Nabór uczestników do mieszkania wspomaganego w Białej Wodzie – przedłużona rekrutacja!

Uwaga aktualizacja ogłoszenia! Informujemy o wydłużeniu naboru uczestników do mieszkania wspomaganego do 31.08.2022 roku.

Nabór uczestników z terenu gminy Suwałki do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, Bród Nowy 15, 16-402 Suwałki, ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiego pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które są prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach.
Mieszkanie na terenie gminy Suwałki zlokalizowane jest w Białej Wodzie 63 A. W mieszkaniu tym testowany jest Model mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i z zespołem Downa, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną lub/i z zespołem Downa, poruszających się na wózkach inwalidzkich, które spełniają poniższe warunki:
– są pełnoletnie
– mieszkają na terenie gminy Suwałki
– posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa
– poruszają się na wózkach inwalidzkich
– posiadają motywację do podjęcia prób usamodzielnienia, wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Białej Wodzie może być przyjęta 1 osoba, spełniająca warunki rekrutacji. Osobie przyjętej zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia, na miarę Jej możliwości.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

 1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 03.08.2022 r. do 17.08.2022 r. ZMIANA TERMINU!!! do 31.08.2022 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą w terminie od 18.08.2022 r. – 22.08.2022 r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).
 3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestnika do projektu zostanie ogłoszona do dnia 25.08.2022r. (powiadomienie telefoniczne). Osoby kwalifikujące się, ale nie przyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.
 4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:
 • Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
 • Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciwwskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych (obowiązkowo!)
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki oraz w Biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71.
Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71, w godz. 8.00 – 15.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres mieszkalnictwosuwalki@gmail.com w terminie do 17 sierpnia 2022 roku 31 sierpnia 2022 roku.
Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Hanna Borys-Maluchnik, tel. 666 503 203.

Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.


Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego

Nabór uczestników do mieszkania wspomaganego w Białej Wodzie – przedłużona rekrutacja!
Przewiń do góry
Skip to content