Sprzedaż drewna w Dubowie Drugim i Okuniowcu pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

Suwałki, dnia 30 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Suwałki ogłasza trzeci przetarg pisemny na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki, zgodnie z Zarządzeniem Nr 201/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2020 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia postępowania w celu sprzedaży drzew „na pniu” oraz drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.

1. Dane Sprzedającego:

Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

NIP: 844–214–60-35, REGON: 790670970

tel.: 87 565 93 00, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

2. Opis przedmiotu oferty:

2.1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki,

Lp.Nazwa gatunkowa drzewaMasa drewna pozyskanego z wycinki drzewa [m3 ]
1.Lipa drobnolistna20,45
2.Brzoza brodawkowata0,15
3.Klon zwyczajny1,78
Razem22,38

2.2. Miejsce składowania przedmiotu przetargu:

– działka nr 60/1 obręb Dubowo Drugie, gmina Suwałki,

– działka nr 78 obręb Okuniowiec, gmina Suwałki.

2.3. Minimalna cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi – 625,00 zł brutto

3. Dokumenty wymagane przy składaniu ofert:

Kupujący przystępując do niniejszego przetargu wypełnia i składa formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

4.1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4.2. Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.

4.3. Oferta winna być złożona w kopercie zaadresowanej na Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16–400 Suwałki, z dopiskiem na kopercie: „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki – nie otwierać przed dniem 09 lutego 2023 r.”.

4.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, podpisana przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w jego imieniu.

4.5. W postępowaniu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu przetargu.

5. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:

5.1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, bądź drogą pocztową na adres Sprzedającego w terminie do dnia 09 lutego 2023 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu dokumentów do urzędu.

5.2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 r.

5.3. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Kryteria oceny ofert:

6.1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cena 100%.

6.2. Sprzedający wybierze ofertę przedstawiającą najkorzystniejszą (najwyższą) cenę brutto.

7. Informacje dodatkowe:

7.1. Kupującemu, który złoży najkorzystniejsza ofertę i tym samym wygrał przetarg, zostanie wystawiona faktura opiewająca na kwotę z oferty w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.

7.2. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupione drewno w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT, płatnej przelewem na konto bankowe.

7.3. Kupujący po zapłaceniu faktury jest zobowiązany do odbioru drewna z miejsca jego składowania w ciągu 7 dni.

7.4. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 7 dni przez Kupującego, Sprzedający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania kolejnego przetargu.

7.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7.6. Sprzedający nie odpowiada za faktyczny stan ilościowy drewna będącego przedmiotem niniejszego przetargu.

8. Załącznik do ogłoszenia:

– załącznik nr 1 – formularz ofertowy

                                                                       ZASTĘPCA WÓJTA GMINY SUWAŁKI

/-/ Krzysztof Andrzej Gwaj

Sprzedaż drewna w Dubowie Drugim i Okuniowcu pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Suwałki.
Przewiń do góry
Skip to content