Miesiąc: listopad 2021

Suwałki, dnia 30 listopada 2021 roku

PP.6730.86.2021.JW

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, iż skorygowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Suwałki II” o mocy elektrycznej do 85,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: stacją transformatorową, panelami, falownikami, okablowaniem, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem oraz placem manewrowym na działkach o nr geod. 36, 38/2, 41/2, 43/5, 82/3 położonych w obrębie Przebród i na działce o nr geod. 22/3 w obrębie Wychodne w gminie Suwałki, przekazano stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach i Dyrektorowi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 6 Staroście Suwalskiemu, stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 6 Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Augustowie do uzgodnień według kompetencji ustawowych

 Zgodnie z art. 53 ust. 5, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku nie zajęcia stanowiska  przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6730.86.2021.JW z dnia: 30 listopada 2021 r.

Wykaz szkół z terenu Gminy Suwałki, którym w 2021 roku zostało udzielone wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”

przyszłości”

Nazwa szkołyKwota dofinansowania
z programu
Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie60 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku60 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak60 000,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi30 000,00 zł

Informacja-dofinansowanie szkół „Laboratoria przyszłości”

Wójt Gminy Suwałki zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki dnia 08 grudnia 2021 r. o godz. 10.00

Celem spotkania jest omówienie ogólnych zasad skorzystania z Programu „CZYSTE POWIETRZE”. Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych wolnostojących, budynkach znajdujących się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizacja zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, instalacja centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Suwałki został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze”  mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:

 • osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Suwałki, pokój 113 (I piętro), w wyznaczonych dniach i godzinach: 

Poniedziałek: 8.00-16.00

 Środa: 7.30-15.30

 • telefonicznie – 87 565 93 87  w godzinach pracy punktu
 • e-mail: oze@gmina.suwalki.plSpotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Suwałki dotyczące programu „CZYSTE POWIETRZE”.

Wójt i Rada Gminy Suwałki na czele z Przewodniczącym Markiem Jeromin, serdecznie zapraszają mieszkańców gminy, w szczególności z Sobolewa i okolicznych miejscowości, na uroczyste otwarcie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie.

Oficjalne oddanie do użytku nowej inwestycji samorządu odbędzie się 30 listopada 2021 roku, o godzinie 12.00.

W programie:

 1. Omówienie funkcji nowo wybudowanego obiektu.
 2. Prezentacja budynku i jego wyposażenia.
 3. Pokaz przykładowej produkcji połączony z degustacją.

Podstawowym celem realizacji inwestycji zrealizowanej w ramach projektu z jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Suwałki i podmiotom działającym na terenie gminy infrastruktury do produkcji i przetwórstwa produktów rolnych, owoców runa leśnego na potrzeby zarówno własne jak i do dalszej dystrybucji.

Projekt pn. ,,Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie” został zrealizowany przez Gminę Suwałki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020, z ramach dotacji pozyskanej z Suwalsko – Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania.

Całkowita wartość inwestycji: 671 870,55 zł, w tym: ze środków Unii Europejskiej PROW 2014 – 2020: 260 697,00 zł, ze środków własnych Gminy Suwałki: 411 173,55 zł.

kogotypy prow

Otwarcie pierwszego inkubatora przetwórstwa lokalnego w regionie

Suwałki, dnia 25 listopada 2021 roku

PP.6730.86.2021.JW

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 i art. 49a oraz art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, iż projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Suwałki II” o mocy elektrycznej do 85,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: stacją transformatorową, panelami, falownikami, okablowaniem, drogą wewnętrzną, ogrodzeniem oraz placem manewrowym na działkach o nr geod. 36, 38/2, 41/2, 43/5, 82/3 położonych w obrębie Przebród i na działce o nr geod. 22/3 w obrębie Wychodne w gminie Suwałki, przekazano stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach i Dyrektorowi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 6 Staroście Suwalskiemu, stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 6 Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie” Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Augustowie do uzgodnień według kompetencji ustawowych

 Zgodnie z art. 53 ust. 5, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku nie zajęcia stanowiska  przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Zgodnie z ww. przepisem zapewniając stronom czynny udział w każdym stadium postępowania informuję, iż z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

(-) Wójt Gminy Suwałki

Obwieszczenie PP.6730.86.2021.JW z dnia: 25 listopada 2021 roku

Suwałki, dnia 22 listopada 2021 roku

In.6220.29.2021.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 października 2021 roku (data wpływu do Urzędu 18 października 2021 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2/1 w obrębie Wychodne, gmina Suwałki”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 22 listopada 2021 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Z aktami sprawy można zapoznać się w ciągu 7 dni w referacie ds. Inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie In.6220.29.2021.SR z dnia: 22 listopada 2021 roku

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Suwałki informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Suwałki została zamieszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowie to wartość bezcenna”,  złożona przez Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, Bród Nowy 15, 16-402 Suwałki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy Wójt Gminy Suwałk wnosi o zgłaszanie uwag dotyczących przedmiotowej oferty w terminie do 29 listopada 2021r.pocztą elektroniczną na adres psg2@gmina.suwalki.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Gminy Suwałki Referat ds. Polityki Społeczno-Gospodarczej (pok. 114),

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki.

