„GOZpodarne wyzwanie” ze Stena Recycling

Stena Recycling zaprasza organizacje pozarządowe, szkoły oraz inne podmioty działające na rzecz społeczności lokalnych do udziału w konkursie grantowym „GOZpodarne wyzwanie”.

Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie konkursowej i

opisać pomysł na inicjatywę skierowaną do lokalnej społeczności zachęcającą do podejmowania aktywności w obszarze gospodarki cyrkularnej  lub kształtującą odpowiedzialne wybory konsumenckie.

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 czerwca do 20 lipca 2021 r.

Wszystkie informację znajdą Państwo na stronie konkursu pod poniższym linkiem:

www.stenarecycling.pl/konkursgoz/

Indeks Start2Star i wsparcie finansowe na studia

Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.

Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia).

Takie wsparcie finansowe pozwoli nie tylko pokryć koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie organizatora pod poniższym linkiem. :

https://paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xiv-edycja

Rajd rowerowy z okazji 22 Rocznicy Pobytu Św. Jana Pawła II w Wigrach

Gmina Suwałki oraz Parafia pw. NMP w Wigrach serdecznie zapraszają na III Jubileuszowy Rajd rowerowy trasą przejazdu Ojca Świętego podczas wizyty w 1999 roku. Od Wigier poprzez Leszczewo i powrót do Wigier.

Zbiórka uczestników 12 czerwca 2021 o godz. 9:45 w Pokamedeulskim Zespole Klasztornym (przy apartamentach papieskich).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 87 566 93 42. Serdecznie zapraszamy.

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. ogłoszonych przez wójta gminy Suwałki w dniu 1 marca 2021r

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.OGŁOSZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY SUWAŁKI  W DNIU 1 MARCA 2021R.

l.pNazwa oferentaNazwa  zadania publicznegoWysokość przyznanej dotacji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1Uczniowski Klub Sportowy SPRIT – Płociczno-TartakXVI Gminne Biego Przełajowe1 980,00
2Uczniowski Klub Sportowy SPRIT – Płociczno-TartakMistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej9 700,00
3Uczniowski Klub Sportowy “Młody Olimpijczyk”Nauka, doskonalenie i propagowanie gry w futsal8 760,00 
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego
1Fundacja ART-SOS Alicji RoszkowskiejII edycja festiwalu WIGROSFERA11 000,00
Promocja i ochrona zdrowia
1Suwalskie Stowarzyszenie “WYBÓR” – SuwałkiProgram Terapeutyczno-Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc4 000,00
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki
1Suwalskie Stowarzyszenie “WYBÓR” – SuwałkiGra o dobre życie – Program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień.7 288,00
2Suwalskie Stowarzyszenie “WYBÓR” – SuwałkiDodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzaleznionych – pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Oddziała dzienny ul. Młynarskiego 98 712,00
Turystyka i krajoznawstwo
1Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddziała w Suwałkach im. Jerzego KlimkoZapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w miejscowości Stary Folwark10 200,00
2Suwalskie Wodne Pogotowie Ratunkowe – SuwałkiPatrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc  wykorzystywanych do kąpieli m. in. na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne na terenie Gminy Suwałki4 800,00

INFORMACJA o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Suwałki za rok 2020.

Informacja o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy  Suwałki za rok 2020.
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Wójt Gminy Suwałki przedstawia Radzie Gminy Suwałki Raport o stanie Gminy Suwałki za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Suwałki za rok 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Suwałki za 2020 rok odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 13:00, w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 24 maja 2021 r. (poniedziałek) do godziny 13ºº w Urzędzie Gminy Suwałki – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Raport o stanie Gminy Suwałki za rok 2020 został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Projekt pn. „Zdrowe sąsiedztwo–Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”.

Celem projektu jest rozwiązywanie problemu społecznego związanego z dostępem oraz jakością usług socjalnych i zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminach: Ełk, Varena, Suwałki, poprzez integrację społeczności lokalnej z osobami wymagającymi specjalnego traktowania ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Wspólne warsztaty upowszechnią aktywny tryb życia, przybliżą problemy wieku starczego, przełamią bariery wstydu, lęku pomiędzy społecznością a osobami chorymi i ich rodzinami. Organizacje pozarządowe zaangażowane będą we współpracę transgraniczną promującą aktywność intelektualną, społeczną i fizyczną, tworzenie warunków dla zdrowego starzenia się. Główne działania: rajd pieszy, rowerowy, spływ kajakowy, cykl warsztatów, festiwale promujące aktywny tryb życia jako sposób walki z chorobami starczymi, opracowanie metodyki dla osób starszych, konferencja końcowa na temat starzejącego się społeczeństwa. Grupa docelowa: 3 społeczności – Gminy Ełk, Rejonu Varena, Gmina Suwałki. Grupa docelowa projektu otrzyma długoterminową korzyść z projektu – infrastrukturę zewnętrznych przestrzeni aktywności fizycznej oraz sprzęt wewnątrz o podobnych funkcjach jak ten na zewnątrz: siłownie na powietrzu, sprzęt do fizjoterapii oraz ogólnodostępna metodyka dla osób w podeszłym wieku. Realizacja programu przyczyni się do integracji społeczności przygranicznej poprzez zdrowy, aktywny tryb życia.

Przewiń do góry
Skip to content