Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualną przepompownią ścieków.

Przyłącz się!

Szanowni mieszkańcy !

Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków.

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki  nr XV/163/20 z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków z budżetu Gminy Suwałki, zmienionej Uchwałą Nr L/523/23 z dnia 28 lutego 2023 r.

Dotacją celową objęta jest:

 1. budowa przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych w celu podłączenia budynków zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Suwałki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
 2. budowa przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków w celu podłączenia budynków zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Suwałki do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej;
 3. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w celu odprowadzenia ścieków bytowych z budynków zamieszkałych położonych na terenie Gminy Suwałki, na którym nie istnieje możliwość podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego lub podłączenie jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Wysokość dotacji wynosić będzie do 50% poniesionych kosztów brutto na budowę powyższych zadań (przedsięwzięć), wynikających z przedłożonych faktur, rachunków lub dowodów zakupu, lecz nie więcej niż:

 1. W przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków):
 2. 180 zł za 1 mb przy długości do 5 m wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków), rozliczane obmiarowo, powykonawczo na podstawie inwentaryzacji powykonawczej oraz;
 3. 140 zł za 1 mb za każdy następny 1 m powyżej 5 m do 15 m wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków), rozliczne obmiarowo, powykonawczo na podstawie inwentaryzacji powykonawczej oraz;
 4. 120 zł za 1 mb za każdy następny 1 m powyżej 15 m wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego (grawitacyjnego, bez przepompowni ścieków), rozliczane obmiarowo, powykonawczo na podstawie inwentaryzacji powykonawczej;
 5. 5 000zł w przypadku budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
 6. 6 000 zł w przypadku budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z indywidualną przepompownią ścieków.

Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji zadań inwestycyjnych, obejmujących zakup i montaż wyłącznie nowych urządzeń.

Wnioskodawcą o udzielenie dotacji może być tylko osoba fizyczna (w rozumieniu art. 403 ust.4 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska), będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o uregulowanym stanie prawnym, niebędąca przedsiębiorcą, zamieszkująca na terenie Gminy Suwałki.

Dotacji nie udziela się przedsiębiorcom. Uwaga: Osoba fizyczna staje się przedsiębiorcą z chwilą wpisu do CEIDG.

Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest niezaleganie przez wnioskodawcę z opłatami i podatkami na rzecz Gminy Suwałki.

Dotacją mogą zostać objęte budynki, wyłącznie, które są zamieszkałe (użytkowane). W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Do wniosku należy dołączyć zezwolenie na użytkowanie budynku. W przypadku budynków, których zakończenie budowy nastąpiło przed 2010 rokiem dopuszcza się weryfikację czy budynek jest użytkowany, w oparciu o aktualną deklarację na całoroczny odbiór odpadów komunalnych.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji musi nastąpić przed rozpoczęciem przez wnioskodawcę budowy przyłączy/oczyszczalni.

Do wniosku o udzielenie dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego należy dołączyć:

 1. mapę poglądową z naniesioną lokalizacją przyłącza lub przyłącza z indywidualną przepompownią ścieków wraz z uzgodnieniem zarządcy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej;

Do wniosku o udzielenie dotacji na budowę oczyszczalni należy dołączyć:

 1. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych wraz z potwierdzeniem ze Starostwa o jego skutecznym przyjęciu;
 2. mapę poglądową z naniesioną lokalizacją obiektu.

Przed zgłoszeniem budowy/wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym, należy złożyć w PGWWP (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) zgłoszenie wodno prawne, w przypadku oczyszczalni odprowadzającej ścieki do ziemi.

Po rozpatrzeniu wniosków i zakwalifikowaniu do udzielenia dotacji zostanie z Wnioskodawcą spisana stosowna umowa. Dopiero po podpisaniu umowy wnioskodawca będzie mógł przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.

Prosimy o podawanie nr telefonu we wnioskach. Ułatwi to nam kontakt z Państwem.

Wnioski można składać od 22 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r.

w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Suwałki, ul Świerkowa 45,  16 – 400 Suwałki w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Suwałki, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.

Druk wniosku oraz zasady udzielania i sposób rozliczania dotacji celowych dostępny jest na stronie internetowej www.gmina.suwalki.pl w zakładce AKTUALNOŚCI oraz w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki.

O szczegółach można dowiedzieć się pod numerem telefonu 87 565 93 52.

Zachęcam do przyłączenia się!

Wójt Gminy Suwałki

/-/ Zbigniew Mackiewicz

Pliki do pobrania:

 • Zasady udzielania dotacji
 • Wniosek o udzielenie dotacji (*doc)
 • Wniosek o udzielenie dotacji (*pdf)
 • Zawiadomienie o zakończeniu zadania (przedsięwzięcia) (*doc)
 • Zawiadomienie o zakończeniu zadania (przedsięwzięcia) (*pdf)
Wójt Gminy Suwałki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualną przepompownią ścieków.
Przewiń do góry
Skip to content