W każdym przypadku decyduje data wpływu uwagi dot. oferty do Urzędu Gminy Suwałki.

Suwałki, 22 listopada 2021 r.  

Wójt Gminy

/-/Zbigniew Mackiewicz

W załączeniu: 1. Oferta na realizację zadania publicznego.

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowie to wartość bezcenna”

Suwałki, dnia 17 listopada 2021 roku

In.6220.28.2021.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

Działając na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29 października 2021 roku (data wpływu do Urzędu 02.11.2021 roku) Izabeli Łukaszewskiej działającej przez pełnomocnika Bożenę Radacz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ARKIR Pracownia Projektowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowanie terenu na Kamper Park – Część lądowa” zlokalizowanym na części działki nr 304 obręb 0016 Leszczewek.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 53 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 17 listopada 2021 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Suwałkach oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki. Ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Suwałki po zasięgnięciu ww. opinii.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa, o wszystkich kolejnych czynnościach administracyjnych, strony postępowania będą informowane obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki oraz na bip i stronie internetowej tut. urzędu, a także przesłane sołtysowi wsi z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność) lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w referacie ds. Inwestycyjnych w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie In.6220.28.2021.SR z dnia: 17 listopada 2021 roku

19 listopada 2021 roku zakończyła się modernizacja gminnego placu w Starym Folwarku. Na miejscu pojawiła się wiata z grillem, ławka z możliwością ładowania telefonów komórkowych, ogrodzenie, oświetlenie. Modernizację przeszła też scena, gdzie odbywają się gminne imprezy, a część terenu utwardzono. Samorząd zrealizował przedsięwzięcie w ramach wspólnego projektu z litewskim rejonem Solecznickim pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”.

Realizacja projektu przypada na dwa lata, tj. 2021-2022. Ze względu na pandemię COVID-19 w 2021 r. działania w projekcie skupiły się głównie na inwestycjach, a działania miękkie zostały przeniesione na 2022 r. w nadziei, że będą mogły być zrealizowane w zakładanej w projekcie formie, z uwzględnieniem bezpośrednich spotkań uczestników projektu.

W 2021 r. Gmina Suwałki w ramach projektu wykonała dwie inwestycje:

 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stary Folwark, w ramach czego wykonano:
 • makroniwelacje terenu i renowacja nawierzchni trawiastej;
 • remont istniejącej sceny;
 • wymianę ogrodzenia;
 • budowę altany z pomieszczeniem magazynowym i stołem wraz z ławkami;
 • utwardzenie nawierzchni;
 • budowa zadaszonej ławki piknikowej solarnej
 • montaż 8 lamp solarnych;
 • montaż stojaków na rowery – 2 szt.
 • montaż stołów parkowych – 4 szt. wraz z ławkami;
 • montaż ławek dla publiczności – 50 szt.;

  2. Zagospodarowanie ternu wraz z wyposażeniem Punktu Informacji Turystycznej przy Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki”, w ramach czego wykonano:
 • utwardzenie nawierzchni;
 • budowa zadaszonej solarnej ławki piknikowej
 • montaż stojaków na rowery – 4 szt.

Całkowita wartość obu inwestycji wyniosła 552 885,00 zł

W 2022 roku w ramach projektu planowane są działania miękkie, w tym m. in.: przygotowanie wydawnictw i map; rajd rowerowy, festyn na wyremontowanym placu w Starym Folwarku, udział w szkoleniach organizowanych na Litwie z zakresu promocji i rozwoju turystyki oraz wiele innych działań, których celem jest rozwój turystyki w regionach partnerskich Litwy i Polski. Ponadto w przyszłym roku na ścianie budynku Ośrodka Czytelnictwa i Kultury w Krzywem pojawi się mural o nawiązujący tematyką do współpracy polsko-litewskiej.

Projekt pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki” jest projektem współfinansowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa – Polska.

interreg logotypy

Zakończyły się inwestycje w ramach projektu z Litwą

Przewiń do góry
Skip to content