Stypendia szkolne na rok 2022/2023

Od 1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Suwałki,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub w pok. nr 116 piętro 1, w terminie od 1 września do 15 września 2022 r. w godz. od 830 do godz. 14.30.

Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Gminy Suwałki: www.gmina.suwalki.pl oraz w Referacie Polityki Społeczno – Gospodarczej, piętro 1, pokój
nr 116 oraz w sekretariatach szkół.
Kto może złożyć wniosek?
• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły,
• stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.
Kto może otrzymać?
• Uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268ze zm.).
Obliczanie dochodu miesięcznego z gospodarstwa rolnego – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1577) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostającew faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Stypendium NIE PRZYSŁUGUJE:
• dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, (tj. dzieci w wieku od 3 do 5 lat)
• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, (tj. dzieci w wieku 6 lat „ZERÓWKA”)
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Suwałki,
• uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dziesięciokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowaw art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
• studentom.

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia):
• Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
• Zaświadczenie o wysokości:
– dochodu netto z zakładu pracy (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
– renty/emerytury (odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku),
– alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z GOPS – funduszu alimentacyjnego),
• Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
• Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
• Zaświadczenie lub decyzja z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
• Nakaz podatkowy za 2022 r. lub zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny określony zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2021 r. lub oświadczenie
(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
• Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny (o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Wniosek o świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Wniosek o przyznanie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego jak i zasiłku szkolnego winien być sporządzony w języku polskim.

Wójt Gminy Suwałki

/-/

Zbigniew Mackiewicz

Stypendia szkolne na rok 2022/2023
Przewiń do góry
Skip to content