Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki

Suwałki, dnia 30 maja 2022 r.

MK.7243.14.2022.AM

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371, ze zm.), niniejszym podaję do publicznej wiadomości informacje dotyczące zamiaru bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki:

 1. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Suwałki

 1. Świerkowa 45

16-400 Suwałki

 1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

bezpośrednie zawarcie umowy

 1. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:

regularne przewozy pasażerskie autobusem, realizowane z Miasta Suwałki do miejscowości: Płociczno-Tartak, Potasznia, Burdeniszki, Kuków.

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

grudzień 2022 r.

 1. Przewidywany czas trwania umowy:

01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Zastrzegam możliwość zmiany informacji w punktach 1- 3 i 5 niniejszego ogłoszenia, zgodnie z przepisami art. 23 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371, ze zm.).

                                                                                                     Z up. Wójta

                                                                                        /-/ Krzysztof Andrzej Gwaj

                                                                                                 Zastępca Wójta

Zleceniodawca zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1) administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki  jest Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl;

2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki tel. 875659355, e-mail: iod@gmina.suwalki.pl;

3) dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO  w  celu przeprowadzenia  postępowania, zawarcia  i  wykonywania  umowy  oraz  po  zakończeniu obowiązywania umowy w czasie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania;

4) osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. a) dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 2. b) sprostowania danych osobowych;
 3. c) usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art.17 ust. 3 RODO;
 4. d) ograniczenia przetwarzania;
 5. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. f) do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;

5) podanie danych  osobowych  jest  dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwia  udział w postępowaniu, zawarcie i wykonywanie umowy;

6) dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich;

7) w ramach realizowania przetwarzania nie występuje profilowanie.

Przewiń do góry
Skip to content