wzór dokumentu obowiązujący w okresie trwałości projektu.
Projekt pn.„Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” jest dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu pn.: „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych …”


Lista podstawowa wniosków zakwalifikowanych do projektu pn.: „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”.

W związku z uzyskaniem zgody od Instytucji Zarządzającej RPOWP na przedłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2022 r., wszystkie osoby z listy REZERWOWEJ zostały umieszczone na liście PODSTAWOWEJ i tym samym zostały zakwalifikowane do podpisania umowy o powierzenie grantu.

Jednocześnie informujemy, że w związku z tym, że wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie została wyczerpana, Gmina Suwałki planuje w najbliższym czasie przeprowadzić dodatkowy nabór deklaracji.

Szczegóły podamy wkrótce na naszej stronie internetowej.

Szukamy domu dla kotów

Gmina Suwałki szuka domu dla 5 młodych kociąt – 2 kotki i 3 kocury.

Kotki: ruda i biała z nielicznymi rudymi znaczeniami.

Kocury: rudy, szaro-biały, biały z nielicznymi szarymi znaczeniami.

Kocięta są do odbioru w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. Informacje pod numerem telefonu: 087 565 93 82.

Akcja informacyjna promująca szczepienia przeciw COVID-19!

Zawierzmy medycynie i pomóżmy sami sobie!

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi szczepienia przeciwko COVID-19.

Liczymy, że proponowane filmy pomogą rozwiać wątpliwości w sprawie podjęcia decyzji o szczepieniu.

Materiał promocyjny zawierający najważniejsze informacje o COVID-19 dla seniorów

Materiał promocyjny zawierający informacje o szczepieniu przeciw COVID-19 dla osób w każdym wieku

“Poznaj Polskę”

Przedsięwzięcie pod nazwą : ”Poznaj Polskę” w 2021 roku

W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą : „ Poznaj Polskę” , w ramach którego chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki udzielono wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak w kwocie 15 000,00 zł, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.

“Aktywna Tablica”

Rządowy program „Aktywna Tablica „ – ogłoszenie wyników kwalifikacji wniosków na rok 2021

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„ Aktywna tablica „ dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

W ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” wsparcie finansowe w roku 2021 otrzymała Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak w kwocie  35 000,00 zł, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.

Dotacja na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin PPGR

W związku z ogłoszonym naborem do programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Suwałki zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do złożenia oświadczenia uczestnictwa w programie.
Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez przekazanie sprzętu komputerowego (3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa lub 1 500 PLN za zakup tabletu) wraz z niezbędnym oprogramowaniem, ubezpieczeniem oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dostępem do Internetu.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
• dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje w gminie Suwałki w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
• dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;
• dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego wniosku oraz oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę. Wnioskodawca może dołączyć na potwierdzenie pracy w PPGR np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

Zapraszamy do zgłaszania się do Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pok. 115 w godz. 7.30 – 14.30.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 87 565-93-43.
Wypełnione dokumenty można również złożyć w sekretariatach szkół podstawowych gminy Suwałki: w Nowej Wsi, Płocicznie – Tartak, Przebrodzie i Starym Folwarku.
Termin składania dokumentacji: do 2 listopada 2021 r. – termin ostateczny.

UWAGA: Aby złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Suwałki, uczeń którego dotyczy grant musi być mieszkańcem gminy wiejskiej Suwałki, czyli nie może to być mieszkaniec miasta Suwałki ani innej gminy.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pliki do pobrania – wzory dokumentów do wypełnienia:

 1. Wzór oświadczenia dla rodzica ucznia niepełnoletniego.
 2. Wzór oświadczenia dla ucznia pełnoletniego.
 3. Zgoda RODO dla ucznia niepełnoletniego.
 4. Zgoda RODO dla ucznia pełnoletniego.
 5. Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy.
Przewiń do góry
Skip to content