4 czerwca 2023 roku Szkoła Podstawowa im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie świętowała dzień swojego patrona. Była msza święta, wizyta delegacji przy grobach ułanów i rodzinny festyn. Szkołę odwiedzili żołnierze 2. Batalionu Czołgów 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, spadkobiercy 2. Pułku i przedstawiciele Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich. Za kultywowanie ułańskich tradycji i pamięć o bohaterach dziękował żołnierzom, stowarzyszeniu oraz społeczności szkolnej Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki.
Dodajmy, że społeczność szkolna przykłada dużą wagę do pamięci o poległych ułanach. Co roku, 1 listopada uczniowie zapalają 243 zniczy przy pomniku poświęconym ułanom na cmentarzu parafialnym w Suwałkach.

Dzień patrona Szkoły Podstawowej im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich w Przebrodzie

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinaria (seminaria online) organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny
i Polityki Społecznej:
Webinarium CEDUR Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, które odbędzie się 18 maja 2023 r. (10:00-14:10).
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18
Celem webinarium jest przybliżenie roli informacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego
i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zapoznanie z zasobami informacyjnymi strony internetowej KNF, przekazanie wskazówek dotyczących możliwości weryfikacji podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym, zapoznanie z wymogami dotyczącymi świadczenia usług na rynku finansowym.
Webinarium CEDUR Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, które odbędzie się 21 czerwca 2023 r. (10:00-14:10).
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18
Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwienie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej
i edukacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
W celu uczestnictwa w webinariach niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniach uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości
z zaproszeniem na spotkanie. Formularz zgłoszeniowy na każde spotkanie będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
Udział w webinariach jest bezpłatny.

Zapraszamy seniorów na webinaria

W oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818),  Gmina Suwałki występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu przygotowywanego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nabór nr IV/EFRROW/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

 1. Krótki opis projektu:

Projekt polega na zagospodarowaniu przestrzeni w miejscowości Bród Nowy poprzez utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej składającej się z wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Ponadto w związku z realizacją projektu planuje się przeprowadzenie na utworzonej w ramach projektu infrastrukturze pokazu z zakresu działań ratowniczych i zabezpieczających oraz prelekcji na temat bezpiecznej rekreacji w terenie.

 1. Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i wspólna realizacja projektu opisanego w pkt. I poprzez utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz wniesienie przez partnera do projektu kapitału ludzkiego (wiedzy, doświadczenia, dobrych praktyk), zasobów organizacyjnych/ technicznych i środków finansowych, co pozytywnie wpłynie na osiągnięcie celu projektu.

 1. Zakres tematyczny partnerstwa:

W ramach posiadanych zasobów kadrowych,  organizacyjnych/ technicznych i finansowych partner zobowiązany będzie do zrealizowania pokazu z zakresu działań ratowniczych i zabezpieczających oraz prelekcji na temat bezpiecznej rekreacji w terenie.Koszty związane z realizacją zadania partnera będą finansowane w całości ze środków partnera i nie będą podlegały refundacji ze środków unijnych w ramach wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowy zakres działań i opis zadań partnera będzie wskazany w umowie partnerskiej.

 1. Warunki udziału w naborze:
 2. Potencjalny Partner nie może być podmiotem, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).
 3. Potencjalny Partner nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
 4. art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1634 z póź. zm.);

b)  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

c)  art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358 z póź. zm.).

3) Potencjalny Partner nie jest powiązany z Gminą Suwałki w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).

4) Potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu zgodnie z punktem V ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  nabór nr IV/EFRROW/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

5) Każdy potencjalny Partner może złożyć jedną ofertę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

 • Kryteria wyboru:

 1. Kryteria formalne:
 2. oferta została złożona w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;
 3. wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty;
 4. profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa;
 5. oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 6.  Kryteria merytoryczne:
 7. zgodność profilu działalności potencjalnego partnera z celami partnerstwa – 0-10 pkt.
 8. deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa – 0-10 pkt.

wg. poniższego:

zasoby ludzkie: 1 osoba – 2 pkt, 2 osoby -5 pkt.

zasoby organizacyjne/techniczne: max. 5 pkt.

 • Termin, miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 27 stycznia 2023 r. do godz. 8.00, do Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki (decyduje data wpływu oferty). Oferty należy składać osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na Partnera do projektu w odpowiedzi na nabór nr IV/EFRROW/2022 ogłoszony przez Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Uwagi:
 • Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a)  podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,

b)  unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 • Liczba partnerów do wyboru w ramach naboru: 1.
 • Wynik naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Suwałki: www.gmina.suwalki.pl.
 • W przypadku unieważnienia naboru Gmina Suwałki nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury.
 • Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy.
 • Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 • Udział partnera w realizacji Projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE w naboru nr IV/EFRROW/2022 ogłoszonego przez Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dla mieszkańców gminy Suwałki, które odbędą się 17 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Nowinka 26a o godzinie 9.30 . Konsultacje będą dotyczyć opracowania dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki.

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Suwałki oraz Dyrektor Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zapraszają na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 10 listopada 2022 roku o godzinie 15.30 w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki w Krzywem
Krzywe 91, 16-402 Suwałki.

Program:
15.30 – Hymn państwowy oraz uroczyste wciągnięcie flagi na maszt przed Ośrodkiem CziK
Maszt zakupiony w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” pod Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,
16.00 – Koncert patriotyczny młodzieżowego Zespołu SONUS
16.45 – Słodki poczęstunek

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

W związku z realizacją projektu pn. „Zielona Gmina IV – instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” polegającego na przyznaniu grantów na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, Gmina Suwałki udostępnia materiały pomocnicze i wzory dokumentów umożliwiające uczestnikom projektu prawidłową realizację inwestycji.

Wykaz dokumentów znajdujących się w plikach do pobrania :

 1. Informacja dla Grantobiorców – poradnik „krok po kroku”
 2. Regulamin naboru uczestników do udziału w projekcie – dokument zawiera zasady udziału w projekcie oraz obowiązujące wzory dokumentów.
 3. Formularz zapytania ofertowego dla potencjalnych wykonawców instalacji.
 4. Minimalne wymagania techniczne dla urządzeń i elementów instalacji fotowoltaicznej .
 5. Przykładowy wzór umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
 6. Protokół z przeprowadzonego rozpoznania cenowego i wyboru wykonawcy.
 7. Wniosek o wypłatę grantu – wzór.
 8. Pełnomocnictwo na powierzenie grantu.
 9. Karta informująca o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu roku – wzór dokumentu obowiązujący w okresie trwałości projektu.
Projekt pn.„Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” jest dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Informacje i wzory dokumentów dla uczestników projektu pn. „Zielona Gmina IV

Przewiń do góry
Skip to content