Obwieszczenie BUM.6220.19.2022.SR z dnia: 05 sierpnia 2022 roku

Suwałki, dnia 05 sierpnia 2022 roku

BUM.6220.19.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Bród Nowy VIII” udokumentowanego w granicach działki o nr geod. 119/1, 120/1, 121, 123/1 w obrębie Bród Nowy, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie w tym między innymi opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 141A, tel. (87) 5659352 w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.20.2022.SR z dnia: 05 sierpnia 2022 roku

Suwałki, dnia 05 sierpnia 2022 roku

BUM.6220.20.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i magazynami energii na działkach obrębu Kuków – Folwark, gmina Suwałki, powiat suwalski realizowanego na działkach o nr geod. 8/1, 6/10, 6/6, 30/2, 30/3, 30/4, 7/3, 7/4, 7/6, 7/5, 1/52 w obrębie Kuków – Folwark.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie w tym między innymi opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pokój nr 141A, tel. (87) 5659352 w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.).

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Dożynki gminne 2022

Samorząd Gminy Suwałki zaprasza Dożynki Gminne, które odbędą się 14 sierpnia w Żylinach. Święto polskiej wsi połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obchody dożynkowe rozpocznie, o godz. 14.00, msza św. dziękczynna w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Żylinach.

Tradycyjnie dożynkom gminnym towarzyszy dobra zabawa. Podczas tegorocznych obchodów czas umilą wykonawcy muzyki ludowej – Zespół Śpiewaczy WIGRANIE ze Starego Folwarku oraz BAGATELA, Teatr ZAMANIONY, dzieci i młodzież z Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki – Ance Kamance, Red Band i SONUS oraz Zespół Szyjemy.
O 19.00 zagra gwiazda wieczoru – Zespół POWER PLAY. Na zakończenie zapraszamy na dyskotekę pod gwiazdami.

W programie nie zabraknie atrakcji dla dzieci (zjeżdżalnie, animacje, konkursy) jak i dla dorosłych (możliwość skosztowania dań przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Suwałki, konkursy).

ZAPRASZAMY

Nabór uczestników do mieszkania wspomaganego w Białej Wodzie

Nabór uczestników z terenu gminy Suwałki do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, Bród Nowy 15, 16-402 Suwałki, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które są prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach.
Mieszkanie na terenie gminy Suwałki zlokalizowane jest w Białej Wodzie 63 A. W mieszkaniu tym testowany jest Model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i z zespołem Downa, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i z zespołem Downa, poruszających się na wózkach inwalidzkich, które spełniają poniższe warunki:
– są pełnoletnie
– mieszkają na terenie gminy Suwałki
– posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa
– poruszają się na wózkach inwalidzkich
– posiadają motywację do podjęcia prób usamodzielnienia, wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Białej Wodzie może być przyjęta 1 osoba, spełniająca warunki rekrutacji. Osobie przyjętej zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia, na miarę Jej możliwości.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 03.08.2022 r. do 17.08.2022 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą w terminie od 18.08.2022 r. – 22.08.2022 r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu zostanie ogłoszona do dnia 25.08.2022r. (powiadomienie telefoniczne). Osoby kwalifikujące się, ale nie przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.
 4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:
 • Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
 • Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych (obowiązkowo!)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki oraz w Biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71.
Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, w godz. 8.00 – 15.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres mieszkalnictwosuwalki@gmail.com w terminie do 17 sierpnia 2022 roku.
Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Hanna Borys-Maluchnik, tel. 666 503 203.

Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.


Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego

Miasto i Gmina Suwałki zacieśniają współpracę

Pieniądze dedykowane na tzw. związek ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) dla Miasta i Gminy Suwałki znajdą się w puli środków finansowych z nowej perspektywy Unii Europejskiej. 2 sierpnia br. zostało podpisane porozumienie międzygminne dotyczące utworzenia pomiędzy Miastem i Gminą Suwałki Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

“Stworzymy nową wspólną wizję rozwoju Miasta i Gminy Suwałki. ZIT-y w Polsce realizowane są od lat. Nam się to udaje po raz pierwszy. To był nasz cel, który w końcu udaje się osiągnąć dzięki temu, że władze województwa dały nam zielone światło na takie działanie” – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – “Znajdziemy pomysł na wspólne projekty i rozwój. Związki pomiędzy Miastem i Gminą są bardzo silne” – dodał Czesław Renkiewicz.

“Jako Gmina współpracujemy ściśle z Miastem. To w mieście pracują nasi mieszkańcy, a także uczą się dzieci. Na terenie gminnych terenów odpoczywają mieszkańcy Miasta. Cieszę się, że dzięki ZIT otrzymamy pieniądze, które będą dedykowane tylko dla nas i to my zdecydujemy na co je przeznaczyć” – podkreślił Zbigniew Mackiewicz, Wójt Gminy Suwałki.

Strategia rozwoju lokalnego, którą w porozumieniu stworzą Gmina i Miasto zostanie opracowana przez ekspertów. Wcześniej zorganizowane będą szerokie konsultacje społeczne i badanie opinii mieszkańców. Ale już teraz obie Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzą co chcą zrealizować dzięki pieniądzom z ZIT. Obu samorządom zależy aby to były farmy fotowoltaiczne, granty na instalacje solarne dla mieszkańców, autobusy zeroemisyjne, ścieżki rowerowe łączące gminę i miasto, infrastruktura drogowa i oświatowa. Na terenie gminy chcielibyśmy aby powstały stacje systemu SUWER na terenie gminy, uliczne oświetlenie LED oraz infrastruktura wodno – kanalizacyjna.

Oprócz środków dedykowanych na ZIT, oba samorządy będą mogły brać udział w otwartych konkursach i pozyskiwać środki z Unii Europejskiej.

W spotkaniu oprócz Prezydenta Suwałk i Wójta Gminy Suwałki udział wzięli: Zdzisław Przełomiec – Przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Jeromin – Przewodniczący Rady Gminy, Danuta Bućko – Skarbnik Gminy Suwałki, Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta Suwałki.

źródło: UM Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.6.2022.ID z dnia: 01 sierpnia 2022 roku

Suwałki, dnia 01 sierpnia 2022 roku

PP.6733.6.2022.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam, iż zostały zebrane materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych SN 20kV, linii kablowych nN 0,4 kV, linii napowietrznych nN 0,4k kV, słupów linii napowietrznej, kontenerowej ST SN/nN
i słupowej ST SN/nN na działkach nr 18/1, 19/2, 19/3, 19/4, 74/2, 93, 94 obręb Czerwony Folwark i działkach nr 108, 112, 113, 114, 117, 120, 125, 126, 134, 138, 18, 37 obręb Burdeniszki w gminie Suwałki.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuje, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym terminie można wnieść wszelkie zastrzeżenia i uwagi związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu zostanie podjęta decyzja w oparciu o zebrane materiały.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Przewiń do góry
Skip to content