Obwieszczenia

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 229, 248, 251 w obrębie Korkliny w gminie Suwałki..

Obwieszczenie PP.6730.78.2022.ID z dnia 05 września 2023 r.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu w msc. Kropiwne Stare”.

Obwieszczenie BUM.6220.12.2023.SR z dnia: 4 września 2023 roku.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 101999B przez wieś Kropiwne Nowe, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.13.2023.SR z dnia: 31 sierpnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23 sierpnia 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi gminnej w msc. Gawrych Ruda”.

Obwieszczenie BUM.6220.14.2023.SR z dnia: 31 sierpnia 2023 roku

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Suwałki z dnia 09 marca 2023 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr geod. 95, 96, 91/2, 103, 91/1, 92/1, 92/2, 94/1, 94/2, 94/3, 98, 93, 101, 51/2, 97, 52, 51/1, 49, 50, 47, 48, 45/2, 45/1, 46/3, 46/2, 46/1, 44/1, 44/2, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 36, 35, 34, 33, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 20/59, 20/58, 29/15, 29/14, 20/25, 20/24, 20/23, 20/22, 20/21, 20/20, 20/18, 20/17, 20/16, 20/15, 20/14, 20/13, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 29/8, 29/3, 29/2, 29/1, 22/5, 22/3, 29/7, 29/6, 22/2, 29/5, 22/1, 28, 27, 22/18, 26, 25, 24, 23, 100, 22/13, 22/10, 22/16, 22/17, 89, 90, 88, 98, 82/1, 82/2, 81, 79/9, 79/8, 79/7, 79/3, 79/2, 78, 69, 70, 63/2, 63/1, 62, 61, 56/2, 58/4, 58/5, 58/3, 22/4, 22/7, 22/8, 22/15, 29/17, 29/16, 20/38, 20/32, 1/2, 22/12, 22/18, 29/18, 29/19, 20/40, 43, 46/3, 68, 71, 72, 73, 99 położonych w miejscowości Piertanie oraz na działkach nr geod. 33/3, 102, 112/3, 112/4, 112/1, 265, 119, 24/3, 24/4, 24/1, 25/1, 26, 28, 120/3, 120/4, 120/2, 29, 30, 31 położonych w miejscowości Tartak w gminie Suwałki.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

Obwieszczenie PP.PP.6733.2.2023.JM z dnia 26 lipca 2023 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 t.j.) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr geod. 95, 96, 91/2, 103, 91/1, 92/1, 92/2, 94/1, 94/2, 94/3, 98, 93, 101, 51/2, 97, 52, 51/1, 49, 50, 47, 48, 45/2, 45/1, 46/3, 46/2, 46/1, 44/1, 44/2, 30, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 36, 35, 34, 33, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 20/59, 20/58, 29/15, 29/14, 20/25, 20/24, 20/23, 20/22, 20/21, 20/20, 20/18, 20/17, 20/16, 20/15, 20/14, 20/13, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 29/8, 29/3, 29/2, 29/1, 22/5, 22/3, 29/7, 29/6, 22/2, 29/5, 22/1, 28, 27, 22/18, 26, 25, 24, 23, 100, 22/13, 22/10, 22/16, 22/17, 89, 90, 88, 98, 82/1, 82/2, 81, 79/9, 79/8, 79/7, 79/3, 79/2, 78, 69, 70, 63/2, 63/1, 62, 61, 56/2, 58/4, 58/5, 58/3, 22/4, 22/7, 22/8, 22/15, 29/17, 29/16, 20/38, 20/32, ½, 22/12, 22/18, 29/18, 29/19, 20/40, 43, 46/3, 68, 71, 72, 73, 99 położonych w miejscowości Piertanie oraz na działkach nr geod. 33/3, 102, 112/3, 112/4, 112/1, 265, 119, 24/3, 24/4, 24/1, 25/1, 26, 28, 120/3, 120/4, 120/2, 29, 30, 31 położonych w miejscowości Tartak.

Obwieszczenie PP.6733.2.2023.JM z dnia: 17 lipca 2023 roku

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Suwałki z dnia 14 kwietnia 2023 roku (zmieniony dnia 31 maja 2023 roku), została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji i termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową w budynku Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak oraz rozbiórce dwóch budynków pod budowę utwardzonego placu parkingowego na działkach nr geod. 363/70 i 363/61 położonych w miejscowości Płocicznie-Tartak w gminie Suwałki.

Obwieszczenie PP.6733.3.2023.JM z dnia: 10 lipca 2023 roku

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 26 czerwca 2023 roku i uzupełnienie wniosku z dnia 29 czerwca 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie mostu w msc. Kropiwne Stare, gm. Suwałki.

Obwieszczenie BUM.6220.12.2023.SR z dn. 04.07.2023 (rozmiar 38 KB)

Obwieszczenie BUM.6220.12.2023.SR z dnia: 04 lipca 2023 roku

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji piasku ze żwirem „Bród Nowy XIII” na działce o nr geod. 206 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.7.2023.SR z dnia: 04 lipca 2023 roku

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji złoża piasku ze żwirem „Bród Nowy XIV” na działkach o nr geod. 194 w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy, gmina Suwałki”.

Obwieszczenie BUM.6220.9.2023.SR z dnia: 05 lipca 2023 roku

Przewiń do góry
Skip to content