Brak kategorii

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia  03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 19 października 2023 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego Budowie zakładu produkcyjnego wyrobów budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr geod. 30/4 w obrębie Kuków – Folwark.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 20, pkt 37 lit. b, lit. d, lit. e, pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalony przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

           Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem z dnia 10 listopada 2023 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w sytuacji kiedy nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa ani w terminie wskazanym w trybie art. 36 § 1 (bezczynność)lub w sytuacji kiedy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

            Z aktami sprawy można zapoznać się w ciągu 7 dni w referacie ds. Bieżącego utrzymania mienia i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

            Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

                                                                                                                                 (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy:
  ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2023r., znak: BUM.6220.17.2023.SR

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe  i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Suwałki, do konsultacji w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2024 r.

Konsultacje odbywają się w terminie od 3 do 10 listopada 2023r.

Opinie i uwagi do Programu należy zgłaszać w terminie do
10 listopada 2023 r. na adres: m.bienio@gmina.suwalki.pl lub pisemnie do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki. W każdym przypadku decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Suwałki.

PROJEKT PROGRAMU JEST DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY  SUWAŁKI www.gmina.suwalki.pl w zakładce ogłoszenia, w BIP lub w pokoju nr 116 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.

                                                                                                                      Wójt Gminy Suwałki

                                                                                                                      Zbigniew Mackiewicz

Konsultacje w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

W dniu 20 października 2023 r. Gmina Suwałki dokonała odbioru inwestycji polegającej na kompleksowym zagospodarowaniu ogólnodostępnego placu gminnego w miejscowości Sobolewo.
W ramach przedsięwzięcia dokonano montażu zadaszonego ławostołu, ławek, lamp solarnych oraz wykonano tzw. palenisko (miejsce na ognisko). Ponadto działania projektowe obejmowały montaż skrzynki elektrycznej wraz z przyłączem kablowym i budową linii kablowej.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.


Całkowita wartość zadania: 96 485,00 zł
Dofinansowanie budżetu Województwa Podlaskiego: 30 000,00 zł
Środki własne gminy: 66 485,00 zł

 

Zakończenie inwestycji pn.,,Utworzenie miejsca integracji we wsi Sobolewo, gmina Suwałki”

Na prośbę sołtysów, radnych oraz mieszkańców, którzy korzystają z komunikacji zbiorowej zostały ustawione nowe wiaty przystankowe w miejscowościach Nowa Wieś, Lipniak oraz Potasznia. Miejmy nadzieję, że nowe wiaty posłużą jak najdłużej, a mieszkańcy zatroszczą się o infrastrukturę i zareagują na jakiekolwiek próby niszczenia i dewastacji.

Nowe wiaty przystankowe na terenie gminy

W sobotę 30 września 2023 r. w Sobolewie odbył się ósmy i ostatni już piknik ekologiczny, który tym samym zakończył realizację projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”.
Na przybyłych tego dnia miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu czekało wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji: edukacyjnych stoisk ekologicznych, dmuchanych zjeżdżalni, toru przeszkód czy pysznych gofrów, rurek z kremem, wafli i lemoniady przygotowanej przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Niezłe Ziółka” w Sobolewie. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały również coś dla starszych uczestników, m. in. pierogi z mięsem i zupę dyniową. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
W ramach pikniku Ośrodek Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki zorganizował stoisko z warsztatami z rękodzieła i innymi zabawami dla dzieci i młodzieży oraz koncert gitarowy w wykonaniu Szczepana Sześciło, który się odbył na zakończenie pikniku.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu!

Piknik w Sobolewie

Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi świętowała  swoje 100- lecie. Z tej okazji 18 września 2023 roku w placówce odbyła się uroczysta akademia z udziałem przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, absolwentów, rodziców i uczniów. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi jest najmniejszą szkołą w Gminie Suwałki, uczy się w niej niespełna 100 uczniów. Szkoła stale się rozwija. W ubiegłych latach powstała hala sportowa oraz nowe pracownie.

Podczas uroczystości miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej, symboliczne posadzenie drzewa kasztanowca oraz część artystyczna. Były gratulacje, życzenia, wspomnienia oraz jubileuszowy tort.

Życzymy Wam z całego serca pomyślności,wszystkim uczniom owocnej i pełnej sukcesów nauki,nauczycielom inspiracji i satysfakcji z pracy.

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi

W dniu 13 września 2023 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Celem operacji jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Brodzie Nowym oraz udostępnienie mieszkańców i turystom obszaru LSR infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

W ramach projektu powstanie ogólnodostępna infrastruktura, składająca się z:
1) ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną, siatkową i inne gry zespołowe;
2) boiska do koszykówki;
3) obiektów małej architektury tj. 2 edukacyjne ławostoły, stojaki na rowery.
Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w 2023 r.

 

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie operacji pn. ,,Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Brodzie Nowym”

W miniony weekend mieszkańcy Gminy Suwałki uczestniczyli w dwóch eko piknikach zorganizowanych w ramach projektu ,,Ekologia – znam, stosuję i popieram!”. W sobotę – 9 września piknik odbył się w Okuniowcu, zaś w niedzielę – 10 września w Potaszni przy remizie OSP. Na przybyłych gości czekało bardzo wiele atrakcji. Uczestnicy pikniku mogli zapoznać się z ofertą zastosowania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych. Najmłodsi korzystali z darmowych atrakcji tj. edukacyjne stoiska ekologiczne, zjeżdżalnia dmuchana, tor przeszkód czy pyszne gofry upieczone przez mieszkanki Gminy Suwałki. Dodatkową atrakcją zarówno dla starszych jak młodszych było wspólne ognisko z kiełbaskami.
Przypominamy, że kolejny, ostatni już eko piknik odbędzie się 30 września 2023 r. w Sobolewie przy remizie OSP Sobolewo.

Serdecznie Zapraszamy!


Fotorelacja

Kolejne Eko Pikniki za nami

Przewiń do góry
Skip to content