Miesiąc: sierpień 2022

(BG, CZ, IE, DE, HU, IT, RO, SK, ES).

Ankieta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy w wyniku konfliktu znaleźli się na terytorium wskazanych Państw Członkowskich. Pytania zawarte w ankiecie, dotyczą szerokiego zakresu zagadnień: dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą.

Ankieta jest częścią szeregu działań FRA dotyczących wpływu wojny na prawa podstawowe w UE. Ustalenia będą stanowić wskazówkę Agencji dla UE i krajów przyjmujących, gdy będą one dopracowywać swoje wsparcie. FRA opublikuje wyniki ankiety w 2023 r.

Ankieta jest dostępna po kliknięciu na jeden z poniższych linków i pozostanie otwarta przez około miesiąc:

https://fra.europa.eu/limesurvey/index.php/712669?lang=en

(English)

https://fra.europa.eu/limesurvey/index.php/712669?lang=uk

(Ukrainian)

https://fra.europa.eu/limesurvey/index.php/712669?lang=ru

(Russian)

Badanie sytuacji uchodźców z Ukrainy w Polsce_ i 9 innych państwach UE

Od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub w pok. nr 116 piętro 1, w terminie od 1 września do 15 września 2022 r. w godz. od 830 do godz. 14.30.

Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Gminy Suwałki: www.gmina.suwalki.pl oraz w Referacie Polityki Społeczno – Gospodarczej, piętro 1, pokój
nr 116 oraz w sekretariatach szkół.
Kto może złożyć wniosek?
• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły,
• stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.
Kto może otrzymać?
• Uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268ze zm.).
Obliczanie dochodu miesięcznego z gospodarstwa rolnego – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1577) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostającew faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Stypendium NIE PRZYSŁUGUJE:
• dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, (tj. dzieci w wieku od 3 do 5 lat)
• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, (tj. dzieci w wieku 6 lat „ZERÓWKA”)
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Suwałki,
• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dziesięciokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowaw art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
• studentom.

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
• Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• Zaświadczenie o wysokości:
– dochodu netto z zakładu pracy (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
– renty/emerytury (odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
– alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS – funduszu alimentacyjnego),
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
• Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
• Nakaz podatkowy za 2022 r. lub zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny określony zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2021 r. lub oświadczenie
(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
• Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny (o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wniosek o świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Wniosek o przyznanie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego winien być sporządzony w języku polskim.

Wójt Gminy Suwałki

/-/

Zbigniew Mackiewicz

Stypendia szkolne na rok 2022/2023

Suwałki, dnia 23 sierpnia 2022 roku

BUM.6220.18.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora DAR – ŻWIR Dariusz Krejpcio została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do przeróbki kopaliny i produkcji kruszyw w zakładzie górniczym Biała Woda VIII na działce nr 176/5 i 175/2 w obrębie Biała Woda, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie.         

Zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, że z decyzją i aktami sprawy w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, przy ulicy Świerkowej 45, 16-400 Suwałki, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz przesłane sołtysom wsi na trasie inwestycji z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Jednocześnie udostępniam treść decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki na okres 14 dni.

Wskazuję dzień udostępnienia treści decyzji, tj. 29 sierpnia 2022 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie BUM.6220.18.2022.SR z dnia: 23 sierpnia 2022 roku

Suwałki, dnia 22 sierpnia 2022 roku

PP.6733.6.2022.ID

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t. j.) zawiadamia się,  że na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Adam Kulenko została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 20kV, linii kablowych nN 0,4 kV, linii napowietrznych nN 0,4k kV, słupów linii napowietrznej, kontenerowej ST SN/nN i słupowej ST SN/nN na działkach nr 18/1, 19/2, 19/3, 19/4, 74/2, 93, 94 obręb Czerwony Folwark i działkach nr 108, 112, 113, 114, 117, 120, 125, 126, 134, 138, 18, 37 obręb Burdeniszki w gminie Suwałki.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Suwałki w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania nie może być wycofane.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6733.6.2022.ID z dnia: 22 sierpnia 2022 roku

Uwaga aktualizacja ogłoszenia! Informujemy o wydłużeniu naboru uczestników do mieszkania wspomaganego do 31.08.2022 roku.

