Obwieszczenie PP.6733.6.2022.ID z dnia: 22 sierpnia 2022 roku

Suwałki, dnia 22 sierpnia 2022 roku

PP.6733.6.2022.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. j.) zawiadamia się,  że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Adam Kulenko została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 20kV, linii kablowych nN 0,4 kV, linii napowietrznych nN 0,4k kV, słupów linii napowietrznej, kontenerowej ST SN/nN i słupowej ST SN/nN na działkach nr 18/1, 19/2, 19/3, 19/4, 74/2, 93, 94 obręb Czerwony Folwark i działkach nr 108, 112, 113, 114, 117, 120, 125, 126, 134, 138, 18, 37 obręb Burdeniszki w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.6.2022.ID z dnia: 22 sierpnia 2022 roku
Przewiń do góry
Skip to content