Obwieszczenie BUM.6220.29.2022.SR z dnia: 10 października 2022 roku

Suwałki, dnia 10 października 2022 roku

BUM.6220.29.2022.SR

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SUWAŁKI

o wszczęciu postępowania i wyłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000.) oraz art. 33 ust 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem „Kuków – Folwark XII”, posadowienie instalacji do przerobu wydobytej kopaliny oraz instalacji do naziemnego magazynowania  produktów naftowych (zbiornik na olej napędowy o pojemności do 30 m3), w granicach projektowanego obszaru górniczego Kuków – Folwark XII” realizowanego na działkach o nr geod. 20/3, 20/4, 20/6, 20/7, 20/11, 21/1 obręb Kuków – Folwark, gmina Suwałki.

Do wniosku o wydanie decyzji został dołączony „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku ze żwirem „Kuków – Folwark XII”, posadowienie instalacji do przerobu wydobytej kopaliny oraz instalacji do naziemnego magazynowania  produktów naftowych (zbiornik na olej napędowy o pojemności do 30 m3), w granicach projektowanego obszaru górniczego Kuków – Folwark XII”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, § 2 ust. 1 pkt 26 lit. a, § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których obligatoryjny jest obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Suwałki pismem znak BUM.6220.29.2022.SR z dnia 10 października 2022 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z prośbą o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Suwałki, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w referacie ds. Bieżącego Utrzymania Mienia i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, pokój 141A w poniedziałek w godzinach 8:00 – 15:45, wtorek – piątek w godzinach 7.30 – 15.15.

Uwagi i wnioski strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Suwałki przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, które rozpatrzy Wójt Gminy Suwałki można zgłaszać w terminie 30 dni od dnia 17.10.2022 r. do 16.11.2022 r.

(-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13, 14, 15 i 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach, ul. Świerkowa 45.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Suwałki w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć.
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Kategorią odbiorców danych osobowych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 9. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
 10. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 11. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@gmina.suwalki.pl adres pocztowy: ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
Obwieszczenie BUM.6220.29.2022.SR z dnia: 10 października 2022 roku
Przewiń do góry
Skip to content