Brak kategorii

02 kwietnia 2024 roku Wójt Gminy Suwałki- Zbigniew Mackiewicz w Urzędzie Marszałkowskim otrzymał symboliczny czek w kwocie 500 000, 00 zł. Pozyskane środki pozwolą zmodernizować 15 przepompowni ścieków w kilku miejscowościach gminnych tj. Gawrych Ruda (5 szt.), Krzywe (4 szt.), Leszczewo (1 szt.), Mała Huta (1 szt.), Płociczno – Tartak (1 szt.), Płociczno – Osiedle (2 szt.), Sobolewo (1 szt.). Planowany zakres prac modernizacyjnych jest różny w zależności od stanu technicznego konkretnego obiektu. I tak począwszy od konieczności kompleksowej wymiany urządzeń wraz z instalacją elektryczną i szafą sterowniczą w jednych, po wymianę samych pomp, skończywszy na montażu wyłącznie systemu monitoringu do kontroli i nadzoru. 

Środki na zadanie „Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki” pochodzić będą z Funduszu wsparcia Gmin i Powiatów Samorządu Województwa Podlaskiego

Dofinansowanie zadania „Modernizacja przepompowni ścieków w gminie Suwałki”

Darmowe szkolenie dla przedsiębiorców w ramach programu “Bądź gotowy na KSeF” pod patronatem Ministerstwa Finansów.

Czy prowadzisz swoją księgowość samodzielnie? A może obsługuje Cię wykwalifikowane biuro rachunkowe? Bez względu na odpowiedź, ustawa wprowadzająca KSeF od 1 lipca 2024 r. nakłada obowiązek na Ciebie, przedsiębiorco – nie na Twoje biuro rachunkowe. Czy jesteś na to gotowy?

Zapraszamy na darmowe szkolenie w ramach programu “Bądź gotowy na KSeF” pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów:

TERMIN: 9 lutego 2024 r godz. 13:00 -15:00
LOKALIZACJA: Urząd Gminy Suwałki | ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
LINK DO ZAPISÓW: https://app.evenea.pl/event/suwalki-ksef/

Dowiesz się:
● Co to jest Krajowy Rejestr e-Faktur? Aspekty prawne, formalne i techniczne.
● Jakie obowiązki ustawa nakłada na przedsiębiorców?
● Jak prawidłowo wywiązać się z obowiązku i uniknąć kar?
● Jakie technologie możesz wykorzystać, aby wdrożyć KSeF szybko i skutecznie?

Szkolenie składa się z Części merytorycznej, prowadzonej przez Dyrektor Zarządzającą OSCBR, księgową z 20-letnim doświadczeniem, autorkę programu “Bądź Gotowy na KSeF” pod patronatem Ministerstwa Finansów – Anitę Gołębiewską oraz części praktycznej i technologicznej, dotyczącej wdrożeń systemów księgowych, wspierających obsługę KSeF.

Przedsiębiorca wychodzi ze spotkania z kompletem wiedzy na temat nowego obowiązku KSeF i możliwości jego realizacji w praktyce.

Krajowy System e-Faktur zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku, a dla przedsiębiorców zwolnionych podmiotowo z VAT, od 1 stycznia 2025 roku. Do tego czasu przedsiębiorcy mają czas na wdrożenie zmian do systemów finansowo-księgowych i procesów biznesowych, które umożliwią generowanie prawidłowych e-faktur.

Program “Bądź Gotowy na KSeF” pod patronatem Ministerstwa Finansów, realizowany przez Ogólnopolską Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR) to kompleksowy program szkoleniowo-edukacyjny skierowany do przedsiębiorców i biur rachunkowych. W projekcie przewidziano szkolenia merytoryczne i techniczne, które ułatwią przejście przez nadchodzącą cyfrową rewolucję – obowiązkową dla wszystkich przedsiębiorców.

Organizatorem szkolenia jest Biuro Rachunkowe Zenobia Arasim przy współpracy z Urzędem Gminy Suwałki oraz Ogólnopolską Siecią Certyfikowanych Biur Rachunkowych.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami:
mailowo: biuro.raczki@wp.pl
telefonicznie: 507-608-084
Weź udział w darmowych szkoleniu i “Bądź Gotowy na KSeF”!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców dot. KSeF

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach zaprasza do składania ofert na inwestycję pn. ” Wymiana dachu Domu Furtiana Zespołu pokamedulskiego w Wigrach” dofinansowaną z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Suwałki.

Zapytanie ofertowe nr 2/2023 z dnia 15.12.2023 r. Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach

W dniu 23 listopada 2023 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym składającej się z:

 • ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i inne gry zespołowe;
 • boiska do koszykówki;
 • obiektów małej architektury tj. 2 edukacyjne ławostoły, stojaki na rowery.

Realizacja projektu jest współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym”

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 października 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Budowie zakładu produkcyjnego wyrobów budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 30/4 w obrębie Kuków – Folwark.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 20, pkt 37 lit. b, lit. d, lit. e, pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

           Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 10 listopada 2023 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność)lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w ciągu 7 dni w referacie ds. Bieżącego utrzymania mienia i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

                                                                                                                                 (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy:
  ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2023r., znak: BUM.6220.17.2023.SR

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2024 r.

Konsultacje odbywają się w terminie od 3 do 10 listopada 2023r.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do
10 listopada 2023 r. na adres: m.bienio@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.

PROJEKT PROGRAMU JEST DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY  SUWAŁKI www.gmina.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia, w BIP lub w pokoju nr 116 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

                                                                                                                      Wójt Gminy Suwałki

                                                                                                                      Zbigniew Mackiewicz

Konsultacje w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

W dniu 20 października 2023 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru inwestycji polegającej na kompleksowym zagospodarowaniu ogólnodostępnego placu gminnego w miejscowości Sobolewo.
W ramach przedsięwzięcia dokonano montażu zadaszonego ławostołu, ławek, lamp solarnych oraz wykonano tzw. palenisko (miejsce na ognisko). Ponadto działania projektowe obejmowały montaż skrzynki elektrycznej wraz z przyłączem kablowym i budową linii kablowej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.


Całkowita wartość zadania: 96 485,00 zł
Dofinansowanie budżetu Województwa Podlaskiego: 30 000,00 zł
Środki własne gminy: 66 485,00 zł

 

Zakończenie inwestycji pn.,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki”

Na prośbę sołtysów, radnych oraz mieszkańców, którzy korzystają z komunikacji zbiorowej zostały ustawione nowe wiaty przystankowe w miejscowościach Nowa Wieś, Lipniak oraz Potasznia. Miejmy nadzieję, że nowe wiaty posłużą jak najdłużej, a mieszkańcy zatroszczą się o infrastrukturę i zareagują na jakiekolwiek próby niszczenia i dewastacji.

Nowe wiaty przystankowe na terenie gminy

Przewiń do góry
Skip to content