Nabór uczestników z terenu gminy Suwałki do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, Bród Nowy 15, 16-402 Suwałki, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które są prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach.
Mieszkanie na terenie gminy Suwałki zlokalizowane jest w Białej Wodzie 63 A. W mieszkaniu tym testowany jest Model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i z zespołem Downa, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i z zespołem Downa, poruszających się na wózkach inwalidzkich, które spełniają poniższe warunki:
– są pełnoletnie
– mieszkają na terenie gminy Suwałki
– posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa
– poruszają się na wózkach inwalidzkich
– posiadają motywację do podjęcia prób usamodzielnienia, wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Białej Wodzie może być przyjęta 1 osoba, spełniająca warunki rekrutacji. Osobie przyjętej zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia, na miarę Jej możliwości.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 03.08.2022 r. do 17.08.2022 r. ZMIANA TERMINU!!! do 31.08.2022 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą w terminie od 18.08.2022 r. – 22.08.2022 r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu zostanie ogłoszona do dnia 25.08.2022r. (powiadomienie telefoniczne). Osoby kwalifikujące się, ale nie przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.
 4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:
 • Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
 • Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych (obowiązkowo!)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki oraz w Biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71.
Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, w godz. 8.00 – 15.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres mieszkalnictwosuwalki@gmail.com w terminie do 17 sierpnia 2022 roku 31 sierpnia 2022 roku.
Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Hanna Borys-Maluchnik, tel. 666 503 203.

Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.


Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego

Nabór uczestników do mieszkania wspomaganego w Białej Wodzie – przedłużona rekrutacja!


Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wystąpiło z prośbą o przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród obywateli Ukrainy.
Ankieta ma na celu poznanie potrzeb uchodźców, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także ich planów na przyszłość. Ankiety winny zostać rozpowszechnione w punktach zbiorowego zakwaterowania
jednostek samorządu terytorialnego, ale także w innych miejscach np. punktach pomocy humanitarnej.
W przypadku zbierania ankiet w formie papierowej, proszę o wprowadzenie uzyskanych danych do systemu dostępnego pod poniższym linkiem. Ankiety w formie on-line można wypełniać zarówno na komputerze, telefonie czy tablecie.


Linki do ankiet w języku polskim i ukraińskim:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWY
SaS1BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQCN0PWcu

oraz
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWY
SaS1BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lan
g=uk
Równocześnie w załączeniu przesyłam do stosownego wykorzystania, przygotowany plakat z kodami QR, który można umieścić na Państwa stronach internetowych lub w miejscach udzielania pomocy ob. Ukrainy. Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o przeprowadzenie jak największej ilości ankiet wśród obywateli Ukrainy uciekających przed wojną w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Załączniki:

Informacje dla Uchodźców z Ukrainy

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie – Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.
W trakcie jego trwania podlaskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o mikrodotacje są zarówno podlaskie organizacje społeczne, lecz także grupy nieformalne, w skład których wchodzą mieszkańcy województwa podlaskiego.

Pula środków przewidziana na ten Konkurs wynosi 115 000 zł.

„Podlaskie Lokalnie” to uruchomiony w 2018 roku projekt Fundacji, który ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz wzmacnianie wspólnot lokalnych. Aby to osiągnąć, Operatorzy planują zorganizowanie ośmiu konkursów regrantingowych do końca 2023 roku w łącznej kwocie ok. 1 200 000 zł.
Wniosek należy złożyć w formie on-line przy pomocy Generatora Wniosków dostępnego na stronie www.podlaskielokalnie.pl . Nabór trwa od 10 do 31 sierpnia 2022 roku do godziny 23.59.

Inicjatywy można realizować w terminie od 15 września do 15 listopada bieżącego roku. Okres realizacji Inicjatywy może być krótszy niż podane wyżej daty graniczne.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.podlaskielokalnie.pl w zakładce Dokumenty.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu oraz jego profilu na Facebooku www.facebook.com/PodlaskieLokalnieNOWEFIO żeby być na bieżąco z informacjami na jego temat.

Projekt Podlaskie Lokalnie dofinansowano przez NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Film promocyjny projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=KImisD4dw1g

Nabór wniosków mikrodotacyjnych w konkursie na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych

12 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Suwałki podpisana została umowa pomiędzy Gminą Suwałki reprezentowaną przez Zbigniew Mackiewicza Wójta Gminy a Wykonawcą firmą REM-BUD Spółka z o.o. Suwałki na budowę Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle.

W ramach realizacji umowy Wykonawca zaprojektuje oraz wybuduje Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w msc. Płociczno-Osiedle.

Ośrodek Czytelnictwa i Kultury to największa do tej pory inwestycja Gminy Suwałki. Ośrodek będzie obiektem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, przystosowanym na potrzeby biblioteczne i działalność kulturalną, w tym salę widowiskową z zapleczem, sale warsztatowe i edukacyjne, pomieszczenia administracyjne i inne niezbędne do funkcjonowania ośrodka. Również teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany, powstanie droga wewnętrzna i parkingi, ogrodzenie oraz nasadzenia.

Wartość inwestycji wyniesie 9 948 000,00 zł z czego 8 100 000, zł pochodzi z uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wkład własny Gminy Suwałki wyniesie 1 848 000,00 zł brutto.

Rozpoczęła się realizacja największej inwestycji Gminy Suwałki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Przewiń do góry
Skip to content