Miesiąc: lipiec 2021

Stena Recycling zaprasza organizacje pozarządowe, szkoły oraz inne podmioty działające na rzecz społeczności lokalnych do udziału w konkursie grantowym „GOZpodarne wyzwanie”.

Aby wziąć w nim udział wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie konkursowej i

opisać pomysł na inicjatywę skierowaną do lokalnej społeczności zachęcającą do podejmowania aktywności w obszarze gospodarki cyrkularnej  lub kształtującą odpowiedzialne wybory konsumenckie.

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 czerwca do 20 lipca 2021 r.

Wszystkie informację znajdą Państwo na stronie konkursu pod poniższym linkiem:

www.stenarecycling.pl/konkursgoz/

„GOZpodarne wyzwanie” ze Stena Recycling

Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.

Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia).

Takie wsparcie finansowe pozwoli nie tylko pokryć koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie organizatora pod poniższym linkiem. :

https://paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xiv-edycja

Indeks Start2Star i wsparcie finansowe na studia

Gmina Suwałki oraz Parafia pw. NMP w Wigrach serdecznie zapraszają na III Jubileuszowy Rajd rowerowy trasą przejazdu Ojca Świętego podczas wizyty w 1999 roku. Od Wigier poprzez Leszczewo i powrót do Wigier.

Zbiórka uczestników 12 czerwca 2021 o godz. 9:45 w Pokamedeulskim Zespole Klasztornym (przy apartamentach papieskich).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 87 566 93 42. Serdecznie zapraszamy.

Rajd rowerowy z okazji 22 Rocznicy Pobytu Św. Jana Pawła II w Wigrach

Projekt pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”
(umowa nr RPPD.09.01.00-20-0344/19-00) współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 –2020.

Od 1 lipca 2020 r. Gmina rozpoczyna realizację projektu pn. „Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”. Przedsięwzięcie o wartości 429.500 zł, dofinansowane w wysokości 94% z  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020  (w ramach naboru Suwalski – Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania) potrwa 12 miesięcy.

Celem projektu, który jest odpowiedzią na trudności opiekuńczo-wychowawcze rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży od 6 do 17 roku życia w gminie Suwałki.  Projekt polega na uruchomieniu alternatywnej formy wsparcia dla 45 młodych osób i ich rodziców/opiekunów poprzez tworzenie sieci 3 świetlic środowiskowych (15 os. w każdej świetlicy) w miejscowościach: Płociczno – Tartak, Nowa Wieś i Przebród. Pomieszczenia placówek zostaną w ramach projektu dostosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, zabawki itd. niezbędne do sprawnego ich funkcjonowania.

Świetlice będą świadczyć następujące formy wsparcia:  pomoc w nauce, organizacja  czasu  wolnego,  zabawa oraz  rozwój zainteresowań, opieka i wychowanie. Utworzone świetlice środowiskowe będą funkcjonowały co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji projektu. Świetlice będą prowadzone przez Gminę Suwałki, a tym samym posiadać będą zgodę wójta na ich prowadzenie zgodnie z w/w ustawą.

Świetlice środowiskowe rozpoczną swoją działalność od 1 września br. natomiast w dwumiesięcznym okresie przygotowawczym tj. lipiec – sierpień dostosowane zostaną obiekty do potrzeb funkcjonowania placówki oraz zostanie wyłoniona kadra dydaktyczno – opiekuńcza placówek (częściowo w drodze przetargu nieograniczonego).

Świetlica środowiskowa z definicji  jest placówką wsparcia dziennego i jej funkcjonowanie musi być realizowanie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tym samym winno funkcjonować w strukturze GOPS o czym mówi art. 18c ust. 1 ww. ustawy.

UWAGA!

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z COVID-19 zmienił się okres realizacji projektu, zajęcia w świetlicach środowiskowych odbywać się będą od 1 marca 2021 do 28 lutego 2022 roku.

Zapraszamy na profil świetlic środowiskowych na FB

https://www.facebook.com/%C5%9Awietlice-%C5%9Brodowiskowe-w-gm-Suwa%C5%82ki-109534541377543

„Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki”

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.OGŁOSZONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY SUWAŁKI  W DNIU 1 MARCA 2021R.

l.pNazwa oferentaNazwa  zadania publicznegoWysokość przyznanej dotacji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
1Uczniowski Klub Sportowy SPRIT – Płociczno-TartakXVI Gminne Biego Przełajowe1 980,00
2Uczniowski Klub Sportowy SPRIT – Płociczno-TartakMistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej9 700,00
3Uczniowski Klub Sportowy „Młody Olimpijczyk”Nauka, doskonalenie i propagowanie gry w futsal8 760,00 
Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego
1Fundacja ART-SOS Alicji RoszkowskiejII edycja festiwalu WIGROSFERA11 000,00
Promocja i ochrona zdrowia
1Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” – SuwałkiProgram Terapeutyczno-Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc4 000,00
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki
1Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” – SuwałkiGra o dobre życie – Program profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży trudnej z rodzin z problemem uzależnień.7 288,00
2Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” – SuwałkiDodatkowy uzupełniający program terapeutyczny dla osób uzaleznionych – pacjentów NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Oddziała dzienny ul. Młynarskiego 98 712,00
Turystyka i krajoznawstwo
1Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddziała w Suwałkach im. Jerzego KlimkoZapewnienie bezpieczeństwa przez ratownika wodnego przebywającym na kąpielisku PTTK w miejscowości Stary Folwark10 200,00
2Suwalskie Wodne Pogotowie Ratunkowe – SuwałkiPatrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc  wykorzystywanych do kąpieli m. in. na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne na terenie Gminy Suwałki4 800,00

Informacja o wynikach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. ogłoszonych przez wójta gminy Suwałki w dniu 1 marca 2021r

Informacja o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy  Suwałki za rok 2020.
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Wójt Gminy Suwałki przedstawia Radzie Gminy Suwałki Raport o stanie Gminy Suwałki za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Suwałki za rok 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Suwałki za 2020 rok odbędzie się w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 13:00, w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 24 maja 2021 r. (poniedziałek) do godziny 13ºº w Urzędzie Gminy Suwałki – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

Raport o stanie Gminy Suwałki za rok 2020 został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Suwałki.
Przewodniczący Rady Marek Jeromin

INFORMACJA o możliwości zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Suwałki za rok 2020.

Przewiń do góry
Skip to content