Obwieszczenie PP.6733.4.2021.ID z dnia: 17 listopada 2022 roku

Suwałki, dnia 17 listopada 2022 roku

PP.6733.4.2021.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia się,  że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.4.2021.ID z dnia 14 kwietnia 2022 roku ustalonej na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrzno – kablowych linii SN 20kV i nn 0,4kV, złącz kablowych nn 0,4kV na działkach nr geod. 162, 171, 163/1, 168/2, 169/2, 149, 145/2, 150, 145/1, 163/2, 148, 57, 50/4, 50/3, 50/2, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 56, 71, 64/6, 70, 64/1, 64/5, 64/3, 65/5, 65/1, 65/3, 69/1, 72, 49 położonych w obrębie Magdalenowo i Wigry w gminie Suwałki, działkach nr geod. 20/1, 21, 24, 30, 31, 32/1, 32/2, 27/3, 28/3, 28/5, 102, 103 położonych w obrębie Czerwony Folwark i działkach nr geod. 37, 32, 33 położonych w obrębie Burdeniszki w gminie Suwałki.

Zgodnie z art. 49 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) strony postępowania powiadomiono o wydanym postanowieniu w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Suwałki.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.4.2021.ID z dnia: 17 listopada 2022 roku
Przewiń do góry
Skip to content