Obwieszczenia

Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr LVII/615/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałki wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku (włącznie):

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki,

2) ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 108,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OBWIESZCZENIE PP. 6721.1.2.2024 (rozmiar pliku:35 KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP. 6721.1.2.2024 z dnia: 20 maja 2024 roku.

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Suwałki uchwały Nr LVII/615/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w gminie Suwałkiwraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

3_OBWIESZCZENIE PP. 6721.1.2.2024 (rozmiar pliku: 34KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP. 6721.1.2.2024 z dnia: 20 maja 2024 roku.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Biała Woda, Potasznia, Czarnakowizna, Taciewo i Turówka Nowa w gminie Suwałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 7 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r.(włącznie), Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. (włącznie).

OBWIESZCZENIE BIP II (format pliku: doc, rozmiar pliku: 38KB)

Dyskusja publiczna nad rozstrzygnięciami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, o godz. 10:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suwałki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2024 r. (włącznie).

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/343/21 z dnia 28 września 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Osowa, Kuków-Folwark i Bród Nowy w gminie Suwałki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 17 kwietnia 2024 r. do 9 maja 2024 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w godzinach 800 – 1530. Projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również w powyższym terminie na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki www.gmina.suwalki.pl oraz http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Planowanie Przestrzenne / Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów i studium.

OBWIESZCZENIE PP.6721.3.21.2021 (rozmiar pliku: 38KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI PP.6721.3.21.2021 z dnia: 09 kwietnia 2024 roku.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie, przebudowie drogi gminnej nr 102016B w miejscowości Okuniowiec na odc. 1,3 km”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.20.2023.SR z dnia: 25 marzec 2024 roku.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 101, 102/1, 102/3, 102/4 w obrębie Dubowo Drugie, gm. Suwałk.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.21.2023.SR z dnia: 29 luty 2024 roku.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni do poboru wody podziemnej na działce o nr geod. 195/1 w obrębie Bród Nowy.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.18.2023.SR z dnia: 29 luty 2024 roku.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 1172b Wigry – Burdeniszki – do drogi 1171b w km 0+056 – 1+506”.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.15.2023.SR z dnia: 29 luty 2024 roku.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kopaliny z powiększonego złoża Kuków XIV gmina Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie na działkach o nr geod. 3 i 4 obręb Kuków. Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Obwieszczenie BUM.6220.19.2023.SR z dn. 20.02.2024 (format pliku: docx, rozmiar pliku: 42KB)

decyzja BUM.6220.19.2023.SR z dn. 20.02.2024 (format pliku: docx, rozmiar pliku: 124KB)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SUWAŁKI BUM.6220.19.2023.SR z dnia: 20 luty 2023 roku.

Przewiń do góry
Skip to content