Miesiąc: listopad 2022

W związku z realizacją na zlecenie Zamawiającego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zadania na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn. :„Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Ełk – Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa” serdecznie zapraszamy, także w imieniu Inwestora, na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w celu przedstawienia Mieszkańcom Gminy Suwałki rozwiązań projektowych przyjętych w Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla przedmiotowej inwestycji.

Spotkanie odbędzie się w Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód
w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) o godz. 17:00.

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Stosownie do  uchwały Nr XLVI/474/22 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących statutów sołectw Gminy Suwałki zawiadamiam iż konsultacje w przedmiotowej sprawie odbyły  się w dniach: od 18 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r. w formie pisemnej.

Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Suwałki było zebranie opinii i uwag odnośnie projektu Statutów Sołectw: Biała Woda, Białe, Bobrowisko, Bród Mały, Bród Nowy, Bród Stary, Burdeniszki, Cimochowizna, Czarnakowizna, Czerwony Folwark, Dubowo Pierwsze, Dubowo Drugie, Gawrych Ruda, Korkliny, Korobiec, Kropiwne Nowe, Kropiwne Stare, Krzywe, Kuków-Folwark, Kuków, Leszczewek, Leszczewo, Lipniak, Magdalenowo, Mała Huta, Niemcowizna, Nowa Wieś, Okuniowiec, Osinki, Osowa, Piertanie, Płociczno-Tartak, Poddubówek, Potasznia, Przebród, Sobolewo, Stary Folwark, Taciewo, Tartak, Trzciane, Turówka Nowa, Turówka Stara, Wasilczyki, Wiatrołuża Pierwsza, Wychodne, Zielone Królewskie, Zielone Drugie, Zielone Kamedulskie, Żyliny.

Konsultacje miały zasięg lokalny i skierowane są do pełnoletnich mieszkańców Sołectw Gminy Suwałki.

Uprawnionych do głosownia w konsultacjach było 6119 mieszkańców.

Poniżej wyniki konsultacji:

SołectwoIlość os. za przyjęciem projektu statutuIlość os. przeciw przyjęciu projektu statutuIlość os. wstrzymujących się od zajęcia stanowiska
Biała Woda10
Białe9
Bobrowisko0
Bród Mały0
Bród Nowy9
Bród Stary4
Burdeniszki0
Cimochowizna11
Czarnakowizna1
Czerwony Folwark45
Dubowo Drugie14
Dubowo Pierwsze41
Gawrych Ruda20
Korkliny1
Korobiec0
Kropiwne Nowe0
Kropiwne Stare422
Krzywe1
Kuków-Folwark43
Kuków0
Leszczewek0
Leszczewo0
Lipniak10
Magdalenowo7
Mała Huta5
Niemcowizna712
Nowa Wieś17
Okuniowiec21
Osinki21
Osowa10
Piertanie10
Płociczno
Poddubówek310
Potasznia11
Przebród0
Sobolewo18
Stary Folwark4
Taciewo0
Tartak1
Trzciane0
Turówka Nowa0
Turówka Stara0
Wasilczyki0
Wiatrołuża Pierwsza8
Wychodne81
Zielone Drugie0
Zielone Kamedulskie16
Zielone Królewskie4
Żyliny9
RAZEM2671810

                                                                                                                        Z up. Wójta

Krzysztof Andrzej Gwaj

                                                                                                                 ZASTĘPCA WÓJTA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONSULTACJI

Gmina Suwałki zajęła 2. miejsce w kategorii gmin wiejskich w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego. Ranking zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej razem z Urzędem Statystycznym w Białymstoku. Ocenianych było 115 gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich.

Celem rankingu było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ranking uwzględniał między innymi samorządowe wydatki na oświatę, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, ochronę środowiska, ale też miejscowe organizacje pozarządowe. Miejsca gmin określono na podstawie twardych danych Urzędu Statystycznego. Świadczą one o działaniach samorządów na rzecz jakości życia mieszkańców.

Wyniki ogłoszono w miniony czwartek w Goniądzu.

foto: frdl.bialystok.pl

Gmina Suwałki na II miejscu gmin wiejskich w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?
Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.
Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.
Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?
W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.
Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974
Materiał prasowy PFRON

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

Suwałki, dnia 22 listopada 2022 roku

BUM.6220.28.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 66/9, 66/11 obręb Zielone Kamedulskie, gmina Suwałki oraz terenie działek nr 225/11, 225/13 obręb Dubowo Drugie, gmina Suwałki”.

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysom wsi na terenie inwestycji z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Od w/w decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie   14 dni od jej ogłoszenia.

Jednocześnie udostępniam treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki na okres 14 dni.

Wskazuję dzień udostępnienia treści decyzji, tj. 28 listopada 2022 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.28.2022.SR z dnia: 22 listopada 2022 roku

Informacje o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Komu przysługuje możliwość zakupu węgla ?
Prawo do kupna węgla będą mieli członkowie gospodarstwa domowego określonego w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, które:
a)    otrzymało dodatek węglowy lub
b)    czeka obecnie na wypłatę dodatku węglowego lub
c)    spełnia warunki do otrzymania dodatku węglowego, ale członkowie gospodarstwa domowego nie złożyli wniosku.

Limity zakupu węgla:
Zgodnie z przepisami jedno gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 oraz kolejnej 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.
 
Jak złożyć wniosek:
Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Suwałki lub ze strony internetowej Urzędu w załączniku pod tym wpisem.
Wnioski będzie można składać:
a)    osobiście;
b)    przez internet.
 Osobiście wraz z wypełnionym wnioskiem należy zgłosić się w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 – Biuro Obsługi Interesanta.                                                                                                                            
Aby przesłać wniosek online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /gminasuwalki/SkrytkaESP

Wnioski wysłane pocztą elektroniczą e-mail nie będa rozpatrywane.
 
Instrukcja zakupu węgla:
1.    Należy wypełnić właściwy wniosek. W zależności  od wybranego sposobu składania wniosek należy złożyć lub przesłać do Urzędu Gminy Suwałki.

2.    Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostanie wystawiona faktura.

3.    Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wskazaną w fakturze wysokość opłaty za paliwo stałe:
a)    przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Suwałki – 50 1240 5891 1111 0000 5753 6152


b)    kartą płatniczą/gotówką w kasie Urzędu Gminy ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

4.    Po uregulowaniu opłaty i przedstawieniu dowodu wpłaty zostanie wydane zlecenie na odbiór paliwa stałego.

5.    Wraz z otrzymanym potwierdzeniem wpłaty będzie trzeba udać się na skład węgla, gdzie zostanie wydane paliwo stałe. Jeżeli zostanie podpisana umowa będzie to firma Transbud Suwałki, ul. Północna 27.

6.    Odbiór węgla ze składu odbywać się będzie transportem we własnym zakresie lub zamawiając taką usługę w ww. firmie wg ich cennika.

Uwaga!
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Formularz zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Gminy Suwałki w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Informacje dla mieszkańców w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego

Suwałki, dnia 17 listopada 2022 roku

BUM.6220.23.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złoża piasku ze żwirem Osowa III na działkach o nr ew. 175/6, 175/4, 176/2, 206/2 obręb geodezyjny Osowa, gmina Suwałki, powiat suwalski”.

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysom wsi na trasie inwestycji z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Jednocześnie udostępniam treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki na okres 14 dni.

Wskazuję dzień udostępnienia treści decyzji, tj. 24 listopada 2022 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.23.2022.SR z dnia: 17 listopada 2022 roku

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu: 02.10.2020 – 29.12.2023

Wartość Projektu: 13 273 526,27 PLN, EFRR: 11 282 496,75 PLN

Lider: Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Partnerzy: Miasto Brańsk, Gmina Jasionówka, Gmina Jaświły, Gmina Grajewo, Gmina Nowinka, Gmina Wyszki, Gmina Rutki, Gmina Bielsk Podlaski, Gmina Raczki, Gmina Klukowo, Gmina Mońki, Gmina Narewka, Gmina Szczuczyn, Gmina Szepietowo, Gmina Piątnica, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Wąsosz, Gmina Rudka, Gmina Suwałki, Gmina Przytuły, Gmina Gródek, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna, Gmina Szudziałowo, Gmina Michałowo, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Orla, Gmina Brańsk, Gmina Mały Płock, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Stawiski, Gmina Tykocin, Gmina Zabłudów, Gmina Czyżew, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Zambrów

Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Głównym celem Projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gmin – Partnerów oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o stopniu dojrzałości cyfrowej na poziomie 5 i 4, a także podniesienie ich bezpieczeństwa. 

Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego w 36 gminach wchodzących w skład Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego jest możliwy poprzez cele szczegółowe Projektu, w tym:

1. Wdrożenie 20 e-usług, w tym 13 usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 7 usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Projektu (łącznie 582 e-usług, w tym 447 e-usług na 5 poziomie dojrzałości oraz 135 e-usług na 4 poziomie dojrzałości na poziomie Partnerów),

2. Wdrożenie 14 nowych e-usług, w tym 6 nowych e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej wraz z budową systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych, a także 5 nowych e-usług związanych z portalem mieszkańca, 

3. Podniesienie dojrzałości cyfrowej 7 istniejących e-usług,

4. Integracja e-usług z platformą e-puap i Węzłem Krajowym,

5. Dostawa i uruchomienie platformy informatycznej gromadzenia, przetwarzania i zabezpieczenia danych niezbędnych do realizacji e-usług,

6. Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

7. Zaplanowano szeroką kampanię reklamową promocyjną e-usług obejmującą popularyzację e-usług wśród mieszkańców gmin partnerskich. Przeszkolonych zostanie 505 pracowników jednostek samorządów terytorialnych. 

Długoterminowymi korzyściami wynikającymi z realizacji Projektu będą m.in.:

–  Łatwiejszy dostęp do usług publicznych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną (dostęp 24/h),

–  Zniesienie geograficznych i infrastrukturalnych barier w dotarciu do świadczonych usług przez 36 urzędów,

–  Zmniejszenie o 50% ilości wizyt klientów w urzędach wynikających z błędów systemu lub pomyłek,

–  Obniżenie kosztów administracji poprzez wprowadzenie elektronicznych usług na poziomie 5 i 4,

–  Zwiększenie efektywności działania urzędów o 23%,

–  Podniesienie jakości usług świadczonych przez administrację samorządową,

–  Podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych w szczególności terenów gmin wiejskich,

–  Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców Polski w sytuacji pandemii typu COVID-19,

–  Pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia papieru oraz zmniejszenie zużycia paliw i emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Z efektów realizacji Projektu skorzystają mieszkańcy Gmin, przedsiębiorcy i pracownicy urzędów. 36 urzędów uzyska awans cyfrowy. W rezultacie Projektu osiągnięta zostanie wartość 114 750 pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego w 2024 r.

Gmina Suwałki realizuje Projekt w zakresie następujących zadań:

 • Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) w Gminie Suwałki,
 • Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług w Gminie Suwałki,
 • Szkolenia w Gminie Suwałki.

Wartość Projektu: ]/: 246 549,50 PLN EFRR: 209 567,06 PLN

Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

logo programu Interreg
                                                               Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

W gminie Suwałki powstał pierwszy mural. Grafika dedykowana dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu regionu została wykonana na ścianie budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w miejscowości Krzywe, usytuowanego przy drodze wojewódzkiej na trasie Suwałki-Sejny.

Wykonanie muralu jest jednym z wielu działań projektu realizowanego przez Gminę Suwałki i Rejon Solecznicki pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”.

Mural zatytułowany ,,Dwie tancerki” przedstawia dwie kobiety w dynamicznej tanecznej pozie, ubrane w tradycyjne stroje ludowe nawiązujące do regionu Suwalszczyzny i Wileńszczyzny. Tło muralu stanowi dzika przyroda Suwalszczyzny i przeplecione jest elementami haftów litewskich i polskich. Widoczne w rogu maki to florystyczny symbol Polski. Energetyczna kompozycja nawiązuje do wieloletniej współpracy polsko-litewskiej oraz ma zachęcać do ruchu i czerpania z tradycji, natury i kultury regionów pogranicza polsko-litewskiego. Mamy nadzieję, że mural będzie wywoływał uśmiech i pozytywne emocje w przechodniach i przejeżdżających.

Autorem projektu i wykonawcą jest firma: WYPISZWYMALUJ Sp. z o.o. z Olsztyna.

Pierwszy mural w gminie

Suwałki, dnia 17 listopada 2022 roku

PP.6733.4.2021.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia się,  że zostało wydane postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PP.6733.4.2021.ID z dnia 14 kwietnia 2022 roku ustalonej na rzecz PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrzno – kablowych linii SN 20kV i nn 0,4kV, złącz kablowych nn 0,4kV na działkach nr geod. 162, 171, 163/1, 168/2, 169/2, 149, 145/2, 150, 145/1, 163/2, 148, 57, 50/4, 50/3, 50/2, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 56, 71, 64/6, 70, 64/1, 64/5, 64/3, 65/5, 65/1, 65/3, 69/1, 72, 49 położonych w obrębie Magdalenowo i Wigry w gminie Suwałki, działkach nr geod. 20/1, 21, 24, 30, 31, 32/1, 32/2, 27/3, 28/3, 28/5, 102, 103 położonych w obrębie Czerwony Folwark i działkach nr geod. 37, 32, 33 położonych w obrębie Burdeniszki w gminie Suwałki.

Zgodnie z art. 49 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) strony postępowania powiadomiono o wydanym postanowieniu w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Suwałki.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.4.2021.ID z dnia: 17 listopada 2022 roku

Przewiń do góry
Skip to content