Miesiąc: luty 2023

Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Wniosek o refundacje podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym składa się w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych lub nie później do dnia 29 lutego 2024 r. na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem portalu empatia lub ePUAP. Wniosek złożony w formie elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski o refundacje podatku VAT  składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

O wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. może ubiegać się odbiorca paliw gazowych, w przypadku gdy:

 • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków
  do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub  zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł (w gospodarstwie domowym jednoosobowym) lub wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę (w gospodarstwie domowym wieloosobowym).

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np.: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego obejmującą okres od 1 stycznia 2023 r. do 31.12.2023 r.;
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania refundacji podatku VAT, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o refundacji podatku VAT na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.  

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Wzór wniosku o refundację podatku VAT można pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, natomiast wersja papierowa dostępna jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach ul. Świerkowa 45.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki serdecznie zaprasza na Dzień Kobiet podczas, którego odbędzie się wernisaż obrazów Iwony Morawskiej. Wydarzenie odbędzie się 10 marca (piątek) o godz. 18:00 w sali wystawowej OCiKGS w Krzywem. Wystawę będzie można oglądać do 20 marca 2023 roku.

Link:

https://krzywe.com.pl/dzien-kobiet-w-osrodku-czytelnictwa-i-kultury-gminy-suwalki/?fbclid=IwAR0395ajB8NK-_cGz9DIXDu65VvFsQGP8xKKFgvBQPy8sxIsifrk_xfwego

Dzień Kobiet

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Suwałki.

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr XLII/436/22 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki.

Dotacja celowa będzie udzielana w wysokości:

 1. 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł brutto, na wymianę starego źródła ciepła na:

– kocioł opalany paliwami stałymi;

– kocioł olejowy lub gazowy;

– kocioł elektryczny;

–  pompę ciepła odbierającą ciepło z powietrza;

 • 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł brutto na realizację:

– pompy ciepła odbierającej ciepło z gruntu;

– pompy ciepła odbierającej ciepło z wody.

            Dotację będzie można wykorzystać w szczególności na koszty:

 1. trwałej likwidacji starego źródła ciepła opartego na paliwie stałym;
 2. zakupu i montażu nowego źródła ciepła;
 3. zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji wewnętrznej instalacji związanej z nowym źródłem ciepła;
 4. związane z adaptacją pomieszczenia do wymogów związanych z instalacją nowego źródła ciepła (zakres prac nie może przekraczać niezbędnych robót związanych z instalacją nowego źródła ciepła);
 5. modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła.

Nowe źródło ciepła – należy przez to rozumieć:

 1. kocioł opalany paliwami stałymi – kocioł posiadający certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 spełniający wymagania klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi. Kocioł powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
 2. kocioł olejowy lub gazowy – kocioł o sprawności większej niż 80% (sprawność dla obciążenia częściowego 0,3 Pn i średniej temperatury wody 50℃) spełniający warunki z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 218, poz. 1846 z późn. zm.);
 3. kocioł elektryczny;
 4. pompę ciepła powietrzną – pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+;
 5. pompę ciepła odbierającą ciepło z gruntu lub wody – pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW posiadające następujące wartości wskaźników COP:

– pompa ciepła typu powietrze/woda w punkcie pracy A2W35;COP≥3,1;

– pompa ciepła typu solanka/woda w punkcie pracy BOW35:COP≥4,3;

– pompa ciepła typu woda/woda w punkcie pracy W10W35:COP≥5,1;

– pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda w punkcie pracy E4W35:COP≥4,3;

Wnioskodawca nie może zalegać z podatkami i innymi należnymi opłatami na rzecz Gminy Suwałki.

Dotacja celowa na wymianę pieca nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Suwałki, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel  w uchwale budżetowej w wysokości 200 000,00 zł.

Wnioski w wersji papierowej można składać od  20 lutego do 03 marca 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Suwałki, ul Świerkowa 45, 16 – 400 Suwałki w godzinach pracy Urzędu: pon. 8:00-16:00; wt.-pt. 7:30-15:30.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl w AKTUALNOŚCIACH i w zakładce  „SPRAWY URZĘDOWE” (Dotacja na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.

Dodatkowe informacje na temat dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 87 565 93 76, 87 565 93 52 oraz w pokoju nr 136 lub 141A.

UWAGA: Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane przed i po okresie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Nabór wniosków na wymianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych

Zarządzenie nr 496/23
Wójta Gminy Suwałki

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w roku 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, z póź. zm), Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) oraz Uchwały XLVII/496/22 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022r. poz. 5533) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w zakresie:

1) patrolowania przez wykwalifikowane służby wodne miejsc wykorzystywanych do kąpieli, m. in. na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne na terenie gminy Suwałki;

 1. Zlecenie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie upublicznione w terminie od dnia 23 lutego 2023 r. do dnia 17 marca 2023 r. poprzez zamieszczenie:
  a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki;
  b) na stronie internetowej Gminy Suwałki;
  c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 17 marca 2023 r. o godz. 15.30.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Suwałki.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Suwałki

Zbigniew Mackiewicz

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku

Działaj lokalnie – skorzystaj z pomocy ogólnopolskiej akcji Masz Głos!
Od 21 lutego do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.
Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę.
Jakie działania wspiera akcja
Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.
Wsparcie dla uczestników
Grupy i organizacje przyjęte do akcji rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne wsparcie w postaci:
• stałej współpracy i doradztwa ze strony doświadczonego koordynatora,
• pomocy prawnej,
• możliwość udziału w szkoleniach stacjonarnych i online oraz wizytach studyjnych do miejsc, w których wzorowo działają tandemy mieszkańców i władz, złożonych z uczestników akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej np. w Kluczborku, Krakowie, Olecku,
• możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),
• konsultacji przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych,
• szansy na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy każdą edycję akcji.
Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę: https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/

Ogólnopolska akcji Masz Głos!

Przewiń do góry
Skip to content