Miesiąc: wrzesień 2021

Zakończył się remont pomieszczenia w piwnicy Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w Krzywem. Dotychczas niewykorzystywana sala z powodu słabego oświetlenia i złego stanu, zyskała nowe oblicze. Od października ponad 50 m2 będzie udostępnione na potrzeby kulturalne, rekreacyjne i integracyjne mieszkańców. Sala została gruntownie wyremontowana, doświetlona, a także dostosowana do roli wystawienniczej. Dzięki temu zrodziła się możliwość organizacji wydarzeń w nowoczesnej przestrzeni o różnorodnym charakterze np. działania aktywizujące osoby starsze, spotkania autorów, klubu książki, spotkania koła gospodyń, zespołów muzycznych, wokalnych, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz spotkania rękodzielnicze, warsztaty czy wystawy.

Przedsięwzięcie pn.„Utworzenie miejsca integracji kulturowej w m. Krzywe na potrzeby społeczności lokalnej gminy Suwałki” zostało zrealizowanie dzięki 50% dotacji z Województwa Podlaskiego, w wysokości do 14 920 złotych. Zdanie realizowane z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 9 czerwca 2021 roku z Województwem Podlaskim.

Nowe miejsce integracji w Krzywem

Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył 24 września pięciu parom Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki.

Tegoroczne wydarzenie miało szczególną opraw w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny pod Wigrach. Uroczystość rozpoczęła msza święta dziękczynna. Po nabożeństwie jubilatom zaśpiewał chór „Sitanianie” z zaprzyjaźnionej gminy Zamość, której delegacja gościła na Suwalszczyźnie. Na zakończenie Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz i Radny Rady Gminy Mariusz Józefowicz wręczył odznaczenia przybyłym małżonkom. Prezydencki Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Wójt składając gratulacje i życzenia dziękował za przykład, jaki Jubilaci dają młodym małżeństwom. Wyróżnieni, którzy spędzili razem pół wieku, dziś dają piękny przykład zgodnego, wieloletniego pożycia małżeńskiego i zasługują, aby ich święto celebrować jak najdonioślej oraz pokazywać innym, jako wzór godny naśladowania. Jubilatom gratulujemy i życzymy kolejnych lat w szczęściu i zdrowiu.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W dniu 29 września 2021 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Celem projektu jest: poprawa jakości życia mieszkańców LSR, poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Całkowita wartość projektu: 173 890,40 zł

Wartość dofinansowania: 130 417,76 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Planowany rezultat:

W ramach realizacji operacji zaplanowano:

 1. wykonanie pomostu pływającego w kształcie litery ,,T”, pomost wyposażony będzie m. in. ławeczkę, drabinki, knagi do cumowania, stojak na wędki;
 2. zagospodarowanie terenu położnego w sąsiedztwie projektowanego pomostu poprzez m. in.:
  – montaż drewnianego ławostołu, oddzielonego od drogi ogrodzeniem typu farmerskiego;
  – utworzenie miejsc parkingowych;
  – montaż tablicy informacyjnej z opisem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Suwalszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Osowa;
  – montaż elementów małej architektury tj. stojaki na rowery, kosze na śmieci.

Planowany okres realizacji projektu: do 30.06.2022 r.

Po realizacji projektu planuje się zatrudnienie 2 pracowników na okres 2 miesięcy w skali roku (VII-VIII) w latach 2022-2026, którzy będą odpowiedzialni za utrzymanie czystości  i porządku na trenie objętym projektem.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jez. Okmin w msc. Osowa poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 roku”

Gmina Suwałki informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznał Gminie Suwałki dotację kwocie do 9.000,51 zł na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki”. Gmina Suwałki podjęła czynności zmierzające do zawarcia umowy na podstawie ww. Uchwały.

W ramach realizacji przedsięwzięcia szacuje się, że na terenie gminy zostanie zutylizowanych 110 ton azbestu do końca listopada 2021 r.  Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie  55,8 tysięcy złotych.

Przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 r.” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2021 roku

Suwałki, dnia 28 września 2021 roku

In.6220.20.2021.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Polskie Farmy PV Sp. z o.o., ul. Słowikowskiego 81B, 05-090 Raszyn działającego przez pełnomocnika Ewę Jędrzejewską – Domalewską została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 88MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w gminie Suwałki” realizowanego na działkach o nr geod. 43/5, 36, 41/2, 82/3, 38/2 obręb Przebród oraz na działce o nr geod. 22/3 w obrębie Wychodne.         

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysom wsi na trasie inwestycji z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie udostępniam treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki na okres 14 dni.

Wskazuję dzień udostępnienia treści decyzji, tj. 29 września 2021 r.

 (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie In.6220.20.2021.SR z dnia 28 września 2021 roku

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” realizuje od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023r. projekt: „STARTER DLA MŁODYCH”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe PODDZIAŁANIE 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

AKTUALNIE TRWA I TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty rekrutacyjne w okresie od 22.09.2021 r. do 11.10.2021 r. (w biurze projektu partnera)

Celem projektu jest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród 72 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, zamieszkujących powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego monieckiego i m. Suwałki, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. W ramach projektu planowane są następujące działania:

 1. Rekrutacja od III kwartału 2021 r. do II kwartału 2022 r.

ETAP 1: Nabór dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 2: Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 3: Rozmowa z doradcą zawodowym.

Planowane jest przyjęcie 120 formularzy rekrutacyjnych które zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 1. Szkolenie „Mój biznes” 72 uczestnikom zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności, które zakończone będzie złożeniem biznes planów.
 2. Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 050 zł przyznana dla 72 uczestników projektu na podstawie złożonych biznes planów które, otrzymały najwyższą ilość punktów.
 3. Wsparcie pomostowe finansowe dla 72 uczestników projektu przez okres pierwszych 6 miesięcy w kwocie maksymalnej 2600 zł netto.
  Szczegółowe informacje o projekcie uzyskają Państwo:
  LIDER
  Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A
  Biuro Projektu w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym przy ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
  www.ares.suwalki.pl
  Kierownik Projektu: Jolanta Szklarzewska tel. 87 566 20 55
  Specjalista ds. Projektu: Marta Taraszkiewicz tel. 87 566 20 55

PARTNER PROJEKTU
Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”
Biuro Projektu, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
www.lgd.suwalszczyzna.com.pl
Koordynator Projektu: Dorota Owsiejczuk, tel. 87 565 53 64.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne sa na stronie internetowej Lidera i Partnera

„STARTER DLA MŁODYCH” rekrutacja do projektu

Wójt Gminy Suwałki informuje, że mieszkańcy gminy Suwałki powyżej 65 roku życia mogą się jeszcze zapisywać na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie w ramach ,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Suwałki powyżej 65 roku życia”. W roku bieżącym przewidywana liczba objętych szczepieniem przeciwko grypie 100 osób. Aktualnie zostało około 70 wolnych miejsc. Szczepienia są darmowe. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na ograniczoną dostępność szczepionki przeciwko grypie, szczepienia będą  przeprowadzone niezwłocznie, gdy tylko będą dostępne szczepionki w placówce medycznej tj.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarzy ,,ESKULAP” Nowacki i Partnerzy Spółka Partnerska w Suwałkach, ul. Waryńskiego  27.

W związku z powyższym osoby po 65 roku życia winni zgłosić się do Urzędu Gminy Suwałki, pokój nr 116 w celu zapisania  się na szczepienie przeciwko grypie bądź telefonicznie  pod nr tel. 87 565 93 42, 87 565 93 41.

Wolne miejsca na szczepienia przeciwko grypie

1 października 2021 roku o godzinie 18.00 zapraszamy na spotkanie z panią Laurą Łącz – aktorką, pisarką, poetką i reżyserką. Recital poetycko-muzyczny „Między mną a tobą” odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku. Wstęp wolny.

Wcześniej tego dnia, o godzinie 10.00 i 12.00 w gminnych szkołach w Płocicznie-Tartak i w Starym Folwarku odbędą się spotkania dla dzieci pod hasłem „Pokochaj Teatr”.

Organizator: Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki.
Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

To jedno z wielu wydarzeń zaplanowanych wspólnie z lokalnymi partnerami, w ramach projektu „Spotkajmy się lokalnie – kulturalne aspiracje, czytelnicze inspiracje w Gminie Suwałki”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Laura Łącz – spotkanie i występ artystyczny – Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki (krzywe.com.pl)

Recital poetycko-muzyczny „Między mną a tobą”

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zachęcamy osoby, które się jeszcze nie spisały, aby skorzystały z możliwości spisu w dniu 25 września 2021 r. w godz. 8.00-24.00 w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 w Suwałkach podczas ogólnopolskiej akcji „Noc spisowa”. Dokonanie spisu nie trwa długo. Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy.Dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej

„Noc Spisowa” w dniu 25 września 2021 r.

Przewiń do góry
Skip